Tingmärgid:

 Teedekaardi tingmärgid

Kohalik tee on avalik tee mis võib koosneda nii valla omandis olevast teest kui vanade lepingutega avalikku kasutusse antud erateest. Omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus.

Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal ning mis pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja.
 
Metsatee on riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateed võib kasutada igaüks, kui riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liiklust piiranud.
 
Avalikus või mitteavalikus kasutuses olemise infot saab näha klikates kaardil teele ja valides avanevalt infopäringu lehelt rea "Kohalik-, era- ja metsatee" (real „Kasutusviis" mitteavalik või avalik).