Eeskirjad, korrad ja blanketid

1/31/24

Sotsiaaltoetuse taotlus DOC   PDF
Sünnitoetuse taotlus DOC   PDF
Matusetoetuse taotlus DOC   PDF

Sotsiaalteenuse taotlus RTF   PDF
(tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, koduteenuse, võlanõustamise ja muu sotsiaalteenuse taotlemiseks)

Toimetulekutoetuse taotlus DOC   PDF
Blankett toimetulekutoetuse taotleja, tema pere ja vara kohta DOC   PDF

Taotlus hoolekandeteenusele suunamiseks ja rahastamiseks valla eelarvest DOC   PDF

Taotlus täiskasvanud isikule hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks valla eelarvest DOC   PDF

Taotlus puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks valla eelarvest DOC   PDF


Taotlus toetuse saamiseks projektist "Puuetega inimeste eluaseme kohandamine Põhja-Sakala vallas" DOC   PDF
Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek DOC   PDF


Taotlus raske ja sügava puudega lapsele teenuse osutamiseks ja rahastamiseks DOC   PDF