Maakorraldus

Maakorraldustoimingud on:

 1) kinnisasja või selle osa ümberkruntimine;

 2) kinnisasjade osade vahetamine;

 3) kinnisasja piiri muutmine;

 4) kinnisasja jagamine;

 5) kinnisasjade liitmine;

 6) kinnisasja piiri kindlakstegemine ja

 7) kinnisomandi kitsenduste selgitamine.

Kinnisasja liitmiseks või jagamiseks tuleb omanikul esitada Põhja-Sakala Vallavalitsusele vabas vormis avaldus. Toimingute läbiviimiseks tuleb omanikul tellida vastav töö maamõõtjalt.

Kinnisasja jagamisel, kinnisasjade liitmisel, osade vahetamisel ja piiri muutmisel lähtutakse maakatastriseaduses ja kinnistusraamatuseaduses sätestatust. Kinnisasja osade vahetamisel, jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel registreeritakse katastriüksused maakatastris maakorralduse läbiviija ehk maamõõtja esitatud katastriüksuse moodustamise toimiku ja kinnisasja omaniku avalduse või kinnisasjade omanike vahelise kokkuleppe alusel.

Maakorraldustoimingud loetakse lõpetatuks, kui kinnisasi on registreeritud riigi maakatastris ning maakorraldusest tulenenud muudatused on kantud kinnistusraamatusse.

Täiendav info maakorralduse läbiviijatest on saadaval Eesti Geodeetide Ühingu kodulehel (https://egu.ee/)

Eesti Geodeetide Ühingu poolt väljastatud kutsetunnistuste loetelu leiate Kutsekoja kodulehelt (https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused)

 

Maaomaniku meelespea:

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend "Maaomaniku meelespea" tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

Juttu on katastriüksuse moodustamisest nii maareformi käigus kui ka pärast seda, erinevatest maa mõõdistamisviisidest, katastriüksuse sihtotstarbe muutmisest ja piiride tähistamisest jne.

Omaette peatükk on piirivaidlustest. Miks ja millised probleemid võivad tekkida, kuidas saab neid kõige paremini lahendada ja mida teha, et piirivaidluseid üldse poleks.

Juhend on hõlpsalt mõistetav ning sisaldab viiteid asjakohastele seaduste sätetele ja muudele abimaterjalidele.

Juhendi koostasid Maa-ameti katastrivaldkonna töötajad.