Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on 28. jaanuaril kell 16.00 Põhja-Sakala vallamajas (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn).

Päevakorraprojekt:

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse muutmine, eelnõu nr 261.
2. Hallatava asutuse Suure-Jaani Tervisekoda tegevuse lõpetamine, eelnõu nr 309.
3. Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 313.
4. Sihtasutuse asutamine ja põhikirja kinnitamine, eelnõu nr 310.
5. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kinnitamine II lugemisele, eelnõu nr 317.
6. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 kinnitamine, eelnõu nr 320.
7. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine, eelnõu nr 343.
8. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine, eelnõu nr 342.
9. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve I lugemisele, eelnõu nr 336.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse Kõpu Spordihoone moodustamine, eelnõu nr 337.
11. Kõpu Spordihoone põhimäärus, eelnõu nr 338.
12. Kaasomandi tasuta võõrandamine, eelnõu nr 339.
13. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord, eelnõu nr 340.
14. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Suure-Jaani, Lauri 10; eelnõu nr 341.
15. Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 95 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" kehtetuks tunnistamine, eelnõu nr 345.
16. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine, eelnõu nr 346.
17. Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord, eelnõu nr 308.
18. Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 51" Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine, eelnõu nr 331.

Vallavolikogu 2021. aasta istungite päevakorrad

28. jaanuar