Asustusjaotuse muutmine

Riigihalduse ministri 11.10.2017 määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine.

Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 178 algatati Kõpu aleviku ja Supsi küla  lahkmejoonte (piiride) muutmine.

Asustusjaotuse muutmise taotlemise otsuse eelnõu koos seletuskirja, lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjeldusega avalikustatakse ajavahemikul 13.11.– 27.11.2023 valla veebilehel.

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel ja kinnisasja omanikel on õigus esitada vallavalitsusele dokumentide kohta kirjalikke ettepanekuid, arvamusi ja proteste hiljemalt 11.12.2023 aadressil   või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Kui dokumentide kohta esitatakse ettepanekuid, arvamusi ja proteste, korraldatakse koosolek eelnõu arutamiseks. Teade koosoleku toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info: , 510 6794.

Eelnõu
Lahkmejoonte muutmise ettepanek
Lahkmejoonte kirjeldus

Põhja-Sakala valla üldplaneering

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 42 kehtestati Põhja-Sakala valla üldplaneering. Planeeringuala on Põhja-Sakala valla territoorium (1153 km2).

Üldplaneeringuga on määratud valla ruumilise arengu üldised põhimõtted:

 • tagatakse valla väärtuste säilimine, samas võimaldatakse väärtuste otstarbekas ja vastutustundlik kasutamine ning arendamine;
 • Suure-Jaani linna arendatakse edasi piirkondliku keskusena;
 • uute asustamata alade kasutuselevõtu asemel pööratakse tähelepanu olemasoleva ehitatud keskkonna taaskasutusele võtmisele ja tihendamisele; 
 • väärtustatakse väljakujunenud asustusmustri säilimist, küla miljööd, ajaloolist pärandit ja maastikulist omapära; 
 • tiheasustusega alal tagatakse maakasutuse planeerimisega erinevate teenuste hea kättesaadavus ja kvaliteetse avaliku ruumi olemasolu; 
 • hajaasustuses võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist; 
 • väärtustatakse väärtuslikke põllumajandusmaid; 
 • soodustatakse nii väikeettevõtlust kui ka suuremat tootmist; 
 • tootmismaadena võetakse eelkõige kasutusele olemasolevad tootmisalad; 
 • võimaldatakse puhke- ja virgestusalade rajamist ja turismi arendamist; 
 • pööratakse tähelepanu taastuvenergia kasutuselevõtule.

Üldplaneeringuga määratakse muuhulgas: maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused; tiheasustuse (Suure-Jaani ja Võhma linn, Kõpu ja Olustvere alevik), külakeskuse maa (Reegoldi, Ülde, Pilistvere, Kõo, Koksvere, Vastemõisa, Sürgavere, Tääksi ja Kõidama külade kompaktselt hoonestatud alad) ja hajaasustuse maakasutus- ja ehitustingimused; detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud; maakasutus-, kaitse- ja ehitustingimused väärtuslikele maastikele, väärtuslikele põllumajandusmaadele, rohevõrgustikule, miljööväärtuslikele hoonestusaladele ja objektidele, üleujutusriskiga aladele, arheoloogiatundlikele aladele, maaparandussüsteemidele; liikluskorralduse, tehnilise infrastruktuuri ja taastuvenergia arendamise üldised põhimõtted.

Olulisi muudatusi maakasutuses võrreldes seni kehtinud üldplaneeringutega uue üldplaneeringuga ei kavandata. Valla territooriumile ei kavandata olulise ruumilise mõjuga objekte.

Põhja-Sakala valla üldplaneeringu lahendus ei muuda Viljandimaa maakonnaplaneeringu 2030+ ja Soomaa piirkonna teemaplaneeringu põhilahendust.

Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud võivad kujuneda pigem positiivseks. Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist mõju looduskeskkonnale ega piiriülest mõju.

Üldplaneeringu seletuskiri

Joonis: Maakasutus (jpeg); Maakasutus (pdf)

Maakasutusplaani väljavõtted:

Koksvere Kõidama Kõo Kõpu Olustvere
Pilistvere Reegoldi Suure-Jaani Sürgavere Tääksi
Vastemõisa Võhma Ülde    


Joonis: Väärtused ja piirangud (jpeg); Väärtused ja piirangud (pdf)

Joonis: Taristu ja tehnovõrgud (jpeg); Taristu ja tehnovõrgud (pdf)

Üldplaneeringu lisad

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Küsimused ja täiendav info: Kaja Notta, planeeringuspetsialist; tel 510 6794, e-post:

Kehtiv maakonnaplaneering

Soomaa piirkonna teemaplaneering

Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Soomaa piirkonna teemaplaneering"