Sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korraga kehtestatakse:

1) sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise põhimõtted;
2) valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused;
3) valla sotsiaalteenuste korraldamise, taotlemise, määramise ja osutamise tingimused.

 

   Sotsiaalteenuse taotlus RTF   PDF
(tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, koduteenuse, võlanõustamise ja muu sotsiaalteenuse taotlemiseks)

Vallas korraldatakse järgmisi sotsiaalteenuseid:

1) koduteenus;
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;

    Taotlus hoolekandeteenusele suunamiseks ja rahastamiseks valla eelarvest DOC   PDF

NB!  Taotluse 2. osa (4.–5. leheküljed) täidab ülalpidamiskohustusega isik (lapsed, abikaasa).

3) tugiisikuteenus;
4) täisealisele isikule hoolduse seadmine;

    Taotlus täiskasvanud isikule hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks valla eelarvest DOC   PDF

5) isikliku abistaja teenus;
6) varjupaigateenus;
7) turvakoduteenus;
8) sotsiaaltransporditeenus;
9) eluruumi tagamine;

    eluruumi tagamise teenuse taotlus RTF   PDF

10) võlanõustamisteenus;
11) lapsehoiuteenus;
12) asendushooldusteenus;
13) järelhooldusteenus;
14) täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused.

 

Sotsiaalteenuste vormid:

1) koduteenuse hoolduskava RTF   PDF
2) koduteenuse kliendikaart RTF   PDF
3) eluruumi tagamise teenuse taotlus RTF   PDF
4) sotsiaalteenuse taotlus RTF   PDF

 

Üldhooldusteenuse osutamise korraldamise ja tasu maksmise kord

     Taotlus hoolekandeteenusele suunamiseks ja rahastamiseks valla eelarvest DOC   PDF

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

     Taotlus täiskasvanud isikule hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks valla eelarvest DOC   PDF

     Taotlus puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks valla eelarvest DOC   PDF