Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on teisipäeval, 26. jaanuaril kell 15 Põhja-Sakala vallamajas (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn).

Päevakorraprojekt:

1. Raieloa väljaandmine.
2. Riigihanke "Raamlepingu sõlmimine vedelgaasi ostmiseks aastatel 2020–2023" otsused.
3. Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine III etapp ehitustööde omanikujärelevalve otsused.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Projekteerimistingimuste väljastamine.
6. Ehitusteatise väljastamine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Kasutusloa väljastamine.
9. Õpilase koolitranspordi hüvitise maksmise lõpetamine.
10. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
11. Põhja-Sakala valla 2020. aasta spordipreemiate määramise komisjoni moodustamine.
12. Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine.
13. 12-13/1352 Avaldus uurimustöö toetamiseks.
14. Noorte huvihariduse toetamise leping.
15. Komisjoni moodustamine.

Vallavalitsuse 2021. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUG SEPT OKT NOV DETS
5.                      
12.                      
19.                      
26.                      

 

19. JAANUAR

1. 2-6/1515 Taotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamiseks.
2. Noorte huvihariduse toetamise lepingud.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Avalduse rahuldamata jätmine.
5. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
6. Üldhoolduse tasumine valla eelarvest.
7. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
8. Põhja-Sakala valla meenekonkursi korraldamine.
9. Komisjoni moodustamine.
10. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
11. Lihthanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise projekteerimistööd" korraldamine.
12. 2-6/90 Suure-Jaani Noortekeskuse struktuuri muutmise taotlus.
13. Ettepanekud Põhja-Sakala valla üldplaneeringusse ja keskkonnamõju strateegilisse hindamisse (tuuleparkide planeerimine).
14. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
15. Avaliku konkursi väljas kuulutamine.

(tagasi üles)

12. JAANUAR

1. Ehitusloa väljastamine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Kasutusloa väljastamine.
4. Kasutusteatise väljastamine.
5. 2-6/1515 Taotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamiseks.
6. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
7. Finantseerimislepingu sõlmimine.
8. Ülevaade lasteaia direktorite ja õpetajate puhkusejäägist.
9. Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine.
10. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
11. Üldhooldusteenuse tasumine valla eelarvest.
12. Seisukoht lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määraga tasumise suhtes.
13. Põhja-Sakala valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. a.
14. Info Suure-Jaani jäätmejaama haldamise hanke tulemustest.
15. Volikogu eelnõud.

(tagasi üles)

5. JAANUAR

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks.
5. Põhja-Sakala valla eelarvest üldarstiabi teenuse osutamise toetamine.

(tagasi üles)