Tuulepargi eriplaneering (Kõpu ja Olustvere piirkond)

Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 152 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Põhja-Sakala vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Algatamisel teadaolevale planeeringualale 1 (pindala ca 74,5 km2) jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Lõhavere, Kõidama, Nuutre, Tällevere, Kärevere, Jaska, Reegoldi, Navesti, Paaksima, Maalasti, Kuiavere, Kurnuvere, Ülde ja Kuhjavere küla ning Olustvere alevik ning planeeringualale 2 (pindala ca 25 km2) jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Punaküla, Laane, Uia, Vanaveski, Supsi ja Kuninga küla ning Kõpu alevik.

Algatamise otsusega saab tutvuda siin ning tööaegadel Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42).

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus teavitab olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja kohase tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest.

Eriplaneeringu algatamise eesmärgiks on leida taotluses toodud planeeringualadel nr 1  ja nr 2 sobivad asukohad tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks.

Planeeringualale nr 1 jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Lõhavere, Kõidama, Nuutre, Tällevere, Kärevere, Jaska, Reegoldi, Navesti, Paaksima, Maalasti, Ülde, Kuiavere, Kurnuvere, Ülde ja Kuhjavere küla ning Olustvere alevik.

Planeeringualale nr 2 jäävad osaliselt või tervikuna järgmised asustusüksused: Punaküla, Laane, Uia, Vanaveski, Supsi ja Kuninga küla ning Kõpu alevik.

Samasisulisi taotlusi on võimalik esitada hiljemalt 23.05.2023 aadressil .

 

Tuulepargi eriplaneering (Unakvere küla)

 Unakvere küla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku avalik arutelu toimub 31.08.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, II korruse saalis) algusega kell 14.30 ja Kõo raamatukogus (Kõo küla, Vallamaja) algusega kell 17.00

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikul väljapanekul esitatud arvamused ning valla seisukoht nende osas. 2023 august.

Avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused:

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi seisukoht 23.08.2023

Kliimaministeeriumi seisukoht 14.07.2023

Keskkonnaameti seisukoht 14.07.2023

Põllumajandus- ja Toiduameti seisukoht 13.07.2023

Maa-ameti seisukoht 10.07.2023

Transpordiameti seisukoht 30.06.2023

Maaeluministeeriumi seisukoht 28.06.2023

 

Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 119 algatati Põhja-Sakala vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualaks on Unakvere küla territoorium ligikaudse pindalaga 23,5 km2.

Valminud on eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.

Planeerimisseaduse § 100 lg 4 alusel teatame, et Põhja-Sakala valla Unakvere küla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub 26.06.2023 kuni 25.07.2023.

Põhja-Sakala valla Unakvere küla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.06.2023 – 25.07.2023 Põhja-Sakala vallavalitsuse kodulehel ning tööaegadel Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42) ja Kõo raamatukogus (Kõo küla, Vallamaja).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta arvamust. Arvamused palume esitada aadressil info@pohja-sakala.ee.

----------

Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 119 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Põhja-Sakala vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala on Unakvere küla territoorium ligikaudse pindalaga 23,5 km2.

----------

 

 

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus teavitab olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja kohase tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest.

Eriplaneeringu algatamise eesmärgiks on leida taotluses toodud planeeringualal (Unakvere küla territoorium) tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobiv asukoht ja seejärel detailse lahenduse koostamine – võttes  arvesse  sotsiaalseid  aspekte (sh  kohalikud  huvid), keskkonnamõju, majanduslikke ning tehnilisi võimalusi.

Samasisulisi taotlusi on võimalik esitada hiljemalt 24.12.2022 aadressil .

Eeldatava planeeringuala (Unakvere küla) asendiplaan: