Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. septembril 2023 kell 17 Suure-Jaani kooli aulas.

Päevakorras:

1. Ülevaade 2023. a eelarve täitmisest, ettekandjad Sirje Ojalo, Karel Tölp
2. Ülevaade AS Põhja-Sakala Halduse tegevusest, ettekandja Lembit Kruuse
3. Valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine, eelnõu nr 283, ettekandja Veronika ling
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine, eelnõu nr 286, ettekandja Eve Soopa
5. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Jaska k pumbamaja, eelnõu nr 280, ettekandja Jaanus Rahula
6. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine J. Köleri tn 3a Suure-Jaani, eelnõu nr 281, ettekandja Jaanus Rahula
7. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine, eelnõu nr 284 (ei ole avalik eelnõu), ettekandja Jaanus Rahula
8. Vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja vallavara otsustuskorras võõrandamine (Võhma, Sepa tn 4), eelnõu nr 285, ettekandja Jaanus Rahula
9. Põhja-Sakala valla arengukava 2023-2030 II lugemine ja vastuvõtmine, eelnõu nr 279, ettekandja Karel Tölp
10. 1-10/1053 Arupärimine
11. Info

Vallavolikogu 2023. aasta istungite päevakorrad

26. jaanuar 23. märts 25. mai 17. juuli        
22. veebruar 27. aprill 29. juuni 24. august        

 

24. AUGUST

1. Võhma lasteaia arengukava kinnitamine.
2. Peremehetuks ehitiseks tunnistamine.
3. Reaalservituudi seadmine (Vastemõisa tee 15 ja Ülepumpla).
4. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja vallavara otsustuskorras võõrandamine (Kõpu tankla).
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (vallavara kindlustamine).
6. Põhja-Sakala valla põhimääruse muutmine.
7. Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine, eelnõu nr 275, ettekandja Karel Tölp.
8. Põhja-Sakala valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2023-2030 kinnitamine I lugemine, eelnõu nr 279, ettekandja Karel Tölp, Jaanus Rahula.
9. Info.

(tagasi üles)

17. JUULI

1. Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord.
2. Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 avalik väljapanek.
3. Umbusalduse avaldamine vallavanemale.

(tagasi üles)

29. JUUNI

1. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
2. Maamaksumäära kehtestamine.
3. Võhma Päevakeskuse ümbernimetamine.
4. Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse põhimäärus.
5. Põhja-Sakala valla 2022. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
6. Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord.
7. Põhja Sakala Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
8. Põhja Sakala Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.08.2020 määruse nr 110 „Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord" muutmine.
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.03.2023 otsuse nr 138 „Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine" muutmine.
11. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.03.2023 otsuse nr 139 „Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine" muutmine.
12. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnisasja osa rendile andmine otsustuskorras Kõpu mõis (põllumaa).
13. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Spordi.
14. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine Võhma, Sepa 4.
15. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Kõpu, Tipu tn 1.
16. Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2031 avalik väljapanek I lugemine.
17. Arupärimisele vastamine.
18. Info.

(tagasi üles)

25. MAI

1. Maamaksumäära kehtestamisest (Tiina Linder).
2. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise volitamine.
3. Ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepaneku koostamise õiguse andmine.
4. Mäeltveski kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
5. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord.
6. Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord.
7. Võhma lasteaia arengukava kinnitamine.
8. Kaasava eelarve hindamiskomisjoni liikme nimetamine.
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.01.2023 otsuse nr 114 „Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 koostamise algatamine" muutmine.
10. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine.
11. Põhja-Sakala Vallavolikogu määruse 16.12.2021 nr 3 „Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord" muutmine.
12. Põhja-Sakala valla põhimääruse muutmine (II lugemine ja vastuvõtmine).
13. Arupärimistele vastamised:
     1-10/527 Arupärimine K. Toobalile;
     2-6/615 Arupärimine K. Toobalile;
     1-10/613 Arupärimine K. Tölbile;
     2-6/614 Arupärimine J. Rahulale;
     2-6/626 Arupärimine K. Tölbile;
     1-10/616 Arupärimine K. Tölbile;
     1-10/622 Arupärimine K. Tõlbile.
14. Info.

(tagasi üles)

27. APRILL

1. Ülevaade noorsootööst vallas (Suure-Jaani noortekeskuse juhataja Marlen Silm).
2. Ülevaade sporditööst vallas (spordijuht Raivo Nõmm).
3. Põhja-Sakala valla 2023. a teede investeeringute kinnitamine.
4. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine.
5. Määruse „Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine.
6. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord I lugemine.
7. Võhma linnas kvartalis nr 2 krundi nr 9 Kauba tn 3 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
8. Nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks.
9. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine Võhma l, Nurme tänav.
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani kinnitamine.
11. Info.

(tagasi üles)

23. MÄRTS

1. Valguskaabliga liitumise tasu kehtestamine.
2. Ülevaade Põhja-Sakala Kultuurikeskuse tegevusest (direktor Sirje Fedjuk).
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 2023. a tööplaani kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine, eelnõu nr 172.
5. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Koksvere k, Anni park).
6. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Jälevere k, Kruusamäe).
7. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Reegoldi k, Lillese).
8. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõidama k, Olustvere tee 4a).
9. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kildu k, Soometsa),.
10. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Vastemõisa, Vastemõisa tee 15).
11. Kinnistu osa otsustuskorras võõrandamine (Võhma, Koidu tn T2).
12. Kinnisasja rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Mesila tn 5).
13. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Kirivere kool, põllumaa).
14. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Kõpu mõis, põllumaa).
15. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Põllu tn 4).
16. Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Olustvere, Järve tn 18).
17. Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Olustvere, Õpetajate tn 2).
18. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Reegoldi k, Keskuse tn 4).
19. Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Mõisa allee 11).
20. Abivallavanema info teostatud kinnisvara müügist.
21. Vallavanema info.

(tagasi üles)

22. VEEBRUAR

1. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
2. Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine II lugemine.
3. Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord II lugemine.
4. Põhja-Sakala valla 2023. aasta eelarve (jätkatakse I lugemist), eelnõu nr 172.
5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
6. Kinnisvara omandamine Seruküla Seruküla tee T2.
7. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 75 „Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine" muutmine Tallinna tn 43.
8. Kinnisasja omandamine Olustvere alevik Jaamaküla tee.
9. Loa andmine laenu maksepuhkuse taotlemiseks Swedbank.
10. Loa andmine laenu maksepuhkuse taotlemiseks SEB.
11. Vallavalitsusele ülesande andmine (liiklusvälise teabevahendi kord).
12. Vallavalitsusele ülesande andmine (saamata jäänud tulu väljanõudmine).
13. Põhja-Sakala Vallavolikogu tööplaani kinnitamine.
14. Märgukirjale vastamine (nr 1-10/186) Kaie Toobal.
15. Arupärimisele vastamine (nr 1-10/266) Karel Tölp.
16. Vallavanema info.

(tagasi üles)

26. JAANUAR

1. Rahvastikuanalüüs; Geomedia, Rivo Noorkõiv.
2. Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine.
3. Umbusalduse avaldamine.
4. Põhja-Sakala valla arengukava 2022–2026 kinnitamine.
5. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine (II lugemine).
7. Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (I lugemine).
8. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord (II lugemine).
9. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 78 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus" kehtetuks tunnistamine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
11. Maaüksuse ostmine.
12. Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
13. Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 määruse nr 1 "Hüvituse, töötasu ja tasu määramine" muutmine.
14. Rahvakohtunikukandidaatide valimistest (13.12.2022 kiri 1-10/1690).
15. Arupärimistele vastamised:
      1-10/13 Arupärimine Kaie Toobalile
      10-4/22 Arupärimine Kaie Toobalile
      1-10/33 Arupärimine Arnold Pastakule
      1-10/66 Arupärimine Aino Viinapuule
      1-10/67 Arupärimine Taavi Umalale
      1-10/71 Arupärimine Jaanus Rahulale
      1-10/73 Arupärimine Karel Tölbile
16. Info.

(tagasi üles)