Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.

Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka. Tugiisik töötab inimese igapäevases elukeskkonnas (milleks võib olla ka hoolekandeasutus), kuid võib inimesega kohtuda ka mujal, ning olla talle saatjaks ametiasutustes. Tugiisik võib inimest aidata enda sarnaseid elukogemusi jagades või olla kontaktisik abi vajava inimese ja teiste abi osutajate vahel.

Tugiisikuteenus täiskasvanule

Teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Teenuse peamised sihtgrupid on:

 • lapsevanemad (ka eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
 • inimesed, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu (õnnetused, lein), mis oluliselt raskendab toimetulekut;
 • inimesed, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
 • asenduskoduteenuselt, turvakoduteenuselt, perekonnast hooldamiselt lahkuvad isikud iseseisvalt elama asudes;
 • isikud seoses eestkostel olemisega või eestkoste lõppedes, kui eestkostel olnud inimene asub iseseisvalt elama;
 • varjupaigataotlejad ja rahvusvahelise kaitse saajad

Tugiisikuteenus lapsele

Teenuse eesmärk on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Teenuse peamised sihtgrupid on:

 • lapsed, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu (õnnetused, lein);
 • lapsed, kes on kinnipidamiskohas või kinnipidamiskohast vabanenud;
 • lapsed, kes vajavad abi asenduskodus, perekonnas hooldamisel või turvakodus viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;
 • lapsed, kes vajavad abi seoses eestkostel olemisega ning eestkoste lõppedes iseseisvalt elama asumisel;
 • lapsed, kes vajavad abi psüühika- või käitumishäire tõttu;
 • lapsed, kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisega ning neile turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisega.

Taotlus tugiisikuteenuse taotlemiseks.

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord