Vallavalitsuse istungite päevakorrad

Vallavalitsuse 2022. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APR MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
3. 7. 7. 12. 3. 7. 5. 4.        
10. 14. 14. 19. 10. 14. 12.          
17. 17. 21. 26. 17. 17. 26.          
24. 21. 28.   24. 21.            
26. 28.     31. 28.            
31.                      

 

4. AUGUST

1. 2-4/8 Määruse muutmine.
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Eluruumi kohandamise toetamine.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
6. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
8. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
9. Koha-aadressi muutmine.
10. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale.
11. Projekteerimistingimuste andmine.
12. Ehitusloa väljastamine.
13. Koostöölepingu sõlmimine.

(tagasi üles)

26. JUULI

1. 2-4/7 Määruse muutmine.
2. Projekteerimistingimuste andmine.
3. Ehitusteatise väljastamine.
4. Ehitusloa väljastamine.
5. Kasutusloa väljastamine.
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
7. Koha-aadressi muutmine.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.07.2022 korralduse nr 450 „2022. aasta tegevustoetuste määramine eakate klubidele" muutmine.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.07.2022 korralduse nr 426 „Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine" muutmine.
10. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
11. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
12. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
13. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
14. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
15. Huvihariduse toetuse maksmine.
16. Suure-Jaani Noortekeskuse struktuuri muutmine.
17. Kõpu Põhikooli struktuuri muutmine.
18. Üürihinna määramine.
19. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine.

(tagasi üles)

12. JUULI

1. Vallavara üleandmine.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Projekteerimistingimuste andmine.
4. Ehitusteatise väljastamine.
5. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 28.06.2022 korralduse 404 muutmine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 28.06.2022 korralduse 405 muutmine.
8. Sundvalduse seadmine.
9. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
10. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
11. Projektlaagri korraldamine.
12. Huvihariduse toetuse maksmine.
13. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse nr 429 muutmine.
14. Eakate klubide toetus 2022.
15. Ühekordse toetuse maksmine.
16. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
17. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.

(tagasi üles)

5. JUULI

1. Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
4. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
5. Huvihariduse toetuse maksmine.
6. Preemia maksmine põhikooli kiitusega lõpetajale.
7. Preemia maksmine kõrgkooli kiitusega ja gümnaasiumi medaliga lõpetajale.
8. Suure-Jaani raamatukogu lahtiolekuaeg suvisel perioodil.

(tagasi üles)

28. JUUNI

1. SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse nõukogu ettepanek ühendada Pilistvere hooldekodu ja SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus üheks organisatsiooniks.
2. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
3. Projekteerimistingimuste andmine.
4. Ehitusloa väljastamine.
5. Kasutusloa väljastamine.
6. Riigihanke "Põhja-Sakala valla õpilasliinide teenindamine 2022–2025" korraldamine.
7. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
8. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
9. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
10. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine (tingimuslik).
11. Hajaasustuse programmi taotluse osaline rahuldamine.
12. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine (tingimusteta).
13. Hajaasustuse programmist toetuste taotluste rahuldamata jätmine.
14. Haridus- ja kultuurikomisjoni muudatusettepanek eelnõule nr 95.
15. Eelarve- ja majanduskomisjoni muudatusettepanek eelnõule nr 94.
 
 

21. JUUNI

1. Põhja-Sakala valla 2021. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine ja volikogule esitamine.
2. AS Võhma ELKO 2021. majandusaasta aruanne.
3. AS Suure-Jaani Haldus 2021. majandusaasta aruanne.
4. 1-4/114 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus.
5. 2-9/2 Leole kolleegiumi ettepanek Leole hinnakirja muutmiseks.
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
7. Huvihariduse toetuse maksmine.
8. Üürilepingu lõpetamine.
9. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
10. Vältimatu sotsiaalabi korras eluruumi eraldamine.
11. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
12. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
13. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale.
14. Kasutusloa väljastamine.
15. Riigihanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendus" otsused.
16. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
17. Sürgavere spordihoone hinnakirja muutmine.

(tagasi üles)

17. JUUNI (elektrooniline)

1. Põhja-Sakala valla 2021. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

(tagasi üles)

14. JUUNI

1. Ehitusloa väljastamine.
2. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
3. Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine.
4. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine.
5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
6. Huvihariduse toetuse maksmine .
7. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
8. Konkursi tulemuste kinnitamine.
 
Volikogu eelnõud:
9. 1-4/95 Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
10. 1-4/99 Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus.
11. 1-4/107 Põhja-Sakala valla 2021. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
12. 1-4/111 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
13. 1-4/112 Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 33 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord" muutmine.
14. 1-4/113 Korteriomandite ostmine.
 
 

7. JUUNI

1. 2-6/730 Taotlus.
2. Ehitusloa väljastamine Ivaski küla, Mäesilla abihoone.
3. Toetuse maksmine.
4. Lihthanke „Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete ja inventari kindlustamine otsused.
5. Konkursi "Kaunis Kodu" hindamiskomisjoni moodustamine.
6. Huvihariduse toetuse maksmine.
7. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks Viljandi Spordikool.
8. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
9. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
10. Vältimatu sotsiaalabi korras eluruumi eraldamine.
11. Üürilepingu lõpetamine.
12. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
13. Avaldus täisealise piiratud teovõimega isiku üle eestkoste seadmiseks.
14. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
15. Konkursikomisjoni protokoll.
16. 1-7/8 Eelarve- ja majanduskomisjoni muudatusettepanek eelnõule nr 94.
17. 1-4/95 Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
18. 1-4/97 Õpilase koolitranspordiks isikliku transpordi kasutamise kulu hüvitamise tingimused ja kord.
19. 1-4/100 Määruse muutmine, eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
20. 1-4/101 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
21. 1-4/102 Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri.
22. 1-4/103 Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (talihooldus).
23. 1-4/104 Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks (õpilasliinid).
24. 1-4/105 Aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus ja aktsiaseltsi Võhma ELKO ühendamine.
25. 1-4/106 Põhja-Sakala Vallavolikogu 08.04.2022. a otsuse nr 51 „Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele valitsuse liikmetele soodustuste määramine" muutmine.
26. 1-4/108 Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine.
27. 1-4/109 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja rendile andmine.

(tagasi üles)

31. MAI

1. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste liitmisel.
2. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel.
3. Lihthanke "Vastemõisa lasteaia laienduse projekteerimine ja ehitamine" otsused.
4. Riigihanke "Võhma–Kahala kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine" otsused.
5. Võhma linnapargi ja bussijaama detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine.
6. Ehitusloa väljastamine.
7. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
8. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
9. Ühekordse toetuse maksmine.
10. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2022. a tegevustoetuse määramine.
11. Huvihariduse toetuse maksmine.
12. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
13. Eluruumi kohandamise toetamine.
14. Võhma Päevakeskuse teenuste hinnakiri.
15. 2-6/730 Taotlus.

(tagasi üles)

24. MAI

1. Volikogu otsuse eelnõu 1-4/96 Halduslepingu sõlmimine.
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine.
5. Perekonnas hooldamise toetuse maksmine hoolduspere vanemale.
6. Volituse andmine alaealise esindamiseks.
7. Valitsuse määruse eelnõu 2-2/5 Koduteenuse hinna kehtestamine.
8. Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine.
9. Võhma Päevakeskuse teenuste hinnakiri.
10. Sotsiaaltöö preemiate määramine.
11. Huvihariduse toetuse maksmine.
12. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
13. Võhma Kooli ja Võhma lasteaia Mänguveski ühine juhtimine.
14. Lihthanke „Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee projekteerimine" otsused.
15. Toimingu menetluse lõpetamine.
16. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
17. Ehitiste kõrvaldamise tähtaja määramine.
18. Projekteerimistingimuste andmine.
19. Ehitusloa väljastamine.
20. Ülevaade vallas asuvatest ühishaudadest.

(tagasi üles)

17. MAI

1. Suure-Jaani staadioni ning Suure-Jaani Kooli ruumide ja rajatiste hinnakiri.
2. Ajutise komisjoni moodustamine.
3. Vältimatu sotsiaalabi korras eluruumi eraldamine.
4. Vallavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 12 muutmine.
5. Taotluse rahuldamata jätmine.
6. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 28.03.2022 korralduse nr 192 kehtetuks tunnistamine.
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
9. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
10. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale tehnovõrgu ehitamiseks ja majandamiseks.
12. Projekteerimistingimuste andmine.
13. Riigihanke "Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete ja inventari kindlustamine" korraldamine.
14. Konkursi tulemuste kinnitamine.
15. Suvelaagrite osalustasu kinnitamine.
16. 12-13/628 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks.
17. Volikogu eelnõu 1-4/94 Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord.

(tagasi üles)

10. MAI

1. Sotsiaalosakonna ettepanekud pöördumisele Põhja-Sakala vallavalitsuse liikmete poole.
2. Hanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendus" otsuste kinnitamine.
3. Ehitusteatise väljastamine.
4. Ehitusloa väljastamine.
5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
6. Reservfondist raha eraldamise taotlus.
7. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
8. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 28.03.2022 korralduse nr 189 kehtetuks tunnistamine.
10. Huvihariduse toetuse maksmine.
11. Ajutise komisjoni moodustamine.
12. Suure-Jaani staadioni hinnakiri.
13. 1-4/359 Lahmuse Kooli arengukava aastateks 2022–2025.
14. 1-4/87 Kõpu Spordihoone ümberkorraldamine.
15. 1-4/88 Sürgavere Spordihoone ümberkorraldamine.
16. 1-4/89 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.09.2021 otsuse nr 266 „Peremehetu ehitise hõivamise algatamine" kehtetuks tunnistamine.
17. 1-4/90 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete volitamine.
18. 1-4/91 Määruse „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord" muutmine.
19. 1-4/93 Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi muutmine.

(tagasi üles)

3. MAI

1. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
2. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
4. Eluruumi tagamise teenuse lõpetamine.
5. Huvihariduse toetuse maksmine.
6. Lahmuse Kooli direktori kinnitamine.
7. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse direktori ametikoha täitmiseks konkursi välja kuulutamine ning konkursikomisjoni moodustamine.
8. Alatise komisjoni koosseisu muutmine.
9. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
10. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine.
11. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
12. Arvamuse andmine Kobruvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.
13. Enampakkumise tulemuse kinnitamine.
14. Hanke "Vastemõisa lasteaia laienduse projekteerimine ja ehitamine" korraldamine.
15. Projekteerimistingimuste andmine.
16. Vallavara üleandmine.
17. 2-6/615 Pöördumine Põhja-Sakala vallavalitsuse liikmete poole.

(tagasi üles)

26. APRILL

1. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
2. Projekteerimistingimuste andmine.
3. Ehitusloa ja ehitusteatise väljastamine.          
4. Hanke "Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee" korraldamine.
5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
6. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise komisjoni moodustamine ja tegevuste ajakava kinnitamine.
7. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
8. Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
9. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
10. Vältimatu sotsiaalabi korras eluruumi eraldamine.
11. Õigusabiteenuse tellimine.
12. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
13. Volituse andmine alaealise esindamiseks.
14. Volikogu eelnõu 1-4/59 "Põhja-Sakala Kultuurikeskuse põhimäärus".

(tagasi üles)

19. APRILL

1. SA-s Viljandimaa Arenduskeskus liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
3. Sotsiaalabi korras eluruumi eraldamine.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Projekteerimistingimuste andmine.
6. Riigihanke „Võhma–Kahala kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine" korraldamine.
7. Reservfondist raha eraldamine.
 
 

12. APRILL

1. Hanke "Elektrienergia ühine ostmine Põhja-Sakala valla tarbimiskohtadele" otsused.
2. Põhja-Sakala valla 2022. aasta hankeplaani kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 726 muutmine.
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Ehitusteatise väljastamine.
6. Ehitusloa väljastamine.
7. Kasutusteatise väljastamine.
8. Kasutusloa väljastamine.
9. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 28.03.2022 korralduse nr 174 „Ühekordse toetuse maksmine" kehtetuks tunnistamine.
11. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
12. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
13. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
14. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine.
15. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
16. Põhja-Sakala Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi välja kuulutamine.
17. Volikogu eelnõud:
      1-4/40 Kirivere Kooli arengukava 2022–2026 kinnitamine
      1-4/57 Põhja-Sakala Raamatukogu põhimäärus
      1-4/58 Põhja-Sakala valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine
      1-4/59 Põhja-Sakala Kultuurikeskuse põhimäärus
      1-4/68 Kohalike teede andmete määramiseks ja teeregistrisse andmete esitamiseks volituse andmine
      1-4/69 Munitsipaalomandis olevate kinnisasjade tasuta võõrandamine
      1-4/70 Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
      1-4/71 Määruste kehtetuks tunnistamine
      1-4/80 Olustvere Põhikooli põhimääruse muutmine
      1-4/81 Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine
      1-4/82 Luba hoonestusõiguse võõrandamiseks Nigula tn 7 Suure-Jaani

(tagasi üles)

28. MÄRTS

1. Ühekordse toetuse maksmine.
2. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2022. aasta tegevustoetuste määramine.
3. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2022. a tegevustoetuse taotluse rahuldamata jätmine
4. Osalemine projektis "Maal elamise päev".
5. Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni koosseisu muutmine.
6. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale tehnovõrgu ehitamiseks ja majandamiseks.
8. Projekteerimistingimuste andmine.
9. Ehitusteatise väljastamine.
10. Ehitusloa väljastamine Koksvere küla Siimani Farmi päikeseelektrijaam.
11. Põhja-Sakala valla 2022. aasta hankeplaani kinnitamine
12. Lihthanke "Sürgavere Spordihoone pesuruumide remonditööd" otsused.
13. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
14. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
15. 2-4/5 Hooldajatoetuse suuruse kehtestamine.
16. Kinnitus projektlaagrite läbiviimiseks Sürgavere Spordihoones.
17. Sotsiaalvaldkonna tunnustamise komisjoni moodustamine.

(tagasi üles)

21. MÄRTS

1. 1-4/40 Kirivere Kooli arengukava 2022–2026 eelnõu tutvustus.
2. 6-3/367 Viljandi Linnavalitsuse info uuest Viljandi jäätmejaama vara kasutusse andmise lepingust.
3. Riigihanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendus" korraldamine.
4. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
5. Koduteenuse lõpetamine.
6. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
7. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
8. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
9. Ehitusteatise väljastamine.
10. Ehitusloa väljastamine.
11. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
12. Komisjoni moodustamine enampakkumiste korraldamiseks ja läbiviimiseks.
13. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise komisjoni moodustamine ja tegevuste ajakava kinnitamine.
14. Aktsiaseltsi Võhma ELKO nõukogu liikme nimetamine.
15. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
16. Ühekordse toetuse maksmine.
17. 2-4/4 Põhja-Sakala valla 2022. aasta alaeelarved.
18. Muudatusettepanekud volikogu eelnõudele:
      18.1  1-4/3 Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus;
      18.2  1-4/55 Suure-Jaani lasteaia Sipsik ja Kõidama lasteaia Traksik ümberkorraldamine;
      18.3  1-4/56 Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine;
      18.4  1-4/57 Põhja-Sakala Raamatukogu põhimäärus.

(tagasi üles)

14. MÄRTS

1. Ülevaade sporditegevusest.
2. Mittetulundusühingute 2022. a tegevustoetuse ülemmäära kinnitamine.
3. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
5. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
6. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
7. Aktsiaseltsi Võhma ELKO nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine.
8. Aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
9. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine.
10. Sihtasutuse Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus uue liikme nimetamine.
11. Projekteerimistingimuste andmine.
12. 2-4/2 Projekteerimistingimuste eelnõu Võhma–Kahala kergtee.
13. 2-4/3 Projekteerimistingimuste eelnõu Vastemõisa–Kobruvere kergtee.
14. Kasutusteatise väljastamine.
15. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
16. Reservfondist raha eraldamine.

(tagasi üles)

7. MÄRTS

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
3. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
4. Projekteerimistingimuste andmine..
5. Kasutusloa väljastamine.
6. Lihthanke "Sürgavere Spordihoone pesuruumide remonditööd" korraldamine.
7. 1-4/3 Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus.
8. 1-4/55 Suure-Jaani lasteaia Sipsik ja Kõidama lasteaia Traksik ümberkorraldamine.
9. 1-4/56 Põhja-Sakala valla raamatukogude ümberkorraldamine.
10. 1-4/57 Põhja-Sakala Raamatukogu põhimäärus.
11. 1-4/60 Põhja-Sakala valla üldplaneeringu kehtestamine.
12. 1-4/61 Isikliku kasutusõiguse seadmine Vastemõisa ristmik.
13. 1-4/62 Seisukoha andmine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta.

(tagasi üles)

28. VEEBRUAR

1. Huvihariduse toetamise leping.
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
4. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
5. Koha-aadressi muutmine.
6. Enampakkumise tulemuse kinnitamine.
7. Kasutusloa väljastamine.
8. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotlusele (Tamme Veski pais).
9. 1-10/286 Kogukonna Hääle muudatusettepanekud.
10. 1-7/5 Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 5.
11. Ukraina kriisi mõjud.

(tagasi üles)

21. VEEBRUAR

1. 2-6/256 Ettepanek Leole kolleegiumi koosseisu muutmiseks.
2. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
3. Huvihariduse toetamise leping.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
6. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel.
7. Ühishanke „Loomade varjupaiga teenused" hankekomisjoni liikme nimetamine.
8. Projekteerimistingimuste andmine.
9. Ehitusloa väljastamine.
10. Eelarve eelnõu muudatusettepanekud.

(tagasi üles)

17. VEEBRUAR (erakorraline)

1. 1-4/52 Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 muutmise algatamine.
2. 1-4/53 Põhja-Sakala valla teede tolmutõrje läbiviimise korra muutmine.
3. Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.

(tagasi üles)

14. VEEBRUAR

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Hoolekandeteenusele suunamine ja valla eelarvest rahastamine.
3. Sotsiaalvaldkonna tunnustamise komisjoni moodustamine.
4. Avalduse rahuldamata jätmine.
5. Kuludes osalemine.
6. Esindajate nimetamine perearstikonkursi komisjoni.
7. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
8. Huvihariduse toetamise leping.
9. Huvihariduse toetuse maksmine.
10. Konkursikomisjoni moodustamine Lahmuse Kooli direktori valimiseks.
11. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
12. Noorte sporditegevuse toetuse maksmine.
13. Leping vara tasuta avalikuks kasutamiseks.
14. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
15. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
16. 2-4/12 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
17. Projekteerimistingimuste andmine.
18. Ehitusloa väljastamine.
19. Kasutusloa väljastamine.
20. 1-4/36 Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus.
21. 1-4/47 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.

(tagasi üles)

7. VEEBRUAR

1. Projekteerimistingimuste andmine.
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
5. Põhja-Sakala valla 2021. aasta kultuuri- ja spordipreemiad.
6. Mitteeluruumi üürilepingu sõlmimine.
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.07.2020 korralduse nr 399 muutmine.
9. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
10. Riigihanke „Elektrienergia ühine ostmine Põhja-Sakala valla tarbimiskohtadele" korraldamine.
11. Lihthanke "Võhma linna Raudtee tänava tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustööd" otsused.
12. Ehitusloa väljastamine.
13. Kasutusloa väljastamine.
14. Vastuskirja eelnõu.

(tagasi üles)

31. JAANUAR

1. Hoolekandeteenusele suunamine ja rahastamine valla eelarvest.
2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
4. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.01.2022 korralduse nr 22 „Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel" muutmine.
6. Audiitori määramine.
7. Enampakkumise tulemuse kinnitamine.
8. 1-4/49 Isikliku kasutusõiguse seadmine.
9. 1-4/50 Nõusoleku andmine kasvava metsa raieks.
10. 1-4/51 Seisukoha andmine Sürgavere Põllumajanduse OÜ Sürgavere veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/322060 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.

(tagasi üles)

26. JAANUAR (erakorraline)

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine.
2. 1-4/36 Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimääruse muudatusettepanekud.
3. 1-4/45 Audiitori määramine Põhja-Sakala valla 2021–2024. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks.
4. 1-4/47 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
5. Põhja-Sakala valla 2022. a eelarve muudetud eelnõu.

(tagasi üles)

24. JAANUAR

1. Projekteerimistingimuste andmine.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Enampakkumise korraldamine.
5. Lihthanke "Põhja-Sakala valla Võhma–Kirivere kergliiklustee maakorraldustööd" otsused.
6. Kohanime muutmine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
9. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
10. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine.
12. Muudatusettepanekud volikogu eelnõudele:
      12.1. 1-4/34 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine
                1-4/35 Aktsiaseltsi Võhma ELKO põhikiri
                1-4/37 Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus põhikiri
                1-4/41 Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse muutmine
      12.2. 1-4/38 Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine
      12.3. 1-4/36 Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus

(tagasi üles)

17. JAANUAR

1. Hajaasutuse programmi 2022. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine.
2. Hajaasustuse programmi komisjoni koosseisu muutmine.
3. Arvamuse andmine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta.
4. Sürgavere spordihoone hinnakiri.
5. Suure-Jaani Noortekeskuse hinnakiri.
6. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse nr 792 kehtetuks tunnistamine.
10. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
11. Huvihariduse toetamise lepingud.
12. Seisukoha kujundamine lasteaedade suvise kollektiivpuhkuse osas.

(tagasi üles)

10. JAANUAR

1. Ülevaade valla rahvastiku dünaamikast.
2. 2-6/1663 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanekud.
3. 2-2/2 Lasteaiaõpetaja töötasumäär.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
5. Juhtumikorraldaja määramine.
6. Huvihariduse toetuse maksmine.
7. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse kava.
8. Lihthanke "Võhma linna Raudtee tänava tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustööd" korraldamine.
9. Hinnapäringu protokoll.
10. Volikogu eelnõud:
      10.1 1-4/34 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine
      10.2 1-4/35 Aktsiaseltsi Võhma ELKO põhikiri
      10.3 1-4/36 Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus
      10.4 1-4/37 Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus põhikiri
      10.5 1-4/38 Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine
      10.6 1-4/39 Isikliku kasutusõiguse seadmine
      10.7 1-4/40 Kirivere Kooli arengukava 2022–2026
      10.8 1-4/41 Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse muutmine

(tagasi üles)

3. JAANUAR

1. Ülevaade Põhja-Sakala vallas huvihariduses osalemises toetamisest.
2. Lehola-Lembitu mängude preemia määramine.
3. 2-4/12 Põhja-Sakala vallalehe „Leole" väljaandmise kord.
4. Alatise komisjoni moodustamine.
5. Projekteerimistingimuste andmine.
6. Kasutusloa väljastamine.
7. Vastemõisa lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu muutmine.
8. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
9. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.

(tagasi üles)