Detailplaneering

 
Detailplaneeringu algatamise taotlus DOC   PDF
 
 
----------

Põhja-Sakala valla detailplaneeringud

Põhja-Sakala vallas kehtivad detailplaneeringud.

Põhja-Sakala vallas kehtivad planeeringud on leitavad üleriigilisest planeeringute andmekogust PLANK.

----------

Suure-Jaani linn Tallinna tn 24 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.04.2024 otsusega nr 215 algatati Suure-Jaani linnas Tallinna tn 24 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi Tallinna tn 24 katastriüksusel asuva  koolimaja laiendamiseks/rekonstrueerimiseks kaasaegset õpikeskkonda pakkuvaks tänapäevaseks õppehooneks/hooneteks ja planeeringualal turvalise keskkonna loomiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Detailplaneeringuga soovitakse suurendada valla üldplaneeringuga lubatud ühiskondlike ehitiste katastriüksuse täisehituse protsenti.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu koostamisel antakse eelhinnang ja kaalutakse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadust.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Algatamise otsusega saab tutvuda vallamajas aadressil Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja valla veebilehel.
----------

Vastemõisa küla POSTI kinnistu detailplaneering

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.03.2020 korraldusega nr 162 kehtestati Vastemõisa küla, Posti kinnistu (maatulundusmaa, katastritunnus 75801:001:0565) detailplaneering.

Planeeringuala suurusega ca 0,9 ha hõlmab hoonestamata Posti kinnistut ning külgneb Viljandi – Suure-Jaani riigiteega.

Detailplaneeringuga on määratud krundile ehitusõigus kauplusehoone rajamiseks, lahendatud liikluskorraldus ja parkimine, heakorra ja haljastuse põhimõtted ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmist. Planeeringuala ja selle lähiala on üldplaneeringuga määratud elamualaks ning planeeringuga kavandatakse elamumaa ala muutmist ligikaudu 20% ulatuses ärimaaks, mis ei ole üldplaneeringu ulatuslik muutmine.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata eeldatavalt olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
 

Detailplaneeringu seletuskiripõhijoonis ja kooskõlastuste tabel.

Detailplaneeringu lisad: asendiskeemtugiplaanillustratsioon, liikluskorralduse asendiplaan.

Detailplaneeringu menetlusdokumendid
----------

Lahmuse küla MÄELTVESKI kinnistu detailplaneering

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 441 kehtestati Lahmuse küla MÄELTVESKI kinnistu (katastritunnus 75901:003:0770) detailplaneering.
 
 
Detailplaneeringuga kavandatakse Mäeltveski kinnistu jagamist 28 krundiks, millest ühele maatulundusmaa sihtotstarbega krundile jäävad olemasolevad hooned (elamu, kuur, kuur, aiamaja) ning muudatusi ei kavandata. 27 krundile, suurustega 890–1900 m2 , planeeritakse kasutamise sihtotstarbeks elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa ning kavandatakse igaühele nendest 50 kw võimsusega päikeseelektrijaam.
Detailplaneeringuga kavandatakse üldplaneeringuga määratud maa põhikasutusotstarbe muutmist puhkealast tootmisalaks päikesepargi ala (ligikaudu 3,5 ha) ulatuses.
Detailplaneering on kooskõlas Suure-Jaani valla üldplaneeringuga, kuna piirkonnas üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmine ligikaudu 20% ulatuses ei ole üldplaneeringu ulatuslik muutmine.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
----------

Tääksi küla NÕLVAKU kinnistu detailplaneering

Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 113 kehtestati Tääksi külas, NÕLVAKU kinnistu (maatulundusmaa, katastritunnus 54502:002:0530) detailplaneering. Nõlvaku kinnistu, suurusega 4,9 ha asub Tääksi järve kaldal.
 
Nõlvaku detailplaneering
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada hoonestatud Nõlvaku katastriüksus viieks väikeelamumaa krundiks. Planeeringualal on tagatud juurdepääs Tääksi järve kallasrajale.
Ehitusõigusega on lubatud olemasoleva hoonestusega krundile kuus hoonet, hooneteta kruntidele on lubatud ehitada kuni kolm hoonet, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus 8 m. Hoonestusalad on määratud väljapoole Tääksi järve ja Tääksi oja ehituskeeluvööndit.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe (puhkeala ja elamumaa ala) muutmiseks kogu planeeringuala ulatuses elamumaaks.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata eeldatavalt olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
----------
Kootsi küla MARDI kinnistu detailplaneering


Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 110 kehtestati Kootsi külas, MARDI kinnistu (katastritunnus 75901:001:0096) osa detailplaneering. Planeeringuala suurus 0,6 ha.

Mardi osa detailplaneering ja detailplaneeringu lisad

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringu muutmiseks ning vähendatakse Navesti jõe kalda ehituskeeluvööndit veekaitsevööndi piirini planeeringuala ulatuses.
Detailplaneeringuga on kavandatud õuemaale osaliselt olemasolevate vundamentide asukohale elamu ja kaks abihoonet (suurim lubatud ehitusalune pind 400 m2, elamul suurim lubatud kõrgus 8 m ja kuni 2 korrust).
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
 
Kehtestatud planeeringutega saab tutvuda vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 302).