Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on 27. mail kell 16.00.

Vallavolikogu 2021. aasta istungite päevakorrad

28. jaanuar 25. märts 27. mai      
25. veebruar 22. aprill        

 

22. APRILL

1. Ülevaade auditi tulemustest (AK).
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine (AK).
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine (AK).
4. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (II) lugemine.
5. Olustvere Põhikooli arengukava 2021–2025 kinnitamine.
6. Suure-Jaani Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine.
7. Võhma Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine.
8. Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus.
9. Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord.
10. Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.
11. Loa andmine valguskaabli kiu kasutamise lepingu sõlmimiseks.
12. Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine.
13. Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.

14. Muu info:
      Ülevaade Põhja-Sakala valla sõprussidemetest
      Ülevaade külade ümarlaua tegevusest
      Ülevaade auditi tulemustest
      Kaebus ja järelevalve taotlemine volikogu õigusaktide osas 06.04.2021 reg nr 1-10/470

(tagasi üles)

25. MÄRTS

1. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (II) lugemine (Kalev Mitt).
2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tuleneva volitatud isiku määramine (Kalev Mitt).
3. Vastemõisa lasteaia põhimäärus (Kaie Toobal).
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (Tambet Sova).
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine (Siim Avi).
6. Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine (Kaie Toobal).
7. Põhja-Sakala valla revisjonikomisjoni 2020. a aruanne (Siim Avi).
8. Ülevaade ühinemislepingu täitmisest ja investeeringutest (Jaanus Rahula).
9. Valla teehoiukava (Jaanus Rahula).
10. Muu info:
    26.02.2021 reg nr 1-10/320 kodanik Rein Muriku „Vaie volikogu otsusele nr 230 Põhja-Sakala valla hariduse arengukva 2020–2025 kinnitamine".
    17.02.2021 reg nr 1-10/276 kodanik Rein Muriku „Pöördumine 28.01. volikogu protokolli vastavusse viimiseks tegelikkusega".
    25.02.2021 reg nr 1-10/308 kodanik Rein Muriku „Pöördumine ühinemislepingu punkti 37.2 tagamisest".
    Ülevaade auditi tulemustest (Jaanus Rahula).

Istungi salvestis

(tagasi üles)

25. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (Kaja Toom),
2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine (Kaja Toom).
3. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine (Erki Heinaste).
4. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord. (Eveli Lilleoja)
5. Kinnisvara omandamine (Jaanus Rahula).
6. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Kalev Mitt).
7. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Kalev Mitt).
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine (Kaie Toobal).
9. Kõpu Põhikooli põhimäärus (Kaie Toobal / Linda Soots).
10. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamine (Jaanus Rahula)..
11. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 5) (Jaanus Rahula).
12. Määruse kehtetuks tunnistamine (Eveli Lilleoja).
13. Määruse kehtetuks tunnistamine (Eveli Lilleoja).
14. Vallavolikogu 2021. a tööplaan.
15. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

28. JAANUAR

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse muutmine.
2. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kinnitamine (II) lugemine.
3. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 kinnitamine.
5. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine.
6. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (I) lugemine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse Kõpu Spordihoone moodustamine.
8. Kõpu Spordihoone põhimäärus.
9. Kaasomandi tasuta võõrandamine.
10. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord.
11. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Suure-Jaani, Lauri 10.
12. Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 95 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" kehtetuks tunnistamine.
13. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine.
14. Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 51" Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine.
15. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)