Istungid 2017

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine.
2. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine.
3. Kõpu Vallavolikogu 10.10.2017 otsuse nr 18 „Munitsipaalvara soetamine" muutmine.
4. Sotsiaalvaldkonna eelnõude kehtestamine:
    4.1 Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks;
    4.2 Põhja-Sakala valla sotsiaaltoetuste kord ja 2018. a toetuste suurus.
5. Maamaksumäära kehtestamine.
6. Volitusnormide andmine:
    6.1 ehitus- ja planeerimisvaldkonnas;
    6.2 lastekaitse ja sotsiaalhoolekande valdkonnas;
    6.3 haridusvaldkonnas;
    6.4 hajaasustuse programmi läbiviimiseks;
    6.5 maaküsimustes;
    6.6 vee erikasutusloa andmiseks;
    6.7 aegunud volitusnormide kehtetuks tunnistamine.
7. Põhja-Sakala valla ajalehe nimi.
8. Põhja- Sakala valla lipp ja vapp.
9. Lastevanemate poolt kaetava osa määr.
10. Vallale maa soetamine.
11. Vallavara müük enampakkumisel.
12. Palgalise vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine.
 
1. Vastemõisa k  Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu vastuvõtmine.
2. Määruse „Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" kehtestamine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 3 p 1.3 muutmine.
4. Laenu  võtmine.
5. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve I lugemine.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete arvu määramine ja koosseisu kinnitamine.
8. Volituste tähtajalisel lõppemisel vallavanemate ja linnapea ametist vabastamine ning hüvitise maksmine.
9. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine ja uue ametiasutuse moodustamine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimääruse kehtestamine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend.
13. Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.
14. Valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindajate nimetamine.
15. Vallale maa omandamine.
16. Tööstusala planeeringu etappide määramine.
17. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse esindajate määramine.
18. Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve kehtestamine.
 
1. Hüvitise maksmine volituste tähtajalisel lõppemisel.
2. Põhja-Sakala vallavanema valimine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine.
6. Määruse „Tasu, hüvituse ja tasu määramine" I lugemine.
7. Suure-Jaani Tööstusala katastriüksuse liikluspinnale koha-aadressi määramine.
8. Suure-Jaani Tööstusala planeeringu etappide määramine.
9. Vaidele vastamine.
10. Info.
 
1. Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe valimine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehe valimine.
3. Kõo Vallavalitsuse, Kõpu Vallavalitsuse, Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Võhma Linnavalitsuse lahkumispalvete ärakuulamine.