Korraldatud jäätmevedu

   Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus DOC  PDF esitatakse korraldatud jäätmeveo graafiku hõrendamiseks.

Sageduse muutmiseks arvestada, et segaolmejäätmete konteinerit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib konteineri ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust.

Segaolmejäätmete konteinerit on lubatud tühjendada tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Korraldatud jäätmeveo erisuse saamise avaldus DOC  PDF esitatakse korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Taotlus korraldatud jäätmeveo kogumismahuti(te) ühiseks kasutamiseks DOC  PDF esitatakse kõigi jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud vastava ühismahuti kasutamise kokkuleppe.
Ühismahutit on lubatud kasutada üksnes lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks, samuti Põhja-Sakala valla territooriumil mitut kinnistut omavatel jäätmevaldajatel.

Ehitusjäätmete õiend DOC  PDF esitatakse lammutustööde lõpetamisel ja ehitise kasutusloa taotlemise dokumentide lisana, kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3