Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Mäeltveski kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et arvamusi Põhja-Sakala Vallavolikogu otsuse „Mäeltveski kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" eelnõu kohta saab esitada hiljemalt 10.04.2023 aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

EELNÕU

Detailplaneeringu seletuskiri

Põhijoonis

 

 

Võhma linnas Kauba tn 3 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et arvamusi Põhja-Sakala Vallavolikogu otsuse „Võhma linnas kvartalis nr 2 krundi nr 9 Kauba tn 3 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" eelnõu kohta saab esitada  hiljemalt 15.03.2023 aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

EELNÕU

Detailplaneeringu seletuskiri

Põhijoonis

 

 

Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 10.11.2022 otsusega nr 99 tunnistati kehtetuks Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneering.

Olustvere Vallavolikogu 28.10.2004 otsusega nr 1-1.2/22 kehtestatud Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga määrata jaamahoone teenindusmaa ja teemaa krundid. Detailplaneeringuga ei kavandatud uusi hooneid.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel lähtus kohalik omavalitsus asjaolust, et planeeringut ei saa detailplaneeringus määratud tingimustel ellu viia, kuna osa detailplaneeringuga määratud jaamahoone teenindusmaa krundist on jäetud riigi omandisse RMK kinnistute koosseisu. RMK metsaala on määratud üldplaneeringuga kõrgendatud avaliku huviga metsaalaks, mida pole otstarbekas määrata jaamahoone teenindusmaa hulka.

Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneering


 

Ülde küla keskasula detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 10.11.2022 otsusega nr 98 tunnistati kehtetuks Ülde küla keskasula detailplaneering.

Olustvere Vallavolikogu 23.04.2001 määrusega nr 5 kehtestatud Ülde küla keskasula detailplaneeringuga on määratud krundijaotus, era ja avaliku kasutusega maa-alad, maakasutuse otstarve, kitsendused, servituutide vajadus, hoonete ja tehnovõrkude ehitustingimused, heakorrastamise põhimõtted. Ülde küla detailplaneering on osaliselt ellu viidud krundijaotuse osas maareformi läbiviimisel ja suures osas ellu viimata kavandatud uusehitiste osas.

Omavalitsus lähtus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsustamisel asjaolust, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 42 kehtestati Põhja-Sakala valla üldplaneering, mille kohaselt Ülde küla keskasula ei ole enam detailplaneeringu koostamise kohustusega ala ning üldplaneering näeb ette paindlikumat maakasutust võrreldes Ülde küla  keskasula detailplaneeringuga.

Seletuskiri

Joonis


 

Võhma linnapargi ja bussijaama detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 345 lõpetati Võhma Linnavalitsuse 22.03.2007 korraldusega nr 32 algatatud Võhma linnapargi ja bussijaama detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala hõlmab osa Tallinna tänava maa-alast ja osa Veski tänava maa-alast ning Linnapargi maa-ala. Planeeringu koostamise eesmärk on maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude, juurdepääsuteede ja kõnniteede asukoha määramine, liikluskorralduse põhimõtete lahendamine ja valgustuse põhimõtete lahendamine. Tänaseks pole planeeringu koostamist alustatud.

Linnapargi maa-alalt on suures osas kaotatud ajutised aiamaad ja ala on kujundatud linna haljasalaks. Linnapargi edasiseks arendamiseks pole detailplaneeringu koostamine põhjendatud.

Planeeringuala Tallinna tänava maa-ala osa (bussijaama plats) kohta kehtib Tallinna tänava kesklinna osa detailplaneering, mis algatati Võhma Linnavolikogu 24.03.2011 otsusega nr 4 ja kehtestati Võhma Linnavalitsuse 20.04.2012 korraldusega nr 50. Tallinna tänava kesklinna osa detailplaneeringuga on kavandatud planeeringualale ärihoone ja bussiootekoht.
 

 

Päraküla ja Suure-Jaani linna kvartali 37 ja 38 osa detailplaneeringu ja Päraküla kvartal 2 krundi 9 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 60 "Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine".

Päraküla küla ja Suure-Jaani linna kvartali 37 ja 38 osa detailplaneering

Päraküla küla kvartal 2 krundi 9 detailplaneering


 

Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 59 „Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Suure-Jaani kesklinna detailplaneering