Põhja-Sakala valla arengukava 2022–2026 avalik väljapanek

 Tutvu Põhja-Sakala valla arengukavaga aastateks 2022–2026, sh on Põhja-Sakala valla profiil,
ja tee oma ettepanek hiljemalt 31. detsembril 2022.

Põhja-Sakala Vallavolikogu 15.12.2022 otsusega nr 109 kiideti heaks Põhja-Sakala valla arengukava 2022–2026 projekt ja suunati see avalikule väljapanekule.

Avalikule väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha.

 Avalik väljapanek toimub 17. detsembrist 31. detsembrini 2022.

Muudatusettepanekuid saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

 Arengukava avalik arutelu toimub Põhja-Sakala Vallavalitsuse (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn) II korruse saalis 02.01.2023 kell 17.30.

Põhja-Sakala vald on sattunud olukorda, kus oktoobri keskpaigast ei ole vallal kehtivat arengukava koos eelarvestrateegiaga. Käesoleva vallavalitsuse moodustamise järel oli volikogul soov, et läbitaks kogu arengukava protsess, kuid tänaseks on selge, et arengukava osana koostatud eelarvestrateegia muutmiseks ei ole võimalik saavutada kokkuleppeid piisavalt kiiresti. Olemasolev eelarvestrateegia ei vasta tänastele finantsilistele võimekustele ja vajab põhjalikku muutmist. Kuna erinevate toetuste saamiseks on vajalik kehtiv arengukava, siis tegi arengukava koostamiseks koostatud komisjon vallavalitsusele ettepaneku menetleda kehtivuse kaotanud arengukava ilma suurte muudatusteta esimesel võimalusel ning peale arengukava vastu võtmist taotleda volikogult koheselt uue arengukava koostamist. Komisjon tegi ettepaneku muuta ainult hädapäraseid kohti, mis on juba tehtud, ja sisustada arengukava õigete andmetega.

Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 uuendamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 03.03.2022 otsusega nr 36:

1. Algatati Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 muutmine.

2. Kinnitati arengukava muutmise aluseks olev lähteülesanne.

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.11.2022 korraldusega nr 711:

1. Moodustati arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise ajutine komisjon koosseisus:
    vallavanem, komisjoni esimees;
    abivallavanemad;
    kantseleijuht/vallasekretär;
    finantsjuht/osakonnajuht;
    sotsiaalosakonna juht;
    majandusosakonna- ja arendusjuht;
    volikogu esimees;
    revisjonikomisjoni esimees;
    sotsiaalkomisjoni esimees;
    haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;
    eelarve- ja majanduskomisjoni esimees.

2. Komisjoni pädevuses on arengukava ja eelarvestrateegia dokumentide uuendamine ning seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute osas.

3. Kinnitati komisjoni tegevuste ajakava.

4. Komisjoni volitused kehtivad kuni üle vaadatud arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamiseni.

 

Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2022–2026 menetlemine:

vallavolikogu 03.03.2022 protokoll nr 9
volikogu eelarve- ja majanduskomisjon 22.02.2022 protokoll nr 5
   

 

Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2021–2024 uuendamine