Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Suure-Jaani linna kvartali nr 42 osa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.02.2024 otsusega nr 197 tunnistati kehtetuks Suure-Jaani linna kvartali nr 42 osa-ala detailplaneering.

Suure-Jaani Linnavolikogu 26.02.2003 otsusega nr 23 kehtestatud detailplaneeringuga määrati krundijaotus maa erastamiseks, kruntide kasutamise otstarbed, uusi hooneid planeeringuga ei kavandatud. Detailplaneeringuga on kavandatud Jaama tänava pikendus Lembitu puiesteeni.

Suure-Jaani linna kvartali nr 42 osa-ala detailplaneering on ellu viidud katastriüksuste, praeguste aadressidega Aia tn 6 (planeeringus krunt 5) ja Lembitu pst 46 (planeeringus krunt 6), krundijaotuse osas. Katastriüksuste, praeguste aadressidega Aia tn 4 (planeeringus krunt 3)  ja Aia tn 6a (planeeringus krunt 4), osas on krundijaotus ellu viimata. Jaama tänava pikendust pole rajatud.
Planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu edasisest ellu viimisest loobuda.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei too kaasa majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid, ega mõjusid looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu kehtestamise otsus

Joonis

Seletuskiri

 

 

Mäeltveski kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 148 tunnistati osaliselt kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 441 kehtestatud Lahmuse küla Mäeltveski kinnistu detailplaneering.

Planeeringuga on maa-ala jagatud 28 krundiks. Tänaseks on planeering suures osas ellu viidud ning kruntidel asuvad päikesepaneelid. Rohkem päikesepaneele planeeringualale ei soovita paigaldada. Maa otstarbekamaks kasutamiseks soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud kruntide piire läbi maakorraldustoimingute nendel katastriüksustel, kus ehitusõigus on realiseerimata või osaliselt realiseeritud.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega ei kahjustata kellegi õigusi ega huve. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei avalda olulist mõju planeeringualal ja selle lähiümbruses sotsiaal-, majandus-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu seletuskiri

Põhijoonis

 

 

Võhma linnas Kauba tn 3 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.04.2023 otsusega nr 144 tunnistati kehtetuks Võhma linnas kvartalis nr 2 krundi nr 9 Kauba tn 3 detailplaneering, mis on kehtestatud Võhma Linnavolikogu 22.05.2001 määrusega nr 11.

Planeering koostati eesmärgiga määrata planeeringualal (pindala 13425 m2) ühe tootmishoone praeguse aadressiga Kauba tn 5 rajamiseks krundi piirid ja ehitusõigus. Rohkem uusi hooneid detailplaneeringuga planeeringualale ei kavandatud.

Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist saab planeeringualal ehitada vastavalt üldplaneeringus määratud tingimustele ning muuta katastriüksuste piire. Üldplaneeringuga on planeeringualale kavandatud tootmise ja segaotstarbega maa-ala.

Detailplaneeringu seletuskiri

Põhijoonis

 

 

Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 10.11.2022 otsusega nr 99 tunnistati kehtetuks Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneering.

Olustvere Vallavolikogu 28.10.2004 otsusega nr 1-1.2/22 kehtestatud Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga määrata jaamahoone teenindusmaa ja teemaa krundid. Detailplaneeringuga ei kavandatud uusi hooneid.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel lähtus kohalik omavalitsus asjaolust, et planeeringut ei saa detailplaneeringus määratud tingimustel ellu viia, kuna osa detailplaneeringuga määratud jaamahoone teenindusmaa krundist on jäetud riigi omandisse RMK kinnistute koosseisu. RMK metsaala on määratud üldplaneeringuga kõrgendatud avaliku huviga metsaalaks, mida pole otstarbekas määrata jaamahoone teenindusmaa hulka.

Olustvere jaamahoone teenindusmaa detailplaneering


 

Ülde küla keskasula detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 10.11.2022 otsusega nr 98 tunnistati kehtetuks Ülde küla keskasula detailplaneering.

Olustvere Vallavolikogu 23.04.2001 määrusega nr 5 kehtestatud Ülde küla keskasula detailplaneeringuga on määratud krundijaotus, era ja avaliku kasutusega maa-alad, maakasutuse otstarve, kitsendused, servituutide vajadus, hoonete ja tehnovõrkude ehitustingimused, heakorrastamise põhimõtted. Ülde küla detailplaneering on osaliselt ellu viidud krundijaotuse osas maareformi läbiviimisel ja suures osas ellu viimata kavandatud uusehitiste osas.

Omavalitsus lähtus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsustamisel asjaolust, et Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 42 kehtestati Põhja-Sakala valla üldplaneering, mille kohaselt Ülde küla keskasula ei ole enam detailplaneeringu koostamise kohustusega ala ning üldplaneering näeb ette paindlikumat maakasutust võrreldes Ülde küla  keskasula detailplaneeringuga.

Seletuskiri

Joonis


 

Võhma linnapargi ja bussijaama detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldusega nr 345 lõpetati Võhma Linnavalitsuse 22.03.2007 korraldusega nr 32 algatatud Võhma linnapargi ja bussijaama detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala hõlmab osa Tallinna tänava maa-alast ja osa Veski tänava maa-alast ning Linnapargi maa-ala. Planeeringu koostamise eesmärk on maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude, juurdepääsuteede ja kõnniteede asukoha määramine, liikluskorralduse põhimõtete lahendamine ja valgustuse põhimõtete lahendamine. Tänaseks pole planeeringu koostamist alustatud.

Linnapargi maa-alalt on suures osas kaotatud ajutised aiamaad ja ala on kujundatud linna haljasalaks. Linnapargi edasiseks arendamiseks pole detailplaneeringu koostamine põhjendatud.

Planeeringuala Tallinna tänava maa-ala osa (bussijaama plats) kohta kehtib Tallinna tänava kesklinna osa detailplaneering, mis algatati Võhma Linnavolikogu 24.03.2011 otsusega nr 4 ja kehtestati Võhma Linnavalitsuse 20.04.2012 korraldusega nr 50. Tallinna tänava kesklinna osa detailplaneeringuga on kavandatud planeeringualale ärihoone ja bussiootekoht.
 

 

Päraküla ja Suure-Jaani linna kvartali 37 ja 38 osa detailplaneeringu ja Päraküla kvartal 2 krundi 9 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 60 "Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine".

Päraküla küla ja Suure-Jaani linna kvartali 37 ja 38 osa detailplaneering

Päraküla küla kvartal 2 krundi 9 detailplaneering


 

Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 59 „Suure-Jaani kesklinna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine".

Suure-Jaani kesklinna detailplaneering