Erateede käsitlemine ja korrastamine Põhja-Sakala vallas

Viimastel aastatel on erateede ja avalikuks kasutamiseks määratud teede teemad väga teravalt päevakorda tõusnud. Kahjuks puuduvad head ja kiired lahendused erateedega seotud probleemide lahendamiseks ja maareformi aegadesse, kust tänaseks tekkinud probleemid alguse on saanud, tagasi minna ei saa.

Põhja-Sakala vald on võtnud eesmärgiks teeregistris olevad andmed korrastada. On teed, mis on määratud avalikku kasutusse, aga millel puudub õiguslik alus, ja teed, mis pole määratud avalikku kasutusse, aga vajadus selleks on olemas. Eratee avalikuks kasutamiseks määramisel võtab omavalitsus üle kinnistu omaniku kohustused, õigused ja vastutuse, mis tulenevad tee seisukorra tagamisest. Kuidas see kõik toimub, sellest lähemalt allpool.

Kuidas toimub eratee avalikuks kasutamiseks määramine?

Eratee määrab avalikuks kasutamiseks kohalik omavalitsus kas siis omal initsiatiivil või huvitatud isikute taotluste alusel.

Eratee avalikuks kasutuseks määramine võib toimuda:

     1. kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, mille kohta sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping, vastav märge kantakse kinnistusraamatusse ja see kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes;

     2. sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta märget ei kanta kinnistusraamatusse, aga kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

Kõik isikliku kasutusõiguse seadmisega ja teemaa väljamõõtmisega seotud kulud tasub Põhja-Sakala vald. Aga et oleks vähem bürokraatiat ja kõigile osapooltele asjaajamine lihtsam, pakub Põhja-Sakala Vallavalitsus välja sundvaldusse seadmise menetluse. Kui osapooled soovivad, on vallavalitsus valmis ka kokkuleppe menetlusega asjad korda ajama. Sundvalduse määramises pole midagi sunniviisilist, vaid eelnevalt saab kõik asjaolud läbi arutada ja siis lahendused leida.

Infot kohalike teede ja avalikus või mitteavalikus kasutuses olevate teede kohta vaata:

Kui soovid rohkem informatsiooni teede kohta, siis võta ühendust:

teedespetsialist Tiiu Umal, tel 5342 0340,