Maakorraldus

Maakorraldustoimingud on:

 1) kinnisasja või selle osa ümberkruntimine;

 2) kinnisasjade osade vahetamine;

 3) kinnisasja piiri muutmine;

 4) kinnisasja jagamine;

 5) kinnisasjade liitmine;

 6) kinnisasja piiri kindlakstegemine ja

 7) kinnisomandi kitsenduste selgitamine.

Kinnisasja liitmiseks või jagamiseks esitab omanik Põhja-Sakala Vallavalitsusele vabas vormis avalduse, milles on ära toodud liitmisel moodustatava kinnistu või jagamisel moodustatavate kinnistute uued lähiaadressid. Avalduse võib esitada koos maakorralduskavaga ka maamõõtja kaudu. Kinnistu liitmisega või jagamisega seotud maakorraldustööd tellib omanik litsentseeritud maamõõtjalt.

Lihtsaid maakorraldustoiminguid võib läbi viia isik, kellele on maakatastriseaduse kohaselt väljastatud kehtiv maakorraldustööde tegevuslitsents.

Ümberkruntimist võib läbi viia isik, kellel on kutseseadusele vastav kehtiv 6. või 7. taseme maakorraldaja kutse.

Kõiki maakorraldustoiminguid võib läbi viia Maa-amet.

Kinnisasja jagamisel, kinnisasjade liitmisel, osade vahetamisel ja piiri muutmisel lähtutakse maakatastriseaduses ja kinnistusraamatuseaduses sätestatust. Kinnisasja osade vahetamisel, jagamisel, liitmisel ja piiride muutmisel registreeritakse katastriüksused maakatastris maakorralduse läbiviija ehk maamõõtja esitatud katastriüksuse moodustamise toimiku ja kinnisasja omaniku avalduse või kinnisasjade omanike vahelise kokkuleppe alusel.

Maakorraldustoimingud loetakse lõpetatuks, kui kinnisasi on registreeritud riigi maakatastris ning maakorraldusest tulenenud muudatused on kantud kinnistusraamatusse.

Litsentseeritud maamõõtjate kontaktid ja eelistatud tööpiirkonnad

 

Maaomaniku meelespea:

Maa-ameti poolt on maaomanikele koostatud ülevaatlik juhend maadega seotud toimingute kohta. Juhend "Maaomaniku meelespea" tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

Juttu on katastriüksuse moodustamisest nii maareformi käigus kui ka pärast seda, erinevatest maa mõõdistamisviisidest, katastriüksuse sihtotstarbe muutmisest, piiride tähistamisest jne.

Mõnikord tekivad kinnistute omanike vahel piirivaidlused. Miks ja millised probleemid võivad tekkida, kuidas saab neid kõige paremini lahendada ja mida teha, et piirivaidluseid üldse poleks leiab selgitusi juhendi peatükist „Piirivaidlused". Samal lehel leitav ka piiriküsimusi käsitlev video.

Juhend sisaldab ka viiteid asjakohastele õigusaktidele ja muudele abimaterjalidele.

Juhendi koostas Maa-amet.