Mis on puue ja kuidas seda tuvastatakse

Puue on inimesel, kelle igapäevatoimingud ja ühiskonnaelus osalemine on raskendatud (keskmine puue), piiratud (raske puue) või takistatud (sügav puue).

Puude määramisel hinnatakse toimetulekut sotsiaalses keskkonnas. Krooniline haigus ning ravivajadus ei tähenda veel puude olemasolu. Kui inimene saab oma igapäevaeluga hakkama või on õppinud oma haigusega koos elama ja toimetama (näiteks õige raviga või abivahendiga), siis puuet ei tuvastata.

Ravivajadus ei ole puude tuvastamise alus

  • Puuet ei ole võimalik kompenseerida ravi ja/või ravimitega;
  • puuet ei põhjusta pidev ravimite kasutamise vajadus, ägeda või kroonilise haiguse ravi;
  • puuet ei põhjusta kasutatavate ravimite suur hulk;
  • puuet ei põhjusta sagedaste arstivisiitide vajadus;
  • lapsele ravimite (tablettravi, inhalatsioonravi) andmine on eakohane kõrvalabi ja ei põhjusta puuet;
  • sageli infektsioonhaigusi põdevad lapsed, kes puuduvad seetõttu sageli lasteaiast või koolist - tegemist on sagenenud ravivajadusega ja püsiva iseloomuga funktsioonipiiranguid ei ole raviarstide poolt kirjeldatud – puudub alus puude tuvastamiseks.

Kuidas puuet tuvastatakse?

Taotle puude tuvastamist siis, kui sul on terviseprobleemide tõttu raske igapäevaelus toime tulla ja ühiskonnas tegutseda või sa vajad igapäevaelus eakaaslastest rohkem juhendamist,
järelevalvet ning abi.

Puude otsuse tegemisel arvestatakse

  • Terviseseisundit ja tegevusvõimet
  • abi, juhendamise ja järelevalve vajadust igapäevaselt või ööpäevaringselt
  • abi ja juhendamise vajadust, mis esineb hoolimata tehniliste abivahendite kasutamisest
  • rehabilitatsiooniplaani.

Puuet tuvastatakse nii lastel, tööealistel kui ka vanaduspensioniealistel

Puude tuvastamise ekspertiisi aluseks on inimese poolt (lapse puhul tema seadusliku esindaja – lapsevanem, eestkostja) Sotsiaalkindlustusametile allkirjastatud taotlus, millega antakse ka õigus tutvuda taotleja terviseandmetega. Taotluse vaatab läbi ekspertarst, kes annab oma arvamuse. Ekspertiis on dokumendipõhine, st ekspertarst tugineb e-tervise infosüsteemis olevatele (ja kui on, siis ka taotlusele lisatud) terviseandmetele ning taotleja poolt antud hinnangule oma hakkamasaamisele ja esinevatele piirangutele. Peaspetsialist koostab eelneva põhjal otsuse puude raskusastme tuvastamise või mittetuvastamise kohta.

Puude tuvastamine tööealisel (töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti) ühistaotluse alusel toimub pisut teisiti. Taotleja täidab taotluse küsimustiku ja esitab selle Töötukassale või Sotsiaalkindlustusametile (kui taotletakse ainult töövõime hindamist, siis Töötukassale, sel juhul puuet ei hinnata). Ekspertarvamuste ja inimese taotluse alusel koostab SKA peaspetsialist otsuse puude raskusastme tuvastamise või mittetuvastamise kohta. 

Puudega inimese sotsiaaltoetust makstakse vastavalt puude raskusastmele ja valdkonnale, kus esinevad kõige suuremad piirangud.

Täpsemat infot puude taotlemise ja tuvastamise kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või infotelefonilt 612 1360.