Eeskirjad ja korrad

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord

     Sotsiaaltoetuse taotlus DOC   PDF
     Sünnitoetuse taotlus DOC   PDF
     Matusetoetuse taotlus DOC   PDF

Sotsiaaltoetuste suurused

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

     Toimetulekutoetuse taotlus DOC   PDF
     Blankett toimetulekutoetuse taotleja, tema pere ja vara kohta DOC   PDF

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord

Üldhooldusteenuse osutamise korraldamise ja tasu maksmise kord

     Taotlus hoolekandeteenusele suunamiseks ja rahastamiseks valla eelarvest DOC   PDF

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

     Taotlus täiskasvanud isikule hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks valla eelarvest DOC   PDF

     Taotlus puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks valla eelarvest DOC   PDF

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord

     Taotlus toetuse saamiseks projektist "Puuetega inimeste eluaseme kohandamine Põhja-Sakala vallas" DOC   PDF
     Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek DOC   PDF

Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord

     Taotlus raske ja sügava puudega lapsele teenuse osutamiseks ja rahastamiseks DOC   PDF