Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 avalik väljapanek

8/23/23
  Tutvu Põhja-Sakala valla arengukavaga 2023–2030, sh on Põhja-Sakala valla arengukava tegevuskava (lisa 1),
Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2023–2030 eelnõu (lisa 2) ja Põhja-Sakala valla rahvastikuprognoos (lisa 3),
ning tee oma ettepanek hiljemalt 1. augustil 2023.
 Arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud muudatusettepanekute koondtabel koos vallavalitsuse, vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ning sotsiaalkomisjoni seisukohtadega


Põhja-Sakala Vallavolikogu 17.07.2023 otsusega nr 163 kiideti heaks Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 projekt ja suunati see avalikule väljapanekule.

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha.

  Avalik väljapanek toimub 19. juulist 1. augustini 2023.

Muudatusettepanekuid saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil   või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Põhja-Sakala vald.

  Arengukava avalikud arutelud toimuvad:
       ♦ 2. augustil kell 17.30 Võhma Vaba Aja Keskuses (Kauba tn 1, Võhma linn)
       ♦ 3. augustil kell 17.30 Suure-Jaani kooli aulas (Tallinna tn 24, Suure-Jaani linn)
       ♦ 7. augustil kell 17.30 Kõpu põhikoolis (Suure-Kõpu mõis, Kõpu alevik)

Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 menetlemine

Uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamine aastateks 2023–2030

Põhja-Sakala  Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 114 algatati Põhja-Sakala valla arengukava  2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 koostamine ning kinnitati arengudokumentide aluseks olev lähteülesanne.

Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 150 muudeti arengudokumentide aluseks olevat lähteülesannet.

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 107 moodustati arengudokumentide koostamise komisjon ja kinnitati tegevuste ajakava .

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 30.05.2023 korraldusega nr 379 lisati arengudokumentide ülevaatamise ajutise komisjoni koosseisu kaks liiget.

Arengudokumentide ülevaatamise ajutine komisjon:

vallavanem, komisjoni esimees;
humanitaarvaldkonna abivallavanem;
majandusvaldkonna abivallavanem;
vallasekretär/kantseleijuht;
pearaamatupidaja;
haridus- ja kultuurispetsialist;
sotsiaalosakonna juhataja;
arendus- ja hankespetsialist;
teedespetsialist;
volikogu esimees;
volikogu aseesimees;
revisjonikomisjoni esimees;
sotsiaalkomisjoni esimees;
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees;
vallavolikogu liige Arnold Pastak;
vallavolikogu liige Tõnis Riisk.

Arengukava koostamise etapid ja ajakava:

26.01.2023 Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine volikogus.
veebruar–märts Vallavalitsus moodustab volikogu otsuse alusel vallavalitsuse struktuuriüksuste juhtidest, vallavalitsuse liikmetest ja volikogu esindajatest arengukava ja eelarvestrateegia komisjoni ning määrab tegevuste ajakava.
Valla allasutused ja vallavolikogu komisjonid esitavad ettepanekuid uute arengudokumentide koostamiseks.
Arengukava ja eelarvestrateegia komisjoni koosolekud, avalikud arutelud.
Arengukava ja eelarvestrateegia dokumentide lõplik vormistamine.
aprill–mai Ametiasutus koostab arengudokumentide eelnõud ja esitab need volikogule esimeseks lugemiseks.
juuni
volikogu otsus
Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude I lugemine volikogus.
Volikogus I lugemisel tehtud ettepanekute sisseviimine arengukavasse ja eelarvestrateegiasse.
Volikogu otsustab arengukava heakskiitmise ja suunab avalikustamisele (mh avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha; ettepanekute esitamise aja ja viisi; avaliku arutelu toimumise aja).
juuli Avalik väljapanek. Teavituste avaldamine kohalikus ajalehes ja valla veebilehel arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise kohta.
Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu vallavalitsuse ruumides/veebis.
august Esitatud ettepanekute alusel koostab ametiasutus koondi ja esitab selle koos eelnõuga volikogu alatistele komisjonidele seisukoha andmiseks ning volikogule ettepanekute arengukavasse hääletamiseks (II lugemine).
vastavalt seadusele Arengukava ja eelarvestrateegia II lugemine volikogus. Volikogu kinnitab valla arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt 15. oktoobriks.

 

Vallaelanike kaasamiseks toimusid avalikud arutelud arengudokumentide eelnõude koostamiseks: