Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib ja hindab enda kinnitatud tööplaani alusel või volikogu ülesandel:
  1) valitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele;
  2) valla ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste ja valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust;
  3) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele;
  4) valla sõlmitud lepingute täitmist;
  5) valla eelarve täitmist.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.09.2018 määrus nr 52 "Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord"
 

Komisjoni koosseis:

esimees 
aseesimees Arnold Pastak
liikmed: Margus Ojaste ja Taavi Umal

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 15 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine"
 

Komisjoni koosolekud: