Vallavalitsuse 2023. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APR MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
9. 6. 6. 4. 2. 7. 10. 2. 7. 3. 8. 5.
11. 7. 7. 18. 9. 14. 18. 8. 12. 11. 10. 14.
13. 10. 14. 25. 16. 19. 27. 15. 19. 19. 14. 19.
18. 14. 21.   24. 20.   22. 26. 24. 22.  
25. 21. 27.   30. 27.   29.   31. 28.  
31. 28.                 30.  

 

19. DETSEMBER

1. Lasteaia- ja õppekoha arvestuslik maksumus 2024. aastal.
2. Sundvalduse seadmine Võivaku k Vildioja.
3. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Venevere küla, Loigu.
4. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Liikudes uude aastasse, kõnd-jooks matk.
7. Huvihariduse toetuse maksmine.
8. Põhja Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse struktuur ja töötajate koosseis.
9. Vallavalitsuse tööplaan.
10. Volikogu eelnõude (nr 1-4/291 ja 1-4/308) arutelu.
11. Avaldus Jaamaküla tee 10.
12. Info.

(tagasi üles)

14. DETSEMBER

1. Ülevaade Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse tööst (juhataja Tiina Grasberg).
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
3. Lasteaia- ja õppekoha arvestuslik maksumus 2024. aastal.
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Aastalõpu laternamatk Suure-Jaanis.
5. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    5.1 Epra k, Turu;
    5.2 Metsküla, Nuti;
    5.3 Arjassaare küla, Tooma.
6. Projekteerimistingimuste andmine Reegoldi k Rähni üksikelamu.
7. Ehitusloa väljastamine:
    7.1 Kootsi k Koivaniidu puurkaev;
    7.2 Tääksi k Tondisoru abihoone;
    7.3 Kõidama k Olustvere tee 5a tootmishoone ümberehitamine;
    7.4 Kõidama k Olustvere tee 5a büroohoone ümberehitamine;
    7.5 Kõidama k Liidia kauplus-baari ümberehitamine;
    7.6 Kõidama k Olustvere tee 5a päikeseelektrijaam.
8. Kasutusloa väljastamine Võhma l Kauba tn 3a tootmishoone-elamu.
9. Ehitusteatise väljastamine Suure-Jaani l side juurdepääsuvõrk.
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kuhjavere k, Kullamäe.
11. Sundvalduse seadmine Võivaku k Vildioja.
12. 7-8/94-14 Pakkumuste avamise protokoll Saare kü, Kirivere küla maakorraldustöödeks.
13. Bussipeatustele kohanime määramine.
14. 1-4/312 Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve.
15. Info.

(tagasi üles)

5. DETSEMBER

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusele nr 855 „Ehitusloa andmisest keeldumine" esitatud vaide lahendamine.
2. Korralduse 2-3/947 „Sundvalduse seadmine Arussaare–Mangeni tee avalikuks kasutamiseks" kehtetuks tunnistamine.
3. Sundvalduse seadmine:
    3.1 Põhjaka-Undissaare osa 1;
    3.2 munitsipaalmaadele Suure-Jaani l.
4. Lasteaia- ja õppekoha arvestuslik maksumus 2024. aastal.
5. Projekteerimistingimuste andmine Ruusi tee 17a abihoone.
6. Ehitusloa väljastamine Ängi k Vahemetsa puurkaev.
7. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine (Suure-Jaani l, Tallinna tn 11a).
8. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Vastemõisa k, Edu.
9. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Reegoldi, Lillese.
10. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine, Kõpu Tipu 1.
11. Pilistvere hooldekodu töötajate puhkuse pikendamise kooskõlastamine.
12. Üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
13. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
14. 10-4/1442 Taotlus Suure-Jaani lasteaia Sipsik maja sulgemiseks 14.12.23 meeskonnakoolituseks.
15. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
      15.1 Võhma raudteejaama jõuluturg;
      15.2 Jõulusäras Olustvere.
16. Väikehanke "Vedelgaasi ostmine 2024" korraldamine.
17. Reservfondist raha eraldamine.

Volikogu eelnõud
18. 1-4/302 MTÜ-st Eesti Mõisakoolide Ühendus välja astumine.
19. 1-4/306 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine Jaska k pumbamaja.
20. 1-4/307 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine Suure-Jaani l, J.Köleri tn 3a.
21. 1-4/308 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Pärnu tn 11, Suure-Jaani.
22. 1-4/309 Isikliku kasutusõiguse seadmine Vastemõisa–Kobruvere kergtee.
23. 1-4/310 Loa andmine liisingueseme omandamiseks.
24. 1-4/311 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja vallavara osa enampakkumise korras võõrandamine Kõpu mõisa osa.
25. 1-4/312 Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve I lugemisele.

26. Info.

(tagasi üles)

30. NOVEMBER

1. 1. Põhja-Sakala valla 2024. a eelarve eelnõu.

(tagasi üles)

28. NOVEMBER

1. 2-6/1381 Vaie vallavalitsuse korraldusele nr 855.
2. Kasutusloa väljastamine Võhma l Kauba tn 5 tootmishoone.
3. Sundvalduse seadmine:
    3.1 Ülde k, Väike tn 8;
    3.2 munitsipaalmaale Suure-Jaani l, Ruusi tee 2a;
    3.3 munitsipaalmaadele Suure-Jaani l.
4. Koha-aadressi muutmine Köidama k 24116 Suure-Jaani–Olustvere tee.
5. Pärimismenetluse algatamine.
6. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Ilbaku k, Kastani.
7. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    8.1 Advendi algus Vastemõisas;
    8.2 I advent Põhja-Sakala vallas.
9. Suure-Jaani Noortekeskuse struktuur ja töötajate koosseis.
10. Avalduse rahuldamata jätmine.
11. Liisingueseme omandamine.
12. Olustvere kooli remont.
13. 12-13/1399 Toetuse avaldus Elductum OÜ.
14. Valla sportlaste esindusvormi kavand.
15. Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse struktuur.
16. Omavalitsuste ühisameti moodustamine.
17. Projektijuhi määramine.
18. Ametiasutuse struktuur.
19. Pilistvere hooldekodu töötajate puhkuse pikendamine.
20. Põhja-Sakala valla 2024. a eelarve eelnõu.

(tagasi üles)

22. NOVEMBER

1. Korralduse eelnõu 2-4/16 Bussipeatustele kohanime määramine.
2. Sundvalduse seadmine Arussaare–Mangeni tee avalikuks kasutamiseks.
3. Osavõtutasu ja tagatisraha kinnitamine enampakkumisel osalemiseks Olustvere Jaamaküla tee 10.
4. 4-1/30-119 Avaldus kinnisasja eelisostuõiguse saamiseks Jaamaküla tee 10.
5. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine Kõpu Tipu 1.
6. 4-1/30-118 Avaldus kinnisasja otsustuskorras võõrandamiseks Kõpu Tipu 1.
7. Projekteerimistingimuste andmine Vastemõisa k Väljamäe elamu.
8. Ehitusloa väljastamine:
    8.1 Kerita k Laose-Jüri puurkaev;
    8.2 Tipu k Kõrtsi-Tõramaa majandushoone ümberehitamine;
    8.3 Suure-Jaani l Lai tn 25 abihoone.
9. Kasutusloa väljastamine Võhma l Tallinna tn 6 PVC hall.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.11.2023 korralduse nr 910 „Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel" muutmine.
11. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Supsi k, Vahenurme.
12. 10-4/1366 Taotlus raamatukogude sulgemiseks 12.12.23.
13. Kirivere Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
14. Võhma Kooli pikapäevarühma toidukorra maksumus.
15. Eluruumi tagamise teenuse lõpetamine.
16. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.

Muudatusettepanekud volikogu eelnõudele:
17.   1-4/275 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine.
18.   1-4/289 Põhja-Sakala valla kaevetööde eeskiri.
19.   1-4/290 Heakorraeeskiri.
20.   1-4/291 Põhja-Sakala valla kohalike teede kord.
21.   1-4/294 Reklaamimaksu kehtestamine ja välireklaami paigaldamise nõuded.

(tagasi üles)

14. NOVEMBER

1. Sotsiaaleluruumide kasutustasu kehtestamine.
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Leping SOS Lasteküla Eesti Ühing.
5. Lõunasöögi maksumus.
6. Suure-Jaani lasteaia Sipsik sisehindamise aruanne.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 2023. a tööplaani muutmine.
8. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Riiassaare k, Killesaare.
9. Sundvalduse seadmine:
    9.1 Ülde k, Keskuse tn 8;
    9.2 munitsipaalmaad Ülde k.
10. Maa ostueesõigusega erastamine Supsi k Leola.
11. Ehitusteatise väljastamine:
      11.1 Suure-Jaani l Nigula 6 juurdepääsuteega laoplats:
      11.2 Suure-Jaani l Tallinna tn 8 kauplus-büroo ümberehitamine.
12. Ehitusloa väljastamine Kootsi k Mardi puurkaev.

Volikogu eelnõud:
13. 1-4/294 Reklaamimaksu kehtestamine ja välireklaami paigaldamise nõuded.
14. 1-4/302 MTÜ-st Eesti Mõisakoolide Ühendus välja astumine – kutsutud on MTÜ esindaja Tõnu Kiviloo.
15. 1-4/304 Suure-Jaani Noortekeskuse põhimääruse muutmine.
16. 1-4/305 Saarde valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kooskõlastamine.

Muudatusettepanekud volikogu eelnõudele:
17. 1-4/289 Põhja-Sakala valla kaevetööde eeskiri.
18. 1-4/290 Heakorraeeskiri.
19. 1-4/291 Põhja-Sakala valla kohalike teede kord.

(tagasi üles)

10. NOVEMBER (elektrooniline)

1. 1-4/304 Suure-Jaani Noortekeskuse põhimääruse muutmine.
2. 1-4/305 Saarde valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kooskõlastamine.

(tagasi üles)

8. NOVEMBER

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    1.1 Suure-Jaani talvekuu laat;
    1.2 Jalgratta ühissõit "Üle Võlli".
2. 10-4/1293 Taotlus näituse korraldamiseks Minu eriline paik.
3. Noorte sporditegevuseks toetuse eraldamine Spordiklubi Tääksi.
4. Kirivere Kooli lasteaia Tähekild struktuuri kinnitamine.
5. Hoolekogu kinnitamine:
    5.1 Suure-Jaani Kool;
    5.2 Suure-Jaani Gümnaasium.
6. Kõrgharidusega noorele õpetajale toetuse maksmine.
7. Täiendav info kohalikele omavalitsustele.
8. Konverentsi "Kaasteelised mäluteekonnal" korraldamise toetuse taotlus.
9. 10-4/1301 Retla-Kabala Kooli tegevuse ümberkorraldamine.
10. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
11. Üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
12. Üürileping Lõhavere 6-2.
13.  Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
      13.1 Epra k, Sillari;
      13.2 Epra k, Käspre.
14. Riigihanke "Põhja-Sakala valla eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" otsused.
15. Sundvalduse seadmine Corle OÜ Suure-Jaani l, Pärnu tn 25
16. Ehitusloa väljastamine Tipu k Kõrtsi-Tõramaa aida ümberehitamine.
17. Kasutusteatise väljastamine Vastemõisa k Vastemõisa paisu rekonstrueerimine.
18. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.10.2023 korralduse nr 883 „Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel" muutmine.
19. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Võhma, Sepa tn 4.
20. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine:
      20.1 
MTÜ-s Viljandimaa Ühistranspordikeskus;
      20.2 MTÜ-s Eesti Jäätmehoolduskeskus.
21. 1-4/289 Põhja-Sakala valla kaevetööde eeskiri.
22. 1-4/290 Heakorraeeskiri.
23. 1-4/291 Põhja-Sakala valla kohalike teede kord.
24. 1-4/294 Reklaamimaksu kehtestamine ja välireklaami paigaldamise nõuded.
25. 1-4/302 MTÜ-st Eesti Mõisakoolide Ühendus välja astumine.

26. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja reaalservituudi seadmine, Kirivere Saare.
27. Arutelu – toidukorra maksumuse muutmine.
28. Info.

(tagasi üles)

31. OKTOOBER

1. Väljaspool kodu osutatava ööpaevaringse teenuse osaline rahastamine.
2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Huviharidusteenuse ostmise leping:
    3.1 MTÜ Urban Style;
    3.2 Team Adrenaline;
    3.3 MTÜ Kildu Ratsaklubi.
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Epra küla, Suuresoo.
5. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    5.1 Arjadi küla, Laasu;
    5.2 Vanaveski küla, Koplikäära;
    5.3 Epra k, Käspre.
6. Hajaasustuse programmi projekti tingimuste täitmise tähtaja pikendamine 2023.
7. Hajaasustuse projekti lõpptähtaja pikendamine Ilbaku küla, Kastani.
8. Sundvalduse seadmine Corle OÜ Ülde k, Uue-Nurri.
9. EELNÕU Reaalservituudi seadmine Jaama 2a Jaama 2.
10. EELNÕU Reaalservituudi seadmine Olustvere tee 5 Olustvere tee 8.
11. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
      11.1 Suure-Jaani l, Pärnu tn 31;
      11.2 Võlli k, Kivikääru.
12. Maa maksustamishinna määramine Suure-Jaani l Pihlaka pst 8.
13. Projekteerimistingimuste andmine:
      13.1 Vihi k Saare elamu laiendamine;
      13.2 Ülde k Kaeramäe hobusetalli laiendamine.
14. Ehitusteatise väljastamine Suure-Jaani l J. Köleri tn 17 elamu ümberehitus.
15. Ehitusloa väljastamine:
      15.1 Suure-Jaani l J. Köleri tn 33 kõrvalhoone laiendamine;
      15.2 Tipu k Veesilma päikeseelektrijaama ümberehitamine;
      15.3 Tipu küla Möldri puurkaev;
      15.4 Metsküla Raja puurkaev;
      15.5 Kuhjavere küla Passaia puurkaev;
      15.6 Venevere küla Manglu puurkaev.
16. Kasutusloa väljastamine Laane k Hallikupargi päikeseelektrijaam.
17. Info.

(tagasi üles)

24. OKTOOBER

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
3. Noorte sporditegevuseks toetuse eraldamine:
    3.1 spordiklubi Sakala Biathlon;
    3.2 SK Tääksi;
    3.3 Suure-Jaani Kergejõustikuklubi;
    3.4 SK Suure-Jaani United.
4. Struktuuri kinnitamine:
    4.1 Suure-Jaani lasteaed Sipsik;
    4.2 Võhma lasteaed Mänguveski;
    4.3 Olustvere lasteaed Piilu;
    4.4 Kirivere Kooli lasteaed Tähekild;
    4.5 Vastemõisa lasteaed Päevalill;
    4.6 Kirivere Kool.
5. Huviharidusteenuse ostmise leping:
    5.1 MTÜ Tantsustuudio Cestants;
    5.2 MTÜ Dance Dream;
    5.3 MTÜ Tenniseklubi Fellin;
    5.4 MTÜ Viljandi Iluuisutamisklubi;
    5.5 Viljandi Laevamudelistide Klubi MTÜ;
    5.6 OÜ Paleus;
    5.7 MTÜ Tantsutsoon.
6. Töötajate koosseisude kooskõlastamise ettepanek.
7. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Kobruvere küla, Tuisu.

8. Ehitusteatise väljastamine Suure-Jaani l Tallinna tn 12 elamu ümberehitamine.
9. Ehitusloa väljastamine:
    9.1 Ängi k Saareniidu puurkaev;
    9.2 Kootsi k Mardi hooned.
10. Projekteerimistingimuste andmine Võhma Kauba tn 5.
11. 2-6/1129 Taotlus korralduse nr 773 tühistamiseks ja vastuskiri.

12. 1-10/586-3 Taotlus Heliloojate Kappide majamuuseumi tasuta võõrandamiseks: järg.
13. 1-10/1256 Muudatusettepanek eelnõule nr 291 Põhja-Sakala valla kohalike teede kord.
14. 1-10/1255 Muudatusettepanek eelnõule nr 290 Heakorraeeskiri.
15. 1-10/1244 Muudatusettepanek eelnõule 279.
16. 1-5/20 Sotsiaalkomisjoni 16.10.2023 protokoll nr 20
.

(tagasi üles)

19. OKTOOBER

1. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja hooldekeskuse tegevusest.
2. Esindaja nimetamine munitsipaallasteaedade hoolekogudesse.
3. Hoolekogu koosseisu kinnitamine:

    3.1 Olustvere lasteaed Piilu;
    3.2 Olustvere Põhikool;
    3.3 Võhma lasteaed Mänguveski;
    3.4 Võhma Kool.
4. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
5. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
6. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
7. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    7.1 Lahmuse küla, Kõrgemäe;
    7.2 Metsküla, Oodre;
    7.3 Kõo küla, Tuulepealse;
    7.4 Tääksi küla, Jaanioru.
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kootsi küla, Mardi.
9. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Unakvere k, Kingu.
10. Koha-aadresside muutmine Kõpu alevik.
11. Suure-Jaani linnas Pihlaka pst 8 maaüksuse riigi omandisse jätmine ning ehitise teenindamiseks vajaliku maa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale.
12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.09.2023 korralduse nr 757 "Isikliku kasutusõiguse seadmine" muutmine.
13. Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele sihtotstarbe määramine Reegoldi k, Pumpla.
14. Ehitusloa andmisest keeldumine.
15. Ehitusloa väljastamine:
      15.1 Vanaveski k Aratsaare-Nõlvaku puurkaev;
      15.2 Vastemõisa k Margovälja lauda ümberehitamine.
16. Kasutusloa väljastamine Vihi k Antsuõue teenindushoone.
17. Pilistvere hooldekodu kohatasu mutmine 2024.
18. Arutelu: laste kommipakid.
19. Info.

(tagasi üles)

11. OKTOOBER

1. Suure-Jaani Tervisekoja ja SA Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu esimehe Olev Umsari ülevaade.
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Lembitu jooks.
3. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
4. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormide andmete koosseisu kehtestamine.
5. 2-6/1129 Taotlus korralduse nr 773 tühistamiseks.
6. 8-5/1159 Taotlus Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmiseks.
7. 4-1/30-103 Põllumajanduslik rendileping, Mesila tn 5.
8. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine Reegoldi k, Pumpla.
9. Koha-aadressi muutmine Arjadi k, Laasu.
10. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Kobruvere k, Lauri.
11. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Ängi küla, Suurekuuse.
12. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani l Pärnu tn 10 Leola kaubanduse hoone ümberehitus.
13. Kasutusloa väljastamine Punaküla Uue-Kulli päikeseelektrijaam.
14. 7-8/88-1 Hinnapakkumine kindlustusobjektid 2023.
15. 7-8/89-3 Pakkumuste avamise protokoll Kappide muuseumi katuse remont.
16. 7-8/90-3 Pakkumuste avamise protokoll Infotahvlid.
17. 4-2/39-11 Pakkumuste hindamise protokoll Truupide remont.
18. Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve eelnõu koostamiseks kulude piirsummade määramine.
19. KOV eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta esitatud arvamused.

Volikogu eelnõud:

20. 1-4/275 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine.
21. 1-4/279 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 kinnitamine.
22. 1-4/282 Asustusjaotuse muutmise algatamine.
23. 1-4/287 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
24. 1-4/288 Isikliku kasutusõiguse seadmine Vastemõisa k Vahtramäe.
25. 1-4/289 Põhja-Sakala valla kaevetööde eeskiri.
26. 1-4/290 Heakorraeeskiri.
27. 1-4/291 Põhja-Sakala valla kohalike teede kord.
28. 1-4/292 Põhja-Sakala valla 2023. a lisaeelarve.
29. 1-4/293 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine Suure-Jaani l Tallinna 30.
30. 1-4/294 Reklaamimaksu kehtestamine ja välireklaami paigaldamise nõuded.
31. 1-4/295 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine AS-ile Põhja-Sakala Haldus.
32. 1-4/296 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine, vallavara osade otsustuskorras ja enampakkumise teel võõrandamine, Kirivere k Saare.
33. Info.

(tagasi üles)

3. OKTOOBER

1. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    1.1 Soomevere k, Tooma;
    1.2 Vastemõisa k, Rinnaku;
    1.3 Kootsi k, Mooritsa;
    1.4 Kõpu al, Viljandi mnt 4.
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Vastemõisa k ,Vahtramäe.
3. Äriruumi üürileping Kõpu apteek.
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kerita k, Laose-Jüri.
5. Projekteerimistingimuste andmine Koksvere k, Siimani bioonitehas.
6. Kasutusloa väljastamine:
    6.1 Reegoldi k, Alliku kasvuhoone;
    6.2 Võhma l, Veski tn 11 lasteaia laiendus.
7. Kirjavahetus MTÜ-ga Suure-Jaani Disc Golf.
8. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
9. Info.

(tagasi üles)

26. SEPTEMBER

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    1.1 Ümber Võhma linna jooks;
    1.2 Sakala Biathloni rullituur Tervisekoja Sprint.
2. Põhja-Sakala valla 2023. aasta hariduspreemiate määramine.
3. Hoolekogu koosseisu kinnitamine:
    3.1 Olustvere lasteaed Sipsik;
    3.2 Vastemõisa lasteaed Päevalill.
4. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
5. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Koksvere k Anni park.
6. Riigihanke "Põhja-Sakala valla tuuleenergeetika eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" kõigi pakkumuste tagasilükkamine.
7. Lihthanke "Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete ja inventari kindlustamine" pakkumuse tagasilükkamine.
8. Riigihanke "Põhja-Sakala valla tuuleenergeetika eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" korraldamine.
9. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Laane k Tõrvakivi.
10. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale Sürgavere k Pärna tn.
11. Projekteerimistingimuste andmine:
      11.1 Võhma Kauba tn 5;
      11.2 Suure-Jaani J. Köleri 33:
      11.3 Suure-Jaani Lai tn 27, 29, ja 31.
12. Ehitusloa väljastamine:
      12.1 Suure-Jaani Nigula tn 18 PVC hall;
      12.2 Taevere k Kalda laut;
      12.3 Suure-Jaani Nigula tn 6 mängumaa hoone.
13. Reservfondist raha eraldamine.
14. 2-4/15 Bussipeatuste kohanime määramine Liiva, Liivalohu, Karu.
15. Põhja-Sakala Raamatukogu direktori ametisse kinnitamine.
16. Suure-Jaani Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine.
17. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande kinnitamata jätmine.
18. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
      18.1 Tällevere k Juhkama;
      18.2 Pilistvere k Paemurru.
19. Info.

(tagasi üles)

19. SEPTEMBER

1. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
2. Olustvere lasteaia Piilu ruumide kasutamise hinnakiri.
3. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse teenuse hinna kehtestamine.
4. Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine.
5. Sobitusrühma moodustamine Olustvere lasteaias Piilu.
6. Olustvere lasteaia Piilu struktuuri kinnitamine.
7. Suure-Jaani lasteaia Sipsik struktuuri kinnitamine.
8. Vastemõisa lasteaia Päevalill struktuuri kinnitamine.
9. Võhma lasteaia Mänguveski struktuuri kinnitamine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 22.08.2023 korralduse nr 726 "Ühekordse toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine" muutmine.
11. 2-6/1007 Reklaamiloa taotlus.
12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.09.2023 korralduse nr 755 „Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel" muutmine.
13. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Ivaski k, Mäesilla.
14. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine:
      14.1 Vanaveski k, Aratsaare-Nõlvaku:
      14.2 Ängi k, Vahemetsa.
15. Ehitusloa väljastamine:
      15.1 Suure-Jaani l, Nigula tn 6 mängumaa hoone;
      15.2 Vastemõisa k, Lagendiku puurkaev.
16. Ehitusloa väljastamine Kerita k, Tolli-Juhani puurkaev.
17. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Laane k, Anni.
18. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Kõpu, Tipu 1.
19. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Punaküla, Spordi võõrandamine.
20. Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava.
21. Reservfondist raha eraldamine.
22. Suure-Jaani Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi direktori valimiseks moodustatud konkursikomisjoni koosseisu muutmine.
23. 7-8/87-3 Hinnapäringu „Paadisilla lammutamine" protokoll.
24. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll.
27. Info.

(tagasi üles)

12. SEPTEMBER

1. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
2. Äriruumi üürilepingu projekt, Kõpu apteek.
3. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani l Nigula tn 6 mängumaa hoone.
4. Kasutusloa väljastamine Vihi k Vainu ravimtaimede laohoone ümberehitus.
5. 4-2/40-15 Pakkumuste hindamise protokoll, sügisene hööveldamine.
6. Arengukava muudatuseetepanekud ja seisukohad:
    6.1 seisukoht sotsiaalkomisjoni ettepanekute suhtes;
    6.2 ettepaneku sõnastuse muutmine.

(tagasi üles)

7. SEPTEMBER

1. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamine.
2. Olustvere lasteaia Piilu ruumide kasutamise hinnakiri.
3. 2-6/1028 Ettepanek lisaeelarve menetlemiseks.
4. Lihthanke „Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete ja inventari kindlustamine" korraldamine.
5. Lisatööde kinnitamine:
    5.1   12-2/104-1 Teostatud tööde akt;
    5.2   12-2/105-1 Teostatud tööde akt;
    5.3   12-2/106-1 Teostatud tööde akt;
    5.4   12-2/107-1 Tehtud tööde akt.
6. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    6.1 Kõpu al, Luha;
    6.2 Kabila k, Mäeotsa.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma l Viljandi tn 3a.
8. Ehitusloa väljastamine:
    8.1 Suure-Jaani l Nigula tn 6 mängumaa hoone;
    8.2 Vihi k Vainu ravimtaimede laohoone ümberehitamine;
    8.3 Olustvere a Põllu tn 4 lasteaia laiendus;
    8.4 Reegoldi k Alliku kasvuhoone.
9. Kasutusloa väljastamine Suure-Jaani l Tallinna tn 19 saun-kuur.
10. Reservfondist raha eraldamine.

Volikogu eelnõud:
11. 1-4/279 Põhja-Sakala valla arengukava 2023-2030 kinnitamine.
12. 1-4/280 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Jaska k pumbamaja.
13. 1-4/281 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine J. Köleri tn 3a Suure-Jaani.
14. 1-4/282 Asustusjaotuse muutmise algatamine.
15. 1-4/283 Valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine.
16. 1-4/284 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine, Epra k Saare.
17. 1-4/285 Vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja vallavara otsustuskorras võõrandamine, Võhma Sepa 4.
18. Info.

(tagasi üles)

29. AUGUST

1. 10-8/84-6 Ühekordse toetuse taotlus Eakate päeva tähistamiseks.
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    2.1 Suure-Jaani sügislaat;
    2.2 Vastemõisa laat;
    2.3 Sügislaat Võhma Juurikas;
    2.4 Sürgavere kodukandipäev.
3. Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
4. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
6. Ajutise komisjoni moodustamine tunnustamine.
7. Konkursikomisjoni moodustamine Suure-Jaani Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi direktori valimiseks.
8. Sobitusrühma jätkamine Olustvere lasteaias Piilu.
9. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    9.1 Metsküla, Saare;
    9.2 Arjadi k, Jaburi-Veskise;
    9.3 Aimla k, Kase.
10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Vastemõisa k, Lagendiku.
11. Raieloa väljaandmine Spordi tn, Võhma linn.
12. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Kõpu, Tipu 1.
13. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine Honda FR-V 922AZP.
14. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.03.2023 korralduse nr 175 „Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel" muutmine.
15. Maa ostueesõigusega erastamine Suure-Jaani l, Pärnu tn 25.
16. Põhja-Sakala valla kohalike teede kord.
17. Projekteerimistingimuste andmine:
      17.1 Suure-Jaani l Ringpuiestee 14a üksikelamu;
      17.2 Ängi k, Kraavi elamu laiendamine.
18. Kasutusloa väljastamine:
      18.1 Kõo k, Andrese kauplus-ladu-hooldekeskuse ümberehitus;
      18.2 Päraküla, Raudsepa päikeseelektrijaam.
19. Pakkumuste avamise protokoll:
      19.1 Lõhavere allee 6-2;
      19.2 sotsiaaltransport.
20. Arutelu:
      20.1 lisaraha eraldamine huvihariduse ja -tegevuse toetuste eelarvereale;
      20.2 muudatusettepanekud arengukava eelnõusse.
21. Info.

(tagasi üles)

22. AUGUST

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Suvelõpu pidu.
2. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-dele.
3. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
4. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
5. 2-4/15 Bussipeatuste kohanime määramine Liiva, Liivalohu, Karu.
6. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Reegoldi k Lillese.
7. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Mäeküla, Kaval-Antsu.
8. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    8.1 Võhmassaare k Lepa;
    8.2 Soomevere k Vana-Nigula;
    8.3 Vanaveski k Valma.
9. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Venevere k Manglu.
10. Komisjonide seisukohad arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu muudatusettepanekute kohta.
11. Info:
      11.1 Maakonnaülene kokkulepe;
      11.2 Hinnapakkumised.

(tagasi üles)

15. AUGUST

1. 10-4/934 Taotlus projektis osalemiseks.
2. Sobitusrühma moodustamine lasteaias Täksikud.
3. Üürileping.
4. Seisukohad KOV eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi arvamuste osas.
5. Lihthanke „Põhja-Sakala valla eluruumide remonttööd" (viitenumber 266754) otsused.
6. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    6.1 Tällevere küla, Kuusemetsa;
    6.2 Võlli küla, Ürgjõe.
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Metsküla, Raja.
8. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks, Anni park.
9. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Rääka k, Rääka.
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Tällevere k Madise.
11. Pärimismenetluse algatamine.
12. Projekteerimistingimuste andmine Reegoldi k Alliku kasvuhoone.
13. Ehitusloa väljastamine:
      13.1 Kuninga k Univere-Saare elamu ja reoveesüsteem;
      13.2 Suure-Jaani l Lai tn 18 veemahutid ja -töötlusjaam;
      13.3 Ängi k Mäeotsa abihoone.
14. Kasutusloa väljastamine:
      14.1 Vihi k Kalda päikeseelektrijaam;
      14.2 Kõpu al, Töökoja hoidla.

(tagasi üles)

8. AUGUST

1. 1-10/920 Ettepanekud arengukavasse ja tegevuskavva.
2. 1-10/921 Muudatusettepanekud ja täiendused arengukavasse.
3. 2-6/403-3 Pöördumine: järg.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
6. Hooldajatoetuse maksmine puudega lapse vanemale.
7. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    7.1 Kuninga k, Univere-Saare;
    7.2 Kobruvere k, Jaanioja;
    7.3 Metsküla, Kuningsaare;
    7.4 Võlli k, Ürgjõe;
    7.5 Soomevere k, Kaasiku.
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine:
    8.1 Ängi k, Saareniidu;
    8.2 Kerita k, Tolli-Juhani;
    8.3 Tipu k, Möldri;
    8.4 Kuhjavere k, Passaia.
9. Projekteerimistingimuste andmine Suure-Jaani Ringpuiestee 3a.
10. Ehitusloa väljastamine:
      10.1 Maalasti k Maalasti-Uuetoa päikeseelektrijaam;
      10.2 Vastemõisa k Väljamäe ait-laut-küüni lammutamine;
      10.3 Võhma l Kauba tn 3a tootmishoone-elamu ümberehitamine;
      10.4 Võhma l Tallinna tn 8a elamu lammutamine.
11. Kasutusloa väljastamine Suure-Jaani l Lembitu pst 32 elamu.
12. Riigihanke "Põhja-Sakala valla tuuleenergeetika eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" korraldamine.

Volikogu eelnõud:
13. 1-4/166 Põhja-Sakala valla põhimääruse muutmine.
14. 1-4/231 Võhma lasteaia arengukava kinnitamine.
15. 1-4/265 Põhja-Sakala valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused.
16. 1-4/266 Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused.
17. 1-4/274 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks vallavara kindlustamine.
18. 1-4/275 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine.
19. 1-4/276 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamine ja vallavara otsustuskorras võõrandamine Kõpu tankla.
20. 1-4/277 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine.
21. 1-4/278 Reaalservituudi seadmine Vastemõisa tee 15 ja Ülepumpla.
22. Arutelu Kõpu, Tipu tn 1 kinnistu eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine või hoonestusõiguse seadmine.
23. Info.

(tagasi üles)

2. AUGUST

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Beati Mandolini.
2. 1-10/911 Muudatusettepanek arengukava 2023–2030 projekti.
3. 1-10/912 Ettepanekud arengukava 2023–2030 eelnõu muutmiseks.
4. 1-10/914 Muudatusettepanek arengukava 2023–2030 projekti.
5. 1-10/915 Ettepanek arengukavasse.
6. 1-10/917 Muudatusettepanekud Põhja-Sakala arengukavasse 2023–2030.
7. 1-10/918 Muudatusettepanekud Põhja-Sakala arengukavasse 2023–2030.
8. 1-10/919 Muudatusettepanekud Põhja-Sakala arengukavasse 2023–2030.
9. 1-10/920-1 Ettepanekud arengukavasse ja tegevuskavva: järg.
10. 1-10/921 Muudatusettepanekud ja täiendused arengukavasse.
11. 2-6/403-3 Pöördumine: järg.

(tagasi üles)

27. JUULI

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    1.1 Kuhjavere külateatrite festival;
    1.2 Võhma Jalka turniir.

2. Huvihariduse toetuse maksmine.
3. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine MTÜ Kuhjavere Küla Selts.
4. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
5. Konkursi „Kaunis Kodu" 2023. a preemiate määramine.
6. 2-4/13 Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Poolaka–Kuura Murro.
7. Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine:
    7.1 Olustvere Järve tn 18;
    7.2 Olustvere Õpetajate tn 2.
8. Ehitusloa väljastamine:
    8.1 Nigula 15 PVC hall;
    8.2 Kootsi küla Mardi hooned.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.06.2023 korralduse nr 449 "Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" muutmine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.06.2023 korralduse nr 450 "Hajaasustuse programmist toetuste taotluste rahuldamata jätmine" muutmine.
11. 
Põhja-Sakala Vallavalitsuse 10.07.2023 korralduse nr 609 „Väikehanke „Põhja-Sakala valla teede ja tänavate korduspindamine 2023" (viitenumber 265921) otsused" osaline kehtetuks tunnistamine ja uue otsuse tegemine.
12. 
Reservfondist raha eraldamine Kõpu spordisaali valgustus.
13. Info.

(tagasi üles)

18. JUULI

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    1.1 Järvepidu;
    1.2 Pilistvere külapäev;
    1.3 Tervisekoja saunafest.
2. Huvihariduse toetuse maksmine.
3. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Avalduse rahuldamata jätmine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse muutmine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Mesila 5.
9. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Spordi, Punaküla.
10. Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine:
      10.1 Olustvere Järve tn 18:
      10.2 Olustvere Õpetajate tn 2.
11. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Koidu tänav T2, Võhma l.

(tagasi üles)

10. JUULI

1. Volikogu eelnõud:
    1.1  1-4/272 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 avalik väljapanek;
    1.2  1-4/268 Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord.
2. Lihthanke „Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2023" (viitenumber 262960) otsused.
3. Väikehanke „Põhja-Sakala valla teede ja tänavate korduspindamine 2023" otsused.
4. Lihthange „Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2023" otsused.

5. Projekteerimistingimuste andmine: 
    5.1 Vanasõra Kutsari Toomase päikeseelektrijaam;
    5.2 Suure-Jaani Lai 18 puurkaev-pumpla-kontorihoone laiendus;
    5.3 Suure-Jaani Lai 25 abihoone.
6. Ehitusloa väljastamine:
    6.1 Kõpu a Pärnu mnt 5 päikeseelektrijaam;
    6.2 Vanaveski k Täku laut-kuuri ümberehitus;
    6.3 Kõo k Andrese kauplus-ladu-hooldekeskuse ümberehitus;
    6.4 Sürgavere k Sürgavere tee 7 kauplus-söökla ümberehitus;
    6.5 Võhma l Kauba tn 5 tootmishoone ümberehitus.
7. Ehitusteatise väljastamine Vastemõisa k Vastemõisa paisu ümberehitus.
8. Kasutusloa väljastamine Supsi k Vanaõue päikeseelektrijaam.
9. Koha-aadressi muutmine Laane k, Junsi-Peedi.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine:
     10.1 Suure-Jaani l Nigula 15 ja 17;
     10.2 Uia k Saareküla tee T1.
11. Sundvalduse seadmine Uia k Mäeotsa.
12. Huvihariduse toetuse maksmine.
13. Konkursi tulemuste kinnitamine Põhja-Sakala Kultuurikeskus.
14. Kaasava eelarve hindamiskomisjoni ettepanekute kinnitamine (Kaasava eelarve hindamiskomisjoni 08.06.2023 koosoleku protokoll nr 1).

(tagasi üles)

27. JUUNI

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    1.1 Võhma linnapäevad;
    1.2 Tactical Foodback Expedition Estonia.
2. Huvihariduse toetuse maksmine.
3. Huvihariduse ostmise leping Kildu Ratsaklubi.
4. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
5. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
6. Ehitusteatise väljastamine Võhma l Veski tn 11 lasteaia laiendus.
7. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
    7.1 Jälevere Kruusamäe;
    7.2 Kildu Soometsa.
8. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    8.1 Pilistvere k, Paemurru;
    8.2 Võlli küla, Kivikäära.
9. Lihthanke "Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2023" komisjoni koosseisu muutmine.
10. Lihthanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2023" komisjoni koosseisu muutmine.
11. Lihthanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate korduspindamine 2023" komisjoni koosseisu muutmine.
12. Üürilepingu pikendamine.
13. 14/231 Võhma lasteaia arengukava kinnitamine.
14. 1-4/254 Võhma Päevakeskuse ümbernimetamine.
15. 1-4/255 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine Võhma, Sepa 4.
16. 1-4/267 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2031 avalik väljapanek.
17. 1-4/268 Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord.
18. Info.

(tagasi üles)

20. JUUNI

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Huvihariduse toetuse maksmine.
3. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine MTÜ SK Võhma.
4. Koha-aadressi muutmine:
    4.1 Kabila k, Altvälja;
    4.2 Arjadi k, Laasu.
5. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Kabila k, Altvälja.
6. Ehitusteatise väljastamine:
    6.1 Tipu k, Möldri üksikelamu, abihoone, veetorustik ja reoveepuhasti;
    6.2 Suure-Jaani l, Lembitu pst 25a elamu ja kuuri rekonstrueerimine.
7. Ehitusloa väljastamine:
    7.1 Jälevere k, Jõesängi puurkaev;
    7.2 Ängi k, Kaseniidu elamu ja varjualune.
8. Kasutusloa väljastamine Suure-Jaani l, Ringpuiestee 8b üksikelamu.
9. Enampakkumise korraldamine vallale kuuluva kinnisasja rendile andmiseks, Olustvere Mesila 5.
10. Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Poolaka – Kuura, Murro.
11. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
12. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine.
13. Hajaasustuse programmist toetuste taotluste rahuldamata jätmine.
14. Lihthanke "Põhja-Sakala valla eluruumide remonttööd" otsused.
15. Konkursikomisjoni moodustamine.
16. 1-4/264 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu võõrandamine Kõo vallamaja.
17. 1-4/255 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine Võhma, Sepa 4.
18. 1-4/260 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Sürgavere spordihoone.
19. 1-4/261 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Spordi.
20. 1-4/263 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu osa võõrandamine Kõpu mõisa osa.
21. Unakvere tuulepargi eriplaneeringu lähteseisukohad ja KSH programm.

(tagasi üles)

19. JUUNI

1. Arvamuse andmine Sürgavere Põllumajanduse OÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele.
2. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Tipu k, Halliste.
3. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine.
4. Hajaasustuse programmist toetuste taotluste rahuldamata jätmine.
5. Info.

(tagasi üles)

14. JUUNI

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    1.1 Suure-Jaani Muusikafestival;
    1.2 Aiakohvikute päev;
    1.3 Reegoldi jaanituli;
    1.4 Suvespordi-jaanipäev;
    1.5 Vilistlaspäev.
2. Huvihariduse toetuse maksmine.
3. Suure-Jaani lasteaia Sipsik tegutsemiskoha Traksik lahtioleku aja muutmine.
4. Suure-Jaani lasteaia Sipsik sõimerühma laste arvu suurendamine.
5. Suure-Jaani raamatukogu lahtiolekuaja muutmine suveperioodil.
6. SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
7. 2-4/12 Üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäär.
8. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
9. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
10. Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni koosseisu muutmine.
11. Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine.
12. Ehitusloa väljastamine:
      12.1 Kildu k, Jaagu elamu;
      12.2 Suure-Jaani l, Lai tn 18 puurkaev;
      12.3 Maalasti k, Alttoa puurkaev;
      12.4 Jaska k, Peedi puurkaev.
13. Lihthanke "Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2023" korraldamine.
14. Lihthanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate korduspindamine 2023" korraldamine.
15. Lihthanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2023" korraldamine.
16. Mitteeluruumi üürileping.
17. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.03.2023 korralduse nr 154 "Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel" muutmine.
18. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.05.2023 korralduse nr 357 „Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel" muutmine.
19. Katastriüksuste piiride muutmine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Sürgavere k, Veskimäe.
20. Arvamuse andmine Sürgavere Põllumajanduse OÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele.
21. Reservfondist raha eraldamine.
22. Mesila tn 5 rendilepingust loobumine.

Volikogu eelnõud:
23. 1-4/203 Maamaksumäära kehtestamine.

24. 1-4/247 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
25. 1-4/248 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.03.2023 otsuse nr 138 „Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine" muutmine.
26. 1-4/249 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.03.2023 otsuse nr 139 „Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine" muutmine.
27. 1-4/250 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja osa rendile andmine otsustuskorras Kõpu mõis (põllumaa).
28. 1-4/251 Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.08.2020 määruse nr 110 „Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord" muutmine.
29. 1-4/252 Nõusoleku andmine, Kõpu tankla.
30. 1-4/253 Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse põhimäärus.
31. 1-4/254 Võhma Päevakeskuse ümbernimetamine.
32. 1-4/255 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine Võhma, Sepa 4.
33. 1-4/256 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine Reegoldi k, Keskuse tn 5b.
34. 1-4/257 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Kõpu, Tipu tn 1.
35. 1-4/258 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu osa enampakkumise korras võõrandamine Tääksi spordihoone.
36. 1-4/259 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine Suure-Jaani, Tallinna tn 30.
37. 1-4/260 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Sürgavere spordihoone.
38. 1-4/261 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Spordi.
39. 1-4/262 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu osa otsustuskorras võõrandamine Kõpu tankla.
40. 1-4/263 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu osa otsustuskorras võõrandamine Kõpu mõisa osa.
41. 1-4/264 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu osa otsustuskorras võõrandamine Kõo vallamaja.
42. 1-4/265 Põhja-Sakala valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused.
43. 1-4/266 Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused.
44. 1-4/267 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 avalik väljapanek.
45. 1-4/268 Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord.

(tagasi üles)

7. JUUNI

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    1.1 Soomaa kohvikutepäev;
    1.2 Jaaniõhtu Metskülas;
    1.3 Venevere jaanituli;
    1.4 Jaanipidu Võhmas.
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Sobitusrühma jätkamine Olustvere Lasteaias Piilu.
5. Tasandusrühma moodustamine Võhma lasteaed Mänguveski.
6. Reservfondist raha eraldamine:
    6.1 koolidele;
    6.2 Vastemõisa paisu rekonstrueerimiseks, sh 7-8/78-5 Pakkumuste avamise protokoll.
7. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    7.1 Lemmakõnnu k, Rebase;
    7.2 Võlli k, Pärna.
8. Koha-aadressi määramine Sürgavere k.
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Suure-Jaani linn, J. Köleri tn 5.
10. Ehitusloa väljastamine:
      10.1 Vastemõisa k, Lagendiku üksikelamu;
      10.2 Uia k, Araka päikeseelektrijaam;
      10.3 Ivaski k, Otto elamu;
      10.4 Arjassaare k, Räsna puurkaev;
      10.5 Suure-Jaani l, J. Köleri tn 38b ja Ringpuiestee T1 vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
11. Kasutusloa väljastamine Nuutre k, Uuetoa päikeseelektrijaam.
12. 7-8/80-1 Hinnapakkumine Kõpu mõisa radiaatorite taguste restaureerimine.
13 .4-7/677 Taotlus.
14. 12-2/81-1 Rendileping Mesila 5: vastuskiri.
15. 4-1/7-36 Seisukoha küsimine: vastuskiri.
16. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
17. 12-13/723 AS Põhja-Sakala Haldus 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine.
18. 12-1/1-1 Põhja-Sakala valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne: järg.
19. Kirivere Kooli sõprusvahetuse korraldamine 2024. a.
20. Info

(tagasi üles)

30. MAI

1. Suure-Jaani Tervisekoja nõukogu moodustamine.
2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Hoolekandeteenusele suunamine ja rahastamine valla eelarvest.
4. Ühekordse toetuse maksmine.
5. Sobitusrühma moodustamine:
    5.1 Suure-Jaani lasteaias Sipsik;
    5.2 Võhma lasteaias Mänguveski;
    5.3 Olustvere lasteaias Piilu.
6. Huvihariduse toetuse maksmine.
7. Huvihariduse toetamise leping MTÜ Tantsustuudio Cestants.
8. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks Kasuvägi OÜ.
9. Konkursi "Kaunis Kodu 2023" komisjoni moodustamine.
10. Ehitusloa väljastamine Reegoldi k, Rähni abihoone.
11. Lihthanke "Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2023" korraldamine.
12. AS-i Võhma ELKO 2022. majandusaasta aruande kinnitamine.
13. Põhja-Sakala valla arengudokumentide koostamise komisjoni koosseisu muutmine.
14. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste liitmisel Võhma Kauba tn 5 Tallinna tn 10.
15. Infoks:
      15.1 Koksvere Maja OÜ 2022. majandusaasta aruanne;

      15.2 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus 2022. majandusaasta aruanne;
      15.3 Infoks AS-i Põhja-Sakala Haldus 2022. majandusaasta aruanne (puudub audiitori arvamus);
      15.4 Infoks Põhja-Sakala valla 2022. majandusaasta aruanne (puudub audiitori arvamus).

(tagasi üles)

24. MAI

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Parim pühapäev perega.
2. Kaasava eelarve hindamiskomisjoni moodustamine.
3. Kaasava eelarve rahvaküsitluse komisjoni moodustamine ja hääletuskohtade määramine.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Perekonnas hooldamise toetuse maksmine.
6. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
7. Avalduse rahuldamata jätmine.
8. Huvihariduse toetuse maksmine.
9. Paala raamatukogu suvine lahtiolekuaeg.
10. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2023. a tegevustoetuse määramine.
11. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks Viljandi Spordikool.
12. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine.
13. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Riiassaare k, Saadu.
14. Projekteerimistingimuste andmine Ängi küla Mäeotsa elamu ja abihoone.
15. Ehitusloa väljastamine:
      15.1 Lõhavere k Leola tiik;
      15.2 Võlli k, Viiroja kasvuhooned;
      15.3 Olustvere kaupluse päikesepaneelid.
16. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste liitmisel Võhma, Kauba tn 5 Tallinna tn 10.
17. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
      17.1 Olustvere, Jaamaküla tee;
      17.2 Kõo k, Suurekivi.
18. Maa riigi omandisse jätmine ja maaüksusele sihtotstarbe määramine Suure-Jaani, Kauba tn 5.
19. Vaide lahendamine (korraldused 270, 271, 272).
20. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
      20.1 Olustvere, Mesila tn 5 osa rendile;
      20.2 Olustvere, Mõisa allee 11;
      20.3 Olustvere, Põllu tn 4 osa rendile;
      20.4 Võhma, Lille põik 1.
21. Enampakkumise korraldamine vallavara osa rentimiseks Kõpu mõis 2, korduv.
22. Enampakkumise korraldamine hoonestusõiguse seadmiseks:
      22.1 Olustvere, Järve 18;
      22.2 Olustvere, Õpetajate 2.
23. Lihthanke „Põhja-Sakala valla eluruumide remonttööd" korraldamine.

Muudatusettepanekud volikogu eelnõudesse:
24. 1-4/238 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise volitamine.
25. 1-4/239 Ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepaneku koostamise õiguse andmine.

26. Arutelu: Põhja-Sakala valla kohalike teede kord.
27. Info.

(tagasi üles)

16. MAI

1. 1-4/244 Mäeltveski kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
2. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks:
    2.1 Rae Noortekeskus;
    2.2 Viljandi Spordikool.
3. Ehitusloa väljastamine:
    3.1 Vihi k, Kalda päikeseelektrijaam;
    3.2 Kuhjavere k, Siimu abihoone;
    3.3 Vastemõisa k, Vastemõisa tee 28 külalistemaja.
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine:
    4.1 Suure-Jaani l, Lai tn 18;
    4.2 Jälevere k, Jõesängi;
    4.3 Jaska k, Peedi.
5. Arvamuse andmine:
    5.1 OÜ Mangeni PM Siimani Veisefarm keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta;
    5.2 OÜ Mangeni PM keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõule;
    5.3 Liivram OÜ keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõule.
6. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
    6.1 Olustvere, Põllu tn 4 osa rendile;
    6.2 Olustvere, Mesila tn 5 osa rendile;
    6.3 Olustvere, Mõisa allee 11 osa rendile;
    6.4 Reegoldi, Keskuse 4 osa rendile;
    6.5 Kirivere kooli osa rendile;
    6.6 Kõpu mõisa osa rendile, nurjunud;
    6.7 Kõpu mõisa osad rendile.
7. 1-4/245 Vallavalitsusele ülesande andmine Võhma Päevakeskuse ümbernimetamine.
8. 12-13/623 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks, Kõo vaestemaja.
9. Vastemõisa paisu rekonstrueerimine.
10. Tänavavalgustuse väljalülitamine.
11. Info.

(tagasi üles)

9. MAI

1. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
2. Nõusoleku andmine.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks XII Lillepäev ja taimelaat.
5. 2-6/550 Taotlus Viljandimaa Vabadussamba teose trükkimise toetamiseks.
6. 2-6/542 Taotlus Rukkilille rühma õpetaja ametikohaks.
7. Maal elamise päev 2023.
8. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme nimetamine.
9. Luba liikluskeelualasse sisenemiseks:
    9.1 eraisik;
    9.2 Eesti Höövelliist OÜ;
    9.3 eraisik;
    9.4 Prenton OÜ;
    9.5 Lehola Varahaldus OÜ.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kruusaaugu tee Kobruvere k.
11. Ehitusloa väljastamine Supsi k, Vanaõue päikeseelektrijaam.
12. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Heina tn 12-4.
13. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks:
      13.1 Jälevere küla, Kruusamäe;
      13.2 Kildu küla, Soometsa.
14. Kaasava eelarve hindamiskomisjoni moodustamine.
15. Kaasava eelarve rahvaküsitluse komisjoni moodustamine ja hääletuskohtade määramine.
16. 12-13/441 Avaldus vallavalitsusele õpilaskodu tuleviku teemal.
17. 1-10/586 Taotlus Heliloojate Kappide majamuuseumi tasuta võõrandamiseks.
18. 1-4/203 Maamaksumäära kehtestamine.
19. 1-4/230 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Reegoldi k, Pumpla.
20. 1-4/231 Võhm alasteaia arengukava kinnitamine.
21. 1-4/237 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord.
22. 1-4/238 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise volitamine.
23. 1-4/239 Ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepaneku koostamise õiguse andmine.
24. 1-4/240 Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord.
25. 1-4/241 Kaasava eelarve hindamiskomisjoni liikme nimetamine.
26. 1-4/242 Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.01.2023 otsuse nr 114 „Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 koostamise algatamine" muutmine.
27. 1-4/243 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
28. Põhja-Sakala valla tänavavalgustuse välja lülitamine.
29. Info.

(tagasi üles)

2. MAI

1. 2-4/11 Põhja-Sakala valla 2023. aasta alaeelarved.
2. Eluruumi tagamise teenuse lõpetamine.
3. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Ruusi tee T1 Suure-Jaani l.
5. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    5.1 Sürgavere k, Rehepapi;
    5.2 Reegoldi k, Söödi;
    5.3 Võlli k, Õunapuuaia;
    5.4 Aimla k, Lembitu;
    5.5 Lai tn 4a Võhma;
    5.6 Suure-Jaani l, Jaama tn 23.

6. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Kõpu, Tipu tn 17.
7. Elektriliitumine, Võhma l, Sepa 4.
8. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani l, Pärnu 11 elamu lammutamiseks.
9. Hajaasustuse programmi komisjoni koosseisu muutmine.
10. Vaideotsus Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.03.2023 korralduse nr 159 „Puurkaevu asukoha kooskõlastamata jätmine Koksvere k, Sõstra" vaidele.
11. Info.

(tagasi üles)

25. APRILL

1. Eluruumi tagamise teenuse pikendamine ja üürilepingu sõlmimine.
2. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
3. Hooldajatoetuse maksmine puudega lapse vanemale.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Leping Taibukate teaduskool.
6. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2023. a tegevustoetuste määramine.
7. Noorte sporditegevuseks toetuse eraldamine:
    7.1 Spordiklubi Suure-Jaani United;
    7.2 MTÜ Suure-Jaani Kergejõustikuklubi.

8. Huvihariduse toetuse maksmine.
9. Huviharidusteenuse ostmise leping:
    9.1 MTÜ Tantsutsoon;
    9.2 Maarja Kukumägi Moe- ja Tantsukool;
    9.3 MTÜ Dance Dream;
    9.4 MTÜ Tenniseklubi Fellin;
    9.5 MTÜ Urban Style;
    9.6 MTÜ Kildu Ratsaklubi.
10. Reservfondist raha eraldamine Võhma aiamaja.
11. Projekteerimistingimuste andmine Tääksi k Tondisoru abihoone.
12. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
      12.1 Aimla k, Lembitu;
      12.2 Jaska k, Kivi.
13. 1-4/235 Põhja-Sakala valla 2023. a teede investeeringute kinnitamine.
14. Info.

(tagasi üles)

18. APRILL

1. Suure-Jaani Kooli teenuste hinnad.
2. Võhma Muusikakooli teenuste hinnad.
3. 2-4/8 Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikooli teenuste hinnad.
5. Suvelaagrite osalustasu kinnitamine.
6. Huvihariduse toetuse taotluse rahuldamata jätmine.
7. Huvihariduse toetuse maksmine.
8. Huviharidusteenuse ostmise leping:
    8.1 Viljandi Laevamudelistide Klubi;
    8.2 OÜ Paleus;
    8.3 MTÜ Team Adrenaline;
    8.4 MTÜ Viljandi Iluuisutamisklubi;
    8.5 MTÜ Kildu ratsaklubi.
9. Noorte sporditegevuseks toetuse eraldamine:
    9.1 Spordiklubi Sakala Biathlon;
    9.2 Spordiklubi Tääksi.
10. Leping koolituskulude katmiseks MTÜ Taibukate Teaduskool.
11. Avaldus täisealise piiratud teovõimega isiku üle eestkoste seadmiseks.
12. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
13. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
14. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
15. Eluruumi tagamise teenuse ja üürilepingu lõpetamine.
16. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine.
17. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
      17.1 Kõo-Pilistvere Jüriöö jooks;
      17.2 Metsalaulupidu;
      17.3 Suure-Jaani kevadlaat.
18. Ehitise kõrvaldamise tähtaja määramine Suure-Jaani l, Kauba tn 5.
19. Projekteerimistingimuste andmine:
      19. Vastemõisa k, Margovälja sõidukite teenindushoone;
      19.2 Kuhjavere k, Siimu PVC hall.
20. Ehitusteatise väljastamine Kõo k, Kõo 7 korterelamu rekonstrueerimine.
21. Ehitusloa väljastamine Sürgavere k, Kooli suvila.
22. Massipiirangu lõpetamine Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel.
23. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine:
      23.1 Maalasti k, Alttoa;
      23.2 Arjassaare k, Räsna.
24. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.03.2018 korralduse nr 182 "Vaba riba erastamine" osaline kehtetuks tunnistamine".
25. Enampakkumise korraldamine vallavara osa rentimiseks:
      25.1 Reegoldi k, Keskuse tn 4;
      25.2 Kirivere k, Kirivere kool;
      25.3 Kõpu, Kõpu mõis;
      25.4 Olustvere, Mõisa allee 11;
      25.5 Olustvere, Põllu tn 4;
      25.6 Olustvere, Mesila tn 5.
27. Riigihanke "Võhma lasteaia laienduse projekteerimis-ehitustööd" (viitenumber 260956) otsused.
28. Põhja-Sakala valla 2023. aasta hankeplaani kinnitamine.
29. 1-4/235 Põhja-Sakala valla 2023. a teetööde kava kinnitamine.
30. 1-4/232 Nõusolek laskepaiga rajamiseks.
31. 1-4/227 Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine.

(tagasi üles)

4. APRILL

1. Avaldus täisealise piiratud teovõimega isiku üle eestkoste seadmiseks.
2. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
3. Täiskasvanud isikule hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmine.
5. Huvihariduse toetuse maksmine.
6. MTÜ-de 2023. aasta tegevustoetuse ülemmäära kinnitamine.
7. Info konkursi tulemustest.
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Rändava sauna festival.
9. Ehitusteatise väljastamine Suure-Jaani l, Tallinna tn 32b elumaja ümberehitus.
10. Ehitusloa väljastamine:
      10.1 Metsküla, Lauriõue päikeseelektrijaam;
      10.2 Vastemõisa k, Allika üksikelamu;
      10.3 Vihi k, Kople elamu.
11. Kasutusloa väljastamine Koksvere k, Siimani farmi piirdeaed.
12. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Võhma, Lille põik 1.
13. Lihthanke "Põhja-Sakala valla eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" otsused.
14. Koha-aadressi muutmine Vihi k, Teedearu.
15. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Seruküla k, Kangilaski-Aleksandri.
16. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine Koksvere k, Sõstra.
17. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
      17.1 Arjadi k, Lehtsaare puurkaev;
      17.2 Arjadi k, Lehtsaare kanalisatsioon
      17.3 Tällevere k, Lohu.
18. Valla kruusateede hööveldamise korraldamine.
19. Lootusetud ja ebatõenäolised nõuded.
20. 1-4/204 Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord.
21. 1-4/227 Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine.
22. 1-4/228 Võhma linnas kvartalis nr 2 krundi nr 9 Kauba tn 3 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
23. 1-4/229 Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine.
24. 1-4/230 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Reegoldi k, Pumpla.
25. 1-4/232 Nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks.
26. 1-4/233 Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine Võhma l, Nurme tn.

27. Arutelu Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmisest.
28. Info.

(tagasi üles)

27. MÄRTS

1. 10-4/288 Märgukiri volikogule ja valitsusele.
2. 10-4/335 Taotlus lasteaia õpetajate puhkuse pikendamiseks.
3. 2-6/388 Pöördumine õpetaja abide töötasu tõstmiseks.
4. Huvihariduse toetuse maksmine.
5. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks Tallinna Võrkpalliklubi.
6. Projekti kaasfinantseeringu valjamaksmine:
    6.1 Suure-Jaani United PRIA Leader projekt;
    6.2 EELK Kõpu Peetri Kogudus PRIA Leader projekt.
7. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
8. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
9. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Suure-Jaani l, Heina 12-4.
10. Projekteerimistingimuste andmine Vastemõisa k, Lagendiku üksikelamu.
11. Ehitusloa väljastamine:
      11.1 Vihi k, Kople elamu lammutamine;
      11.2. Vastemõisa k, Allika üksikelamu
      11.3 Aimla k, Kase puurkaev
      11.4 Suure-Jaani l, Nigula tn 18 teenindus-laohoone
12. Kasutusloa väljastamine:
      12.1 Võhma l ,Tervisepargi discgolfi rada;
      12.2 Suure-Jaani l, J. Köleri tn 38b kirik
13. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Kärevere k, Härma.
14. Lihthanke „Võhma lasteaia laienduse projekteerimis-ehitustööd" korraldamine.
15. 2-4/9 Metsateele kohanime ja teeregistri numbri määramine Kurnuvere k, Ülde k.

(tagasi üles)

21. MÄRTS

1. Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava 2023–2028 avalikustamine.
2. Võhma Muusikakooli teenuste hinnakiri.
3. 2-4/8 Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-dele.
5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
6. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu pikendamine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. OÜ-s Koksvere Maja osanikuõigusi teostava isiku nimetamine.
9. Ehitusteatise väljastamine:
    9.1 Võhma l, Kalevi tn 6 korterelamu rekonstrueerimine;
    9.2 Koksvere k, Siimani farmi piirdeaed.
10. Ehitusloa väljastamine:
      10.1 Lemmakõnnu k, Rebase päikeseelektrijaam;
      10.2 Suure-Jaani l, J. Köleri tn 38b kiriku ümberehitamine.
11. Kasutusloa väljastamine Suure-Jaani l, Nigula tn 11 Garam tootmishoone.
12. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
      12.1 Punaküla, Spordi rent;
      12.2 Seruküla, Vahtra.
13. Korteriomandi seadmine Reegoldi k, Keskuse tn 11.
14. Massipiirangu kehtestamine Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel.
15. Konkursikomisjoni moodustamine.
16. 1-6/15 Haridus- ja kultuurikomisjoni 13.03.2023 koosoleku protokoll.
17. 1-5/14 Sotsiaalkomisjoni 16.03.2023 koosoleku protokoll.
18. 1-7/15 Eelarve- ja majanduskomisjoni 16.03.2023 koosoleku protokoll.
19. Info.

(tagasi üles)

14. MÄRTS

1. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-dele.
2. Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmine.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
6. Volituse andmine.
7. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotlusele, Tamme veski pais.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.11.2022 korralduse nr 724 "Müügilepingute sõlmimine kinnistute omandamiseks" muutmine.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.12.2022 korralduse nr 772 "Müügilepingu sõlmimine kinnistute omandamiseks" muutmine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.02.2023 korralduse nr 113 "Müügilepingu sõlmimine kinnistute omandamiseks" muutmine.
11. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
      11.1 Vihi k, Arupõllu;
      11.2 Lemmakõnnu k, Umaliku.
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine Suure-Jaani – Ängi tee.
13. Projekteerimistingimuste andmine:
      13.1 Kople elamu;
      13.2 Kildu k Jaagu elamu.
14. Ehitusteatise väljastamine Soomevere k Kaasiku reoveepuhasti.
15. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
      15.1 Tallinna tn 43, Võhma;
      15.2 Pärnu tn 1a-1, SJ;
      15.3 Kauba tn 2a, Võhma.
16. 1-4/205 Valguskaabliga liitumise tasu kehtestamine.
17. 1-4/225 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Reegoldi k, Keskuse tn 4).
18. 1-4/226 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Mõisa allee 11).
19. 2-6/374 Ettepanek varade üleandmiseks.
20. 2-6/373 Ettepanek treenerite toetussüsteemi loomiseks.
21. 1-10/378 Koalitsiooni muudatusettepanekud 2023. a eelarve II lugemisele.

(tagasi üles)

7. MÄRTS

1. Võhma Muusikakooli teenuste hinnakiri.
2. 2-4/8 Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava 2023–2028 avalikustamine.
4. Ühekordse toetuse maksmine, MTÜ-d.
5. Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmine.
6. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
7. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    7.1 Koksvere k, Koksvere töökoda;
    7.2 Seruküla k, Kopli.
8. Koha-aadressi muutmine Koksvere k, Koksvere töökoda.
9. Ehitusteatise väljastamine Kõidama k, Olustvere tee 11a korterelamu rekonstrueerimine.
10. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani l, Nigula tn 12 laohoone.
11. Hanke korraldamine.
12. Puurkaevu asukoha mitte kooskõlastamata jätmine Koksvere k, Sõstra.
13. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Metsküla, Nõlvaku.
14. 5-3/6-48 Terminal Oil Kõpu automaattankla taotlus.
15. 1-4/203 Maamaksumäära kehtestamine.
16. 1-4/204 Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord.
17. 1-4/205 Valguskaabliga liitumise tasu kehtestamine.
18. 1-4/206 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
19. 1-4/207 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
20. 1-4/208 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
21. 1-4/209 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
22. 1-4/210 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
23. 1-4/211 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
24. 1-4/212 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
25. 1-4/213 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
26. 1-4/214 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
27. 1-4/215 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
28. 1-4/216 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
29. 1-4/217 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
30. 1-4/218 Kinnistu osa otsustuskorras võõrandamine.
31. 1-4/219 Kinnisasja rendile andmine enampakkumise korras.
32. 1-4/220 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras.
33. 1-4/221 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras.
34. 1-4/222 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras.
35. 1-4/223 Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine.
36. 1-4/224 Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine.

(tagasi üles)

6. MÄRTS

1. Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelnõu muudatusettepanekud.

(tagasi üles)

28. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
2. Hoolekandeteenusele suunamine ja rahastamine valla eelarvest.
3. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Vanaveski k, Täku.
4. Projekteerimistingimuste andmine:
    4.1 Lahmuse k, Vanatoa elamu;

    4.2 Suure-Jaani l, Nigula tn 18.
5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine Aimla k, Kase.
6. Ehitusloa väljastamine Kõpu al, Töökoja hoidla ja turbakuur.
7. Koha-aadresside muutmine RMK.
8. 
Suure-Jaani Tervisekoja ettepanek struktuuri muutmiseks.

(tagasi üles)

21. VEEBRUAR

1. MTÜ-s Võrtsjärve Ühendus liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
2. SA Perekodu nõukogusse liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
3. 2-4/7 Tee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmise eelnõu 8700002 Poolaka Kuura – Murro.
4. Lähiaadresside muutmine Suure-Jaani l, Ringpuiestee.
5. Ehitusteatise väljastamine Kuhjavere küla Liua elamu ümberehitus.
6. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    6.1. Epra k, Hommiku;
    6.2. Kerita k, Kereme;
    6.3. Põhjaka k, Suureaia;
    6.4. Võivaku k, Evardi.
7. Üürilepingu lõpetamine.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.11.2020 korralduse nr 715 muutmine.
9. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
10. Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu muutmine.
11. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
12. Huvihariduse toetuse maksmine.
13. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks:
      13.1. MTÜ Olelukoe;
      13.2. Toni Judokool EST MTÜ.

14. Hinnakirja kehtestamine:
      14.1. Kirivere Kool;
      14.2. Kõpu Kool;
      14.3. Võhma Kool;
      14.4. Võhma Muusikakool.
15. Vallavalitsuse tööplaani kinnitamine.
16. Info.

(tagasi üles)

14. VEEBRUAR

1. 2-6/236 Taotlus reklaami paigaldamiseks.
2. 2-6/245 Taotlus välimeedia paigaldamiseks.
3. 4-1/30-30 Ettepanek maade üleandmiseks.
4. 4-7/242 Päring.
5. Projekteerimistingimuste andmine Vihi küla Kalda päikeseelektrijaam.
6. Ehitusloa väljastamine:
    6.1 Vastemõisa küla Nugise päikeseelektrijaam;
    6.2 Kobruvere küla Kuu elamu;
    6.3 Paaksima küla Hansu elamu rehi-laut lammutamiseks.
7. Kasutusloa väljastamine Lahmuse küla Võidu abihoone.
8. Müügilepingu sõlmimine kinnistute omandamiseks Võhma–Kirivere kergtee.
9. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    9.1 EV105 aktus;
    9.2 Uisudisko.
10. MTÜ-s Rohelise Jõemaa Koostöökogu liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
11. MTÜ-s Võrtsjärve Ühendus liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
12. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
13. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
14. Hoolekandeteenusele suunamine ja rahastamine valla eelarvest.
15. Ajutise komisjoni moodustamine.
16. Aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasiastumine.
17. 1-4/189 Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine.
18. 1-4/190 Vallavalitsusele ülesande andmine (saamata jäänud tulu väljanõudmine).
19. 1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava kehtetuks tunnistamine.
20. 1-4/178 Vallavalitsusele ülesande andmine liiklusvälise teabevahendi kord.
21. 1-4/180 Vallavalitsusele ülesande andmine reklaamtähtede ümberpaigutamine.

(tagasi üles)

10. VEEBRUAR

1. 1-4/199 Loa andmine laenu maksepuhkuse taotlemiseks Swedbank.
2. 1-4/200 Loa andmine laenu maksepuhkuse taotlemiseks SEB.
3. 1-4/172 Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelnõu.

(tagasi üles)

7. VEEBRUAR

1. 2-4/5 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 03.01.2022 määruse nr 1 "Põhja-Sakala vallalehe „Leole" väljaandmise kord" muutmine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine.
3. Litsentsileping kaubamärgi kasutamiseks.
4. Vallavara võõrandamine.
5. Kõpu Spordihoone teenuste hinnad.
6. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
7. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ning eluruumi eraldamine.
8. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
9. Võhma Kooli hoolekogu koosseisu muutmine.
10. Huvihariduse toetuse maksmine.
11. Projekteerimistingimuste andmine:
      11.1 Ängi k, Ojakalda elamu;

      11.2 Reegoldi k, Rähni abihoone.
12. Ehitusloa väljastamine:
      12.1 Kuninga k, Univere-Saare puurkaev;
      12.2 Kobruvere k, Jaanioja puurkaev;
      12.3 Nuutre k, Uuetoa päikeseelektrijaam.
13. Kasutusloa väljastamine:
      13.1 Suure-Jaani l, Sõpruse tn 25 elamu;
      13.2 Suure-Jaani l, Köleri 44 abihoone.
14. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.01.2023 korralduse nr 72 „Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks" muutmine.
15. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Laane k, Anni.
16. Maaüksuste ostuhinna korrigeerimine Võhma–Kirivere kergtee III.
17. Katastriüksuste piiride muutmine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Vihi k, Poe kü Kople kü.
18. Põhja-Sakala valla arengudokumentide koostamise komisjoni moodustamine ja tegevuste ajakava kinnitamine.
19. 12-13/216 Avaldus sõidukite väljaostmiseks (Opel Vivaro bussid).
20. Infokiri elektri ühishanke tulemused.
21. 2-6/220 Taotlus.
22. Arutelu Lahmuse Kooli kapitalikulu kehtestamine.
23. Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelnõu.

(tagasi üles)

6. VEEBRUAR

1. 1-4/171 Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
2. 1-4/185 Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine.
3. 1-4/194 Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
4. 1-4/195 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
5. 1-4/196 Kinnisvara omandamine Seruküla Seruküla tee T2.
6. 1-4/197 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 75 „Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine" muutmine Tallinna tn 43.
7. 1-4/198 Kinnisasja omandamine Olustvere alevik Jaamaküla tee.
8. 
Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelnõu.

(tagasi üles)

31. JAANUAR

1. Lapsehoiu finantseerimisleping.
2. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse struktuur ja töötajate koosseis.
3. Kõpu spordihoone teenuste hinnad.
4. Huvihariduse toetuse maksmine.
5. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Võidu, Lahmuse k.
6. Katastriüksuste piiride muutmine ja uute katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Vihi k.
7. Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ Lõhavere–Taevere tee.
8. Liikluspinna kustutamine teeregistrist Jalgtee 3570010.
9. 2-4/3 Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine Suure-Jaani, Heina tn.
10. 2-4/4 Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine Võhma, Lille tn.
11. Ehitusloa väljastamine Kuninga k, Univere-Saare puurkaev.
12. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
13. Enampakkumise korraldamine vallavara rentimiseks Punaküla, Spordi.
14. Enampakkumise korraldamine vallavara müümiseks:
      14.1 Kõpu al, Tipu 17;
      14.2 Seruküla, Vahtra.

15. Projekteerimistingimuste andmine Kõpu alevik Töökoja hoidla.
16. Ettepanek maakonna tegevuskavasse.

(tagasi üles)

25. JAANUAR

1. 2-6/146 Tervisekoja ettepanekud.
2. 2-6/48 Taotlus välimeedia paigaldamiseks ja 2-6/48-1 Taotlus välimeedia paigaldamiseks: järg.
3. 2-6/125 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks Vastemõisa lasteaed Päevalill.
4. Osalemine kulude katmises.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
6. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
7. Katastriüksuste piiride muutmine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Vastemõisa k.
8. Projekteerimistingimuste andmine Suure-Jaani linn Veski tn 5.
9. Ehitusloa väljastamine:
    91 Olustvere alevik Tiigi tn 4 kuur-küttehoidla lammutamiseks;
    9.2 Vastemõisa küla Seemnekeskuse heinaseemnekuivati.
10. Kasutusloa väljastamine Vastemõisa küla Vastemõisa rahvamaja lasteaia laiendus.
11. Hajaasustuse lepingu sõlmimise tähtaja pikendamine:
      11.1 Koksvere k, Sõstra;
      11.2 Kobruvere k, Jaanioja;
      11.3 Kuninga k, Univere-Saare;
      11.4 Aimla k, Kase; 
      11.5 Pilistvere k, Paemurru;
      11.6 Ilbaku k, Kastani.
12. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Sürgavere k, Kase ja Kooli.
13. 2-6/137 Koostööettepanek Viljandi kodutute loomade varjupaiga arendamiseks.
14. Väikehanke "Sõiduki liisimine kasutusrendi korras" 257993 otsused.
15. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks:
      15.1 Kauba tn 2a, Võhma;
      15.2 Pärnu tn 1a-1, Suure-Jaani;
      15.3 Tallinna tn 43, Võhma.
16. 12-13/141 Avaldus sõiduki väljaostmiseks (rendileping nr 13463).
17. Maa maksustamishinna aktide kinnitamine.
18. Vaideotsus Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.11.2022 korralduse nr 716 „Arvamuse andmine 23. Õnniste kruusakarjääri keskkonnaloa nr VILM-054 muutmise kohta" osaliselt kehtetuks tunnistamise nõudes.

(tagasi üles)

18. JAANUAR

1. Leping lapsehoiu finantseerimiseks.
2. Ajutise komisjoni moodustamine.
3. Eluruumi tagamise teenuse ja üürilepingu lõpetamine.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
6. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.12.2022 korralduse nr 791 "Sundvalduse seadmine" muutmine.
8. Sundvalduse seadmine:
    8.1 Lõhavere k Altveski;

    8.2 Taevere k Lõhavere-Taevere tee.
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Koksvere k Anni park.
10. Koha-aadressi muutmine Päraküla k, Lauda.
11. Projekteerimistingimuste andmine Võivaku küla Kooli kuur.
12. Ehitusloa väljastamine:
      12.1 Võhmassaare Lepa puurkaev;

      12.2 Epra küla Käspre puurkaev;
      12.3 Uia küla Saare-Kassaku;
      12.4 Epra küla Naadisoo hooned.
13. Kasutusloa väljastamine Võivaku küla Uue-Tori päikeseelektrijaam.
14. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks.
15. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine:
      15.1 Kobruvere k, Jaanioja;
      15.2 Kuninga k, Univere-Saare.
16. 
2-4/9 Bussipeatuste kohanime määramine, Õpetajate ja Võlli-Kingu.
17. 2-6/48 Taotlus välimeedia paigaldamiseks ja 2-6/48-1 Taotlus välimeedia paigaldamiseks: järg.
18. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Lahmuse k, Võidu.

(tagasi üles)

13. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla 2023. a huvihariduse ja -tegevuse kava.
2. Osalise kasutusloa väljastamine Lembitu 42 lasteaia laiendus.

(tagasi üles)

11. JAANUAR

1. 12-4/3 Laenulepingu nr KL-280416SJ muudatus.
2. 2-4/2 Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär.
3. Mitteeluruumi üürileping.
4. Ühekordse toetuse taotluste rahuldamata jätmine.
5. Põhja-Sakala valla 2023. a huvihariduse ja -tegevuse kava.
6. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme nimetamine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. Ehitusteatise väljastamine Võhma, Kalevi 2.
9. Ehitusloa väljastamine:
    9.1 Kobruvere küla Tuisu puurkaev;
    9.2 Nuutre k, Kaasiku üksikelamu;
    9.3 Aimla k, Männiku aiamaja;
    9.4 Lahmuse k, Võidu abihoone.
    9.5 Epra küla Sillari puurkaev.
10. Kasutusloa väljastamine Pilistvere k, Kuple elamu.
11. Sundvalduse seadmine:
      11.1 Võivaku k, Koni, OÜ Ülde PM;
      11.2 Soomevere k, Soomevere-Paaksima tee.
12. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Ivaski k, Ottopõllu.
13. 1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava kehtetuks tunnistamine.
14. 1-4/179 Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord.
15. 1-4/181 Põhja-Sakala valla arengukava 2022–2026 kinnitamine.
16. 1-4/182 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 77 "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" muutmine.
17. 1-4/183 Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
18. 1-4/184 Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
19. 1-4/185 Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine.
20. 1-4/186 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus.
21. 1-4/187 Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine.
22. 1-4/188 Maaüksuse ostmine Võhma l, Väike 23a.
23. 1-4/189 Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine.
24. 1-4/190 Vallavalitsusele ülesande andmine (saamata jäänud tulu väljanõudmine).
25. Leole kolleegiumist.
26. Kaasfinantseeringu kinnituskirja taotlus MTÜ Kootsi Külaselts ja MTÜ Arengu Helin.
27. Eesti spordiregistris andmehalduri määramine.

(tagasi üles)

9. JAANUAR

1. 12-4/3 Laenulepingu nr KL-280416SJ muudatus.
2. 2-4/1 Valimisjaoskondade moodustamine.
3. 2-4/2 Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär.
4. Ehitusteatise väljastamine Võhma, Kalevi 2.
5. Ehitusloa väljastamine Nuutre k, Kaasiku üksikelamu.
6. Ehitusloa väljastamine Aimla k, Männiku aiamaja.
7. Ehitusloa väljastamine Lahmuse k, Võidu abihoone.
8. Kasutusloa väljastamine Pilistvere k, Kuple elamu.
9. Sundvalduse seadmine Võivaku k, Koni, OÜ Ülde PM.
10. Sundvalduse seadmine Soomevere k, Soomevere-Paaksima tee.
11. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Ivaski k, Ottopõllu.
12. Eluruumi tagamise teenuse ja üürilepingu lõpetamine.
13. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
14. Konkursi tulemuste kinnitamine Põhja-Sakala Raamatukogu direktor.
15. Sihtasutuse Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikme nimetamine.
16. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikmete nimetamine.
17. Ühekordse toetuse taotluste rahuldamata jätmine.
18. Põhja-Sakala valla 2023. a huvihariduse ja -tegevuse kava.
19. 1-4/171 Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
20. 1-4/175 Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord.
21. 1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava kehtetuks tunnistamine.
22. 1-4/178 Vallavalitsusele ülesande andmine liiklusvälise teabevahendi kord.
23. 1-4/179 Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord.
24. 1-4/180 Vallavalitsusele ülesande andmine reklaamtähtede ümberpaigutamine.
25. 1-4/181 Põhja-Sakala valla arengukava 2022-2026 kinnitamine.
26. 1-4/182 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 77 "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" muutmine.
27. 1-4/183 Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
28. 1-4/184 Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
29. 1-4/185 Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine.
30. 1-4/186 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus.
31. 1-4/187 Põhja-Sakala valla arengukava 2022-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2026 muutmise algatamine.
32. 1-4/188 Maaüksuse ostmine Võhma l, Väike 23a.
33. 1-4/189 Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine.
34. 1-4/190 Vallavalitsusele ülesande andmine (saamata jäänud tulu väljanõudmine).
35. Leole kolleegiumist.
36. Kaasfinantseeringu kinnituskiri MTÜ Kootsi Külaselts ja MTÜ Arengu Helin.
37. Eesti spordiregistris andmehalduri määramine.

(tagasi üles)