Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldas valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 27.05.2020–26.06.2020.

Vallavalitsus teatab, et avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub:

  • 4.08.2020 algusega kell 11 Kõo teenuskeskuses (Kõo küla, Vallamaja)
  • 4.08.2020 algusega kell 13 Võhma Vaba Aja Keskuses (Võhma linn, Kauba tn 1)
  • 4.08.2020 algusega kell 16 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42)
  • 5.08.2020 algusega kell 11 Kõpu teenuskeskuses (Kõpu alevik, Tipu tn 1)
  • 5.08.2020 algusega kell 13.30 Soomaa looduskeskuses (Tipu küla, Kõrtsi-Tõramaa)

Avalikul arutelul tutvustab vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu käsitlevatele küsimustele.

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõus vajalikud muudatused ning seejärel esitatakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Põhja-Sakala vallavalitsusel koostöös AS-ga Kobras on valminud valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu, mille avalik väljapanek toimub 27. mai – 26. juuni 2020.

Avaliku väljapaneku materjalid:

Avalik väljapanek korraldatakse:

  • Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42);
  • Võhma teenuskeskuses (Võhma linn, Tallinna tn 15);
  • Kõo teenuskeskuses (Kõo küla, Vallamaja);
  • Kõpu teenuskeskuses (Kõpu alevik, Tipu tn 1);
  • Soomaa looduskeskuses (Tipu küla, Kõrtsi-Tõramaa) juhul, kui looduskeskus on külastajatele avatud.

Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuste lahtiolekuaegadel. Soovitame eelistada materjalidega tutvumist elektroonilisel teel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused palume saata e-postiga aadressile või postiga aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Arutelude toimumise ajad ja kohad avaldatakse valla veebilehel, ajalehes Sakala ja vallalehes Leole.

Planeeringualaks on Põhja-Sakala vald pindalaga 1153 km2.
Üldplaneeringu ja KSH eesmärk on lähtudes erinevate ühiskonnagruppide huvidest valla territooriumil ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning maa- ja veealade kasutus- ja ehitustingimuste määramine luues eeldused piirkonna jätkusuutlikuks arenguks.
Planeeringuga tagatakse valla väärtuste säilimine, kuid samas võimaldatakse väärtuste otstarbekas kasutamine ja vastutustundlik arendamine. Tähelepanu pööratakse olemasoleva ehitatud keskkonna taaskasutusele võtmisele, tihendamisele või laiendamisele uute asustamata alade kasutuselevõtu asemel.
KSH selgitab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

Info telefonil 435 5431.

Asustusjaotuse muutmine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 184 algatati asustusjaotuse muutmine Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere küla ja Nuutre küla lahkmejoonte (piiride) määramiseks.

Vallavalitsus avalikustab asustusjaotuse muutmise taotlemise otsuse eelnõu koos seletuskirja, lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjeldusega valla veebilehel ajavahemikul 23.03.2020 – 06.04.2020.

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel ja kinnisasja omanikel on õigus esitada dokumentide kohta kirjalikke ettepanekuid, arvamusi ja proteste kuni 20.04.2020 aadressil: Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-posti aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Kui dokumentide kohta esitatakse ettepanekuid, arvamusi ja proteste, korraldatakse koosolek, mille toimumise aja ja koha kohta avaldatakse teade valla veebilehel.

Info telefonil 435 5431.

Kehtiv maakonnaplaneering

Soomaa piirkonna teemaplaneering

Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Soomaa piirkonna teemaplaneering"

Üldplaneeringu algatamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus esitas 05.03.2019 kirjaga nr 7-1/6-23 planeeringu koostöö tegijatele ja kaasatavatele isikutele üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute küsimiseks.

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga veebruar 2019:

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 74 Põhja-Sakala valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks ja arenguga kaasneda võivate mõjude hindamiseks üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Otsusega on võimalik tutvuda SIIN ja tööpäevadel vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn).

Üldplaneeringud

 PÕHJA-SAKALA valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinevate omavalitsusüksuste üldplaneeringud. Poolte üldplaneeringud kehtivad valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni üldplaneeringu osadena.
Alus: Ühinemislepingu p 15

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.06.2018 otsus nr 60 "Põhja-Sakala valla üldplaneeringute ülevaatamine"

Suure-Jaani valla üldplaneering

Suure-Jaani Vallavolikogu 24.04.2008 otsus nr 215 "Üldplaneeringu vastuvõtmine"

Suure-Jaani Vallavolikogu 27.11.2008 määrus nr 136 "Suure-Jaani valla üldplaneering"

Suure-Jaani valla üldplaneering

Kaart 1 – Kitsenduste koondkaart, kaart 2 – Teed. Sotsiaalne infrastruktuur, kaart 3 – Põhikasutusotstarvete üldkaart, kaart 3.1 – Navesti, kaart 3.2 – Olustvere ja Reegoldi, kaart 3.3 – Suure-Jaani linn ja Kõidama, kaart 3.4 – Sürgavere ja Munsi, kaart 3.5 – Vastemõisa ja Kobruvere, kaart 3.6 – Ülde ja Tääksi, kaart 4 – Põhjavee kaitstus, kaart 5 – Roheline võrgustik, kaart 6.1 – Munitsipaalmaad: Suure-Jaani, Päraküla, Kõidama, kaart 6.2 – Munitsipaalmaad: Olustvere, Reegoldi, kaart 6.3 – Munitsipaalmaad: Sürgavere, Munsi, kaart 6.4 – Munitsipaalmaad: Kildu, Kobruvere, kaart 6.5 – Kurnuvere, Tääksi, Ülde, kaart 6.6 – Munitsipaalmaad: Jälevere,  kaart 7 – Väärtuslikud põllumaad, kaart 8 – Rahvastik, kaart 9 – Jahipiirkonnad

 

Kõo valla üldplaneering

Kõo Vallavolikogu 20.03.2014 otsus  nr 8 "Kehtestatud planeeringute ülevaatamine"

Kõo valla üldplaneering

Lisa 1 – Kõo valla muinsuskaitsealused objektid, Lisa 2 – Kõo valla teed, Lisa 3 – Parika looduskaitseala kaitse-eeskiri

Kõo üldplaneeringu kaart

 

Kõpu valla üldplaneering

Kõpu Vallavolikogu 26.06.2006 määrus nr 5 "Üldplaneeringu kehtestamine"

Kõpu valla üldplaneeringu kaart
Kõpu aleviku kaart
Olemasoleva olukorra analüüs
Arengustrateegia
Üldplaneering

 

Võhma linna üldplaneering

Võhma Linnavolikogu 23.01.2001 määrus nr 1 "Võhma linna üldplaneeringu kehtestamine"

Võhma linna üldplaneering
Võhma linna üldplaneeringu kaart

Üldplaneeringu muudatus