Põhja-Sakala valla kaasav eelarve 2023

Kaasava eelarve ideekorjele laekus kaks ideed:

Võhma linna  Annely Peebo laulev pink

Tunnustamaks Võhma linnas sündinud ja kasvanud Annely Peebo töökust ja talenti on sooviks Võhma kogukonnamaja õuealale paigutada interaktiivne pink, millele istudes saab kuulata Annely Peebo esituses lugu „Süüta küünal", mis räägib lapsepõlvest. Interaktiivne pink on omanäoline ja kena element Võhma linnas ja loodetavasti leiavad sellele tee ka nii kodumaised kui välismaised turistid, kes on Annely Peebo talendi austajad. Muusikapink koos Võhma aiamajaga moodustavad kokku terviku ja on kena kokkusaamiste ja kontsertide koht Võhma linnas.

Eeldatav maksumus: 8400 eurot
Idee esitaja: Tiina Grasberg

Võhma õuesõppeala pakub mõnusat vaheldust

Kuidas saada noori õue värsket õhku nautima? Ettepaneku eesmärgiks on luua selleks sobivad tingimused varjualuse ja välitingimustesse sobivate pinkide ja lauaga ala abil, kus on võimalik õppida või vahetunnis mõnusalt vaba aega veeta. Õuesõppeala leiaks kasutust nii koolis käivate laste kui ka kohalike elanike seas. Peamiseks sihtrühmaks on kooliõpilased ja lasteaialapsed.

Eeldatav maksumus: 5000 eurot
Idee esitaja: Teilo Tõnn London

Põhja-Sakala valla 2023. aasta kaasavasse eelarvesse laekunud ettepanekuid analüüsis ja hindas komisjon.

Komisjoni 08.06.2023 protokoll

----------

2023. aasta kaasavasse eelarvesse laekus kaks ettepanekut.

Täname ettepanekute esitajaid. Laekunud ettepanekutega on võimalik tutvuda VOLIS keskkonnas.

Laekunud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad kolm vallavalitsuse poolt nimetatud esindajat: komisjoni esimees abivallavanem Jaanus Rahula, teabespetsialist Angela Härm, vallavalitsuse liige Lennart Sova. Lisaks vallavolikogu esindaja Aino Viinapuu, noortevolikogu esindaja Kim Wüthrich, seenioride ümarlaua esindaja Viive Lehtla, külade ja kogukondade ümarlaua esindaja Tauno Härginen.

Hindamiskomisjon analüüsib ettepanekuid lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:

   1) teostatavus ühe kalendriaasta jooksul;
   2) kehtivate hinnapakkumiste olemasolu;
   3) rajatav objekt on ligipääsetav ja kasutatav igal ajal ilma piiranguteta;
   4) ettepaneku realiseerimine ei too kellelegi otseselt ärilist kasu ega vähenda nende kohustusi;
   5) ei teki ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Samuti lähtub komisjon kaasava eelarve menetlemise korras sätestatud teistest nõuetest.

Hindamiskomisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ettepanekud, mis ei vasta selles korras esitatud nõuetele, on vastuolus hea tava või õigusaktiga või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel. Ettepaneku kõrvaldamisest informeerib komisjon ettepaneku esitajat koos põhjendustega.

Vallavalitsus avalikustab nõuetele vastavate ettepanekute lühikokkuvõtted valla veebilehel ja Facebooki lehel ning ajalehes Leole. Ühtlasi kuulutatakse välja ka rahvahääletus.

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab ettepanekuid valla 2023. aasta kaasavasse eelarvesse hiljemalt 31. maiks (k.a).

Põhja-Sakala valla kaasava eelarve eesmärgiks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest ning kogukondade vahelist koostööd, viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas. Kaasava eelarve kogusumma 2023. aastal on kokku 10 000 eurot.

Ettepaneku esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Ühe ettepaneku maksumus 2023. aastal on kuni 5000 eurot.
 • Ettepanekule tuleb lisada vähemalt kaks kehtivat hinnapakkumist.
 • Kaasava eelarve objekt peab olema seotud vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida liiga suuri ja ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Kaasava eelarve objekt on rajatis, hoone või muu valmistoode (sh IT-rakendus), mida on võimalik kohe peale valmimist kasutama hakata.
 • Ettepaneku realiseerimine ei too kellelegi otseselt ärilist kasu ega vähenda nende kohustusi.
 • Kaasava eelarve objekt peab olema ligipääsetav ja kasutatav igal ajal ilma piiranguteta.
 • Ettepanek peab olema realiseeritav 12 kuu jooksul.


Ettepanekuid saab esitada kuni 31. maini (k.a) VOLIS keskkonnas või digitaalselt allkirjastatud ⬇️ ettepaneku vormil e-posti aadressil .

Kaasava eelarve idee ettepaneku vorm | täitmiseks arvutis (.rtf) | .pdf


Lisaks toimub kaasavat eelarvet tutvustav infopäev 15.05 kell 17.30 Põhja-Sakala Vallavalitsuse (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) II korruse saalis (võimalik osaleda ka veebi teel Teams keskkonnas – link: Koosolekuga liitumiseks klõpsake siia).

Esitatud ettepanekus peab olema märgitud:

 1.  esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
 2.  ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3.  ettepaneku kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
 4.  sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 5.  eelarve (vähemalt kaks kehtivat hinnapakkumist, eeldatav iga-aastane kulu);
 6.  muu oluline info (eskiis, joonis, foto või kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada, sh esitajate omapanus).
 7.  ettepaneku elluviija(d).

Ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon. Nõuetele vastavad ettepanekud suunatakse rahvahääletusele, mille läbiviimine on planeeritud juunis. Täpsema hääletuse aja ja hääletamiskohad määrab vallavalitsus.

Elluviimisele kuulub vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed tingimusel, et elluviidavate ideede objekt(id) asuvad valla erinevates paikkondades.

Tutvu ka Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise korraga.

Lisainformatsioon: Jaanus Rahula, abivallavanem, tel 5662 8811, e-post  .