Erihoolekandeteenused

Erihoolekandeteenused on suunatud täisealistele isikutele v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks kõrvalabi. Erihoolekandeteenustele õigustatud isikud ja erihoolekandeteenustele esitatavad nõuded on kehtestatud sotsiaalhoolekande seadusega.
 
Erihoolekandeteenustele v.a kohtumäärusega teenusele suunatakse isikud alates 18. eluaastast, järjekorda võetakse isikud alates 16. eluaastast.
 
Teenusele suunamine
Erihoolekandeteenuse saamiseks esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab teenuste konsultant sobiva teenuse osutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab inimesel teenusele.
 
Erihoolekandeteenust saama suunatud isik peab pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja poole suunamisotsuses märgitud teenuse osutamiseks kokku lepitud tähtpäeval, kuid hiljemalt
  • kolme päeva jooksul igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse puhul ning
  • seitsme päeva jooksul kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kokkulepitud tähtpäevast arvates.
 
Kui isik ei ole nimetatud tähtaja jooksul teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada. Kui Sotsiaalkindlustusametil ei ole võimalik erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule suunamisotsust väljastada soovitud hoolekandeasutusse, teavitab Sotsiaalkindlustusamet isikut vaba koha olemasolust teise teenuse osutaja juures või teenuse saamiseks tema järjekorda võtmisest.
 
Juhul, kui isik soovib pärast suunamisotsuse väljastamist hoolekandeasutust vahetada, tuleb tal esitada sellekohane taotlus juhtumikorraldajale. Soovitud hoolekandeasutuses vaba koha olemasolul väljastab Sotsiaalkindlustusamet isikule uue suunamisotsuse.
 
Igale teenusele tulevale inimesele koostatakse suunamisotsuses esitatud eesmärgi saavutamiseks tegevusplaan 30 päeva jooksul pärast tema teenusele tulemist. Tegevusplaan koostatakse koos inimesega, see peab lähtuma tema individuaalsetest soovidest ja vajadustest, kaasates teda nii teenuste/tegevuste planeerimisse kui hindamisse. Plaan vaadatakse läbi koos abisaajaga vähemalt kaks korda aastas, hinnatakse saadud teenuse tõhusust, kasutegurit ning vajadusel püstitatakse uued teenusesaaja vajadustest ja soovidest lähtuvad eesmärgid. Aastas korra tehakse kõikidest tegevusplaanidest kokkuvõtted, et teada, mis tegevus oli hea ning mis vajab parendust, samuti millist kasu on inimesed saanud.
 
Põhja-Sakala sotsaalteenuste keskuses osutatakse igapäevaelu toetamise teenust ja toetatud elamise teenust.
 
Täpsemat infot teenuste kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, Põhja-Sakala sotsiaalteenuste keskusest või sotsiaaltööspetsialistilt.