Tuulepargi eriplaneering (Ülde piirkond)

Ülde piirkonna tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Ülde piirkonna tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi (edaspidi dokument) avalik väljapanek toimus 24.04.–23.05.2024, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada avalikustatud dokumendi kohta arvamust.

Arvamused dokumendi täiendamiseks ja edaspidi arvestamiseks esitasid Maa-amet, Muinsuskaitseamet, Elering AS, Transpordiamet, Keskkonnaamet (KeA), Kliimaministeerium, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja eraisik. Esitatud arvamustega arvestatakse valdavalt.

Maa-amet selgitas nõudeid tuuleparkide arendusalade kattumisel maardlate ja maavaravarudega. Muinsuskaitseamet nõustus dokumendiga.

Elering AS pööras tähelepanu Eleringi liinikoridori ja mastide kasutamisele.

Transpordiamet esitas ettepanekud (avalikule teele juurdepääsuteede asukoha, tehnorajatiste asukoha, liikluskorralduse põhimõtete, hoonestusala, ehitusõiguse määramiseks), millega arvestatakse eriplaneeringu eelvaliku etapi vajadustest ja täpsusastmest lähtuvalt.

KeA ettepanekul täiendati dokumenti: Kurnuvere väike-konnakotka puhul maismaalinnustiku analüüsi erandi taotlemise osas; linnustiku uuringukava, sh uuringu metoodika kooskõlastatakse KeA-ga; metsise elupaikade sidusust tagavaid alasid käsitletakse ekspertarvamuse ja Natura hindamise koostamisel; taimestiku inventuuri vajaduse tuvastamise osas. KSH aruande koostamisel käsitletakse: raadamise negatiivsete mõjude leevendamist metsalindude arvukusele; tuulepargi sisese teedevõrgustiku rajamise mõju veerežiimile.

Kliimaministeeriumi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi täpsustuste alusel korrigeeriti dokumenti.

Eraisiku ettepanekul rakendatakse eraisiku kinnisasja ja tuulikute vahelist puhvertsooni vähemalt 1500 m ja modelleeritakse vaated tuulikute suunal. Eraisiku ettepanekuid teede kasutamise osas arvestatakse vastavalt kokkulepetele hiljemalt enne ehitusloa väljastamist ja mõju põhjaveele hinnatakse KSH käigus. Mõjuanalüüsi koostamist tuulikute mõjust kinnisasjade väärtusele ei pea vallavalitsus vajalikuks.

13.06.2024 toimusid arutelud Suure-Jaanis ja Tääksis, kus planeeringu konsultant tutvustas  dokumenti, huvitatud isik andis ülevaate kavandatavast, vallavalitsus tutvustas esitatud arvamusi ja vallavalitsuse seisukohti nende kohta, samuti vastati küsimustele.

Väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel täiendati dokumenti. Arvamustega, vallavalitsuse seisukohtadega ja täiendatud dokumendiga saab tutvuda siin.

Põhja-Sakala valla Ülde piirkonna tuuleenergeetika kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Lähteseisukohad ja KSH programm

Arvamuste koondtabel seisuga 09.07.2024

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ja arutelu

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek 24.04.2024 - 23.05.2024.

Avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused ja vallavalitsuse seisukohad:

Arvamuste ja vallavalitsuse seisukohtade koondtabel

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi arvamus 26.06.2024

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi arvamus 23.05.2024

Eraisiku arvamus 22.05.2024

Kliimaministeeriumi arvamus 17.05.2024

Transpordiameti arvamus 14.05.2024

Keskkonnaameti arvamus 14.05.2024

Muinsuskaitseameti arvamus 03.05.2024

Elering AS-i arvamus 03.05.2024

Maa-ameti arvamus 30.04.2024

 

Väljapaneku dokument:

Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 152 algatati Põhja-Sakala vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning KSH koostamine planeeringualal 1 (Olustvere piirkond) ja planeeringualal 2 (Kõpu piirkond).

Riigihanke tulemusena sõlmiti leping planeeringualal 1 (Olustvere piirkond, pindala ligikaudu 74,5 km2) eriplaneeringu ja KSH koostamiseks. Eriplaneeringu pealkirja valiti Ülde piirkond põhjusel, et eeldatavalt on võimalik kavandada tuulikuid alale, millest suurem osa jääb Ülde küla hajaasustusega piirkonda.

Valminud on Põhja-Sakala valla Ülde piirkonna tuuleenergeetika kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohad ja KSH programm.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 24.04.2024 kuni 23.05.2024. Lähteseisukohtade ja KSH programmiga on väljapaneku ajal võimalik tutvuda Põhja-Sakala valla kodulehel ning tööaegadel Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42) ja Tääksi raamatukogus (Tääksi küla, Tääksi põhikool).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta arvamust. Arvamused palume saata e-posti aadressil   või aadressil Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
       13.06.2024 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42) algusega kell 15 ja
       Tääksi koolimajas
(Tääksi küla, Tääksi põhikool) algusega kell 17.


Planeeringualast

Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 152 algatati tuuleenergeetika eriplaneering kahel erineval planeeringualal (ala 1 Olustvere piirkonnas ja ala 2 Kõpu piirkonnas).

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.08.2023 korraldusega nr 697 korraldati riigihange „Põhja-Sakala valla tuuleenergeetika eriplaneeringu koostamine ja  keskkonnamõju strateegiline hindamine" (viitenumber 268121) planeeringualade 1 ja 2 osas.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 26.09.2023 korraldusega nr 795 lükati kõik riigihankes (viitenumber 268121) esitatud pakkumused tagasi, kuna need ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust ning korraldati uus riigihange planeeringuala nr 1 (Olustvere piirkond) osas. Planeeringualale 2 (Kõpu piirkond) tuuleparki ei kavandata.

Riigihanke tulemusena sõlmiti leping alloleval planeeringualal eriplaneeringu koostamiseks.
Planeeringu nimetusse valiti Ülde piirkond põhjusel, et hetkel teadaolevalt on võimalik kavandada tuulikuid alale, millest suurem osa asub Ülde küla territooriumil.

Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 152 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Põhja-Sakala vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Algatamisel teadaolevale planeeringualale 1 (pindala ca 74,5 km2) jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Lõhavere, Kõidama, Nuutre, Tällevere, Kärevere, Jaska, Reegoldi, Navesti, Paaksima, Maalasti, Kuiavere, Kurnuvere, Ülde ja Kuhjavere küla ning Olustvere alevik ning planeeringualale 2 (pindala ca 25 km2) jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Punaküla, Laane, Uia, Vanaveski, Supsi ja Kuninga küla ning Kõpu alevik.

Algatamise otsusega saab tutvuda siin ning tööaegadel Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42).

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus teavitab olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja kohase tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest.

Eriplaneeringu algatamise eesmärgiks on leida taotluses toodud planeeringualadel nr 1  ja nr 2 sobivad asukohad tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks.

Planeeringualale nr 1 jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Lõhavere, Kõidama, Nuutre, Tällevere, Kärevere, Jaska, Reegoldi, Navesti, Paaksima, Maalasti, Ülde, Kuiavere, Kurnuvere, Ülde ja Kuhjavere küla ning Olustvere alevik.

Planeeringualale nr 2 jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Punaküla, Laane, Uia, Vanaveski, Supsi ja Kuninga küla ning Kõpu alevik.

Samasisulisi taotlusi on võimalik esitada hiljemalt 23.05.2023 aadressil .

 

Tuulepargi eriplaneering (Unakvere küla)

Unakvere küla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Avalikul väljapanekul esitatud arvamused ja valla seisukoht nende osas

 

Unakvere küla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikud arutelud toimusid 31.08.2023 Põhja-Sakala vallamajas Suure-Jaanis ja Kõo raamatukogus.

Suure-Jaanis (31.08.2023 protokoll nr 7-1/12-16) osalejate puudumisel sisulist arutelu ei toimunud, Kõos (31.08.2023 protokoll nr 7-1/12-15) tutvustati eriplaneeringu protsessi, avalikustatud dokumendi sisu, esitatud arvamusi ning vastati küsimustele.

Väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehakse lähteseisukohtades ja KSH programmis vajalikud muudatused.
 

 Unakvere küla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku avalik arutelu toimub 31.08.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, II korruse saalis) algusega kell 14.30 ja Kõo raamatukogus (Kõo küla, Vallamaja) algusega kell 17.00

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikul väljapanekul esitatud arvamused ning valla seisukoht nende osas. 2023 august.

Avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused:

Kaitseministeeriumi seisukoht 06.10.2023

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi seisukoht 23.08.2023

Kliimaministeeriumi seisukoht 14.07.2023

Keskkonnaameti seisukoht 14.07.2023

Põllumajandus- ja Toiduameti seisukoht 13.07.2023

Maa-ameti seisukoht 10.07.2023

Transpordiameti seisukoht 30.06.2023

Maaeluministeeriumi seisukoht 28.06.2023

 

Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 119 algatati Põhja-Sakala vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualaks on Unakvere küla territoorium ligikaudse pindalaga 23,5 km2.

Valminud on eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.

Planeerimisseaduse § 100 lg 4 alusel teatame, et Põhja-Sakala valla Unakvere küla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub 26.06.2023 kuni 25.07.2023.

Põhja-Sakala valla Unakvere küla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.06.2023 – 25.07.2023 Põhja-Sakala vallavalitsuse kodulehel ning tööaegadel Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42) ja Kõo raamatukogus (Kõo küla, Vallamaja).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta arvamust. Arvamused palume esitada aadressil info@pohja-sakala.ee.

----------

Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 119 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Põhja-Sakala vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala on Unakvere küla territoorium ligikaudse pindalaga 23,5 km2.

----------

 

 

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus teavitab olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja kohase tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest.

Eriplaneeringu algatamise eesmärgiks on leida taotluses toodud planeeringualal (Unakvere küla territoorium) tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobiv asukoht ja seejärel detailse lahenduse koostamine – võttes  arvesse  sotsiaalseid  aspekte (sh  kohalikud  huvid), keskkonnamõju, majanduslikke ning tehnilisi võimalusi.

Samasisulisi taotlusi on võimalik esitada hiljemalt 24.12.2022 aadressil .

Eeldatava planeeringuala (Unakvere küla) asendiplaan: