Vallavolikogu 2019. aasta istungite päevakorrad

24. jaanuar 28. märts 23. mai 29. august 26. september 24. oktoober 19. detsember
28. veebruar 25. aprill 27. juuni 24. september 15. oktoober 28. november

 

19. DETSEMBER

1. Määruse muutmine.
2. Suure-Jaani Kooli arengukava kinnitamine.
3. Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve (I) lugemine.
4. Põhja-Sakala valla kaasava eelarve hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvate ideede kinnitamine.
5. Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2020. aastaks.
6. Määruse muutmine.
7. Toimetulekutoetuse eluasemekulude piirmäärade muutmine või mittemuutmine.
8. Seisukoha andmine Tääksi maardla Tääksi liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.
9. Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2020. aastal määratavate preemiate suurus.
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 18 "Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindajate nimetamine" muutmine.
11. Valitsusliikmete hüvitise maksmine ja hüvitise suuruse määramine.
12. Info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

28. NOVEMBER

1. Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine.
2. Määruse muutmine.
3. Määruse muutmine.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
5. Loa andmine laenu võtmiseks.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
7. Põhja-Sakala Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
8. Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine.
9. Info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

24. OKTOOBER

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 71 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine.
2. Põhja-Sakala valla jäätmevaldajate registri põhimäärus.
3. Suure-Jaani Noortekeskuse põhimääruse (II) lugemine/kehtestamine.
4. Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindajate ja nende asendajate nimetamine.
5. Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine.
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
7. Info:
    Elektroonilistest lahendustest;
    Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

15. OKTOOBER (erakorraline)

1. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2020–2023 (II) lugemine/kehtestamine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
3. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele soodustuste määramine.
4. Umbusalduse avaldamine Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehele.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe valimine.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehe valimine.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

26. SEPTEMBER

1. Sotsiaalvaldkonna teenuste ja tegevuste ülevaade (Eveli Lilleoja).
2. Ülevaade valla raamatukogude, kultuuriasutuste tegevusest (Evelyn Härm).
3. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2020–2023 (I) lugemine.
4. Põhja-Sakala valla 2019. aasta lisaeelarve (II) lugemine.
5. Vallavara võõrandamine.
6. Peremehetuks ehitiseks tunnistamine.
7. Väikeinvesteeringute taotlemise ja menetlemise kord (I) lugemine.
8. Suure-Jaani Noortekeskuse põhimäärus (I) lugemine.
9. Põhja-Sakala valla kaasava eelarve analüüsi ja hindamiskomisjoni liikme nimetamine.
10. Info: Volikogule esitatud pöördumised.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

24. SEPTEMBER (erakorraline)

1. Umbusalduse avaldamine vallavanemale.
2. Põhja-Sakala vallavanema valimine.
3. Põhja-Sakala valla Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
5. Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine.
6. Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

29. AUGUST

1. Info: Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse, Pilistvere ja Kõpu hooldekodu ülevaade (visioon hooldekodude edasisest arendamisest).
2. Loa andmine kinnisasja omandamiseks.
3. Väikeinvesteeringute taotlemise ja menetlemise kord.
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Sipsik).
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Vastemõisa Rahvamaja).
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Suure-Jaani staadionimaja).
7. Põhja-Sakala valla 2019. aasta lisaeelarve.
8. Katastriüksuse tasuta võõrandamine.
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Lai tänav katastriüksusele.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Veski tänav katastriüksusele.
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Tartu tänav katastriüksusele.
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Lai tänav katastriüksusele.
13. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Tartu tänav katastriüksusele.
14. Kinnisasja võõrandamine.
15. Nõusoleku andmine ajutise laskepaiga rajamiseks.
16. Projekti kaasfinantseeringu eraldamise kooskõlastamine.

(tagasi üles)

27. JUUNI

1. Põhja-Sakala valla kaasav eelarve (II) lugemine.
2. Põhja-Sakala valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine.
4. Seisukoha andmine Napsi turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kohta.
5. Seisukoha andmine Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kohta.
6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks.
7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
8. Projekti kaasfinantseeringu eraldamine MTÜ Spordiklubi Võhma (kooskõlastus).
9. Muu info:
    9.1 Ülevaade valla koolivõrgust ja haridusest;
    9.2 Riigi poolse huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamine (sh ülevaade valla huvihariduse ja huvitegevuste tegevuste kavast ning selle täitmisest);
    9.3 Revisjonikomisjoni 16.05.2019 aktile nr 3 vastuskiri;
    9.4 Siim Avi ettepanekule vastus;
    9.5 Reservfondist raha eraldamine;
    9.6 Hoonestusõiguse seadmise leping (hoonestaja Gunbirdy OÜ);
    9.7. Ülevaade hajaasustuse programmist.

(tagasi üles)

23. MAI

1. Lahmuse Kooli põhimäärus (I) lugemine.
2. Põhja-Sakala valla kaasav eelarve (I) lugemine.
3. Detailplaneeringu kehtestamine (Nõlvaku).
4. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine (Suure-Jaani Pärnu 11).
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 nr 72 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 nr 68 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine.
7. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 nr 70 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine.
8. Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine.
9. Suure-Jaani Tööstusala elamumaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine.
10. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
11. Ülevaade Põhja-Sakala valla MTÜ-de ümarlaua tegevusest.
12. Ülevaade AS-i Suure-Jaani Haldus tegevusest.
13. Muu info:
      13.1. R. Muriku poolt esitatud vaie Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.04.2019 otsuse nr 111 suhtes;
      13.2. Revisjonikomisjoni 16.05.2019 akt nr 3;
      13.3. Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse esitamine ettepanekute saamiseks ja vastuskiri Türi Vallavalitsusele;
      13.4. Ülevaade Suure-Jaani Tervisekoja rajamise kogukuludest;
      13.5. Ettepanek: nõuda kahju tekitamise hüvitamist kahju tekitajalt.

(tagasi üles)

25. APRILL

1. Ülevaade Võhma ja Kõo piirkonna investeeringutest ja tegevusest 2019.
2. Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord (II) lugemine.
3. Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022 (II) lugemine.
4. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuste kava 2019.
5. Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks komisjoni liikmete nimetamine.
6. Muu info.

(tagasi üles)

28. MÄRTS

1. Ülevaade Artur Kapp`i Ühingu tegevusest ja Suure-Jaani Muusikafestivali korraldusest.
2. Kõidama lasteaia Traksik arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
3. Võhma lasteaia Mänguveski arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
4. Olustvere lasteaia Piilu arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
5. Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
6. Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
7. Kõo Raamatukogu põhimäärus (I) lugemine / kehtestamine.
8. Kõpu Raamatukogu põhimäärus (I) lugemine / kehtestamine.
9. Suure-Jaani Raamatukogu põhimäärus (I) lugemine / kehtestamine.
10. Võhma Linnaraamatukogu põhimäärus (I) lugemine / kehtestamine.
11. Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri (I) lugemine / kehtestamine.
12. Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord (I) lugemine / kehtestamine.
13. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
14. Määruse muutmine.
15. Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord (I) lugemine.
16. Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete volitamine.
17. Detailplaneeringu kehtestamine.
18. Info:
      Suure-Jaani Tööstuspark, Päästeameti taotlus;
      Lahmuse Kooli ülevõtmine;
      Kodanike pöördumised.

(tagasi üles)

28. VEEBRUAR

1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (I) lugemine / heaks kiitmine.
2. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuste kava 2019–2022 (I) lugemine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
4. Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2019. aastal määratavate preemiate suurus.
5. Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve (II) lugemine.
6. Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022 (I) lugemine.
7. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2019–2025 (I) lugemine.
8. Ettepanekute küsimine Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele. Ettepanekud Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.
9. Ostueesõiguse kasutamata jätmine.
10. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
11. Audiitori määramine.
12. Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. a aastaaruanne. Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019. a tööplaani kinnitamine.
13. Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindaja asendaja nimetamine.
14. ELVL esindaja asendaja nimetamine.
15. Võhma üürielamu ehitamise otsustamine ja projektile omafinantseeringu tagamine.
16. Vallavanem Tõnu Aavasalule preemia määramine.
17. Info:
      17.1 vallavolikogu 2019. a tööplaan;
      17.2 haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu ülevaatamine;
      17.3 Koksvere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti esitamise kavatsusest SA KIK.

(tagasi üles)

24. JAANUAR

1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (I) lugemine.
2. Vallavolikogu aseesimehe valimine.
3. Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve (II) lugemine.
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (auditeerimine).
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (sõiduautod).
6. Lahmuse Kooli ülevõtmine.
7. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine.
8. Ostueesõiguse kasutamata jätmine.
9. Info:
    9.1 Võhma Kogukonnamaja;
    9.2 Võhma lasteaia õpetajate pöördumine;
    9.3 Põhja-Sakala valla 2018. aasta kultuuripreemiate määramise heakskiitmine;
    9.4 Siim Avile tasu määramine valla esindamise eest kohtus.

(tagasi üles)