Detailplaneering

 
Detailplaneeringu algatamise taotlus DOC   PDF
----------

Põhja-Sakala valla detailplaneeringud

Põhja-Sakala vallas kehtivad detailplaneeringud.

Uuemad detailplaneeringud on leitavad detailplaneeringute andmebaasis.

----------

Vastemõisa küla POSTI kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu kehtestamine

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.03.2020 korraldusega nr 162 kehtestati Vastemõisa küla, Posti kinnistu (maatulundusmaa, katastritunnus 75801:001:0565) detailplaneering.

Planeeringuala suurusega ca 0,9 ha hõlmab hoonestamata Posti kinnistut ning külgneb Viljandi – Suure-Jaani riigiteega.

Detailplaneeringuga on määratud krundile ehitusõigus kauplusehoone rajamiseks, lahendatud liikluskorraldus ja parkimine, heakorra ja haljastuse põhimõtted ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmist. Planeeringuala ja selle lähiala on üldplaneeringuga määratud elamualaks ning planeeringuga kavandatakse elamumaa ala muutmist ligikaudu 20% ulatuses ärimaaks, mis ei ole üldplaneeringu ulatuslik muutmine.

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata eeldatavalt olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
 

Detailplaneeringu seletuskiripõhijoonis ja kooskõlastuste tabel.

Detailplaneeringu lisad: asendiskeemtugiplaanillustratsioon, liikluskorralduse asendiplaan.

Detailplaneeringu menetlusdokumendid
 

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et vallavalitsuse 30.10.2019 korraldusega nr 632 võeti vastu Vastemõisa küla POSTI kinnistu (katastritunnus 75801:001:0565) detailplaneering.
 
Planeeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 26.11.2019 – 10.12.2019. Väljapaneku ajal saab planeeringuga tutvuda Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ja Vastemõisa raamatukogus lahtioleku aegadel.
 
Planeeringuala suurusega 0,9 ha hõlmab hoonestamata Posti kinnistut. Planeeringuga kavandatakse krundile kuni 2-korruseline kauplusehoone, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1200 m2.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringuga, kuna planeeringuga ei kavandata üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe (elamumaa) ulatuslikku muutmist ärimaaks.
Planeeringuga kavandatakse muudatusi liikluskorralduses. Töökoja tee suunatakse enne olemasolevat likvideeritavat ristmikku planeeringualale ja rajatava mahasõidu kaudu riigiteele 24124 Viljandi – Suure-Jaani.
Planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust.

Avaliku väljapaneku jooksul saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-postiga aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Vastemõisa küla Posti kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus Vastemõisa raamatukogus 12.12.2019 algusega kell 10.

12.12.2019 avaliku arutelu protokoll
 

Informatsioon Vastemõisa küla Posti kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta


Vastemõisa küla Posti kinnistu detailplaneeringu, millega kavandatakse kinnistule kauplusehoonet, avalik väljapanek toimus ajavahemikul 26.11.2019 – 10.12.2019 vallamajas ja Vastemõisa raamatukogus. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 12.12.2019 Vastemõisa raamatukogus.

Vallavalitsus oli avalikustatud planeeringulahendusega nõus, kuna planeering võeti vastu vallavalitsuse 30.10.2019 korraldusega nr 632. Enne planeeringu vastuvõtmist esitasid planeeringualaga läänest piirneva Kurve kinnistu omanikud ettepaneku näidata planeeringus läbipääsmatu piirde vajadus kogu Posti ja Kurve kinnistute vahelise piiri ulatuses. Vastuvõtmisel ei arvestanud vallavalitsus selle ettepanekuga, kuna kavandatava kauplusehoone ala ulatuses oli planeeringus näidatud piire tagamaks privaatsus naaberkinnistute omanikele.

Avaliku väljapaneku ajal esitasid Kurve kinnistu omanikud ettepanekud:

  1. Rajada läbipääsmatu piire kogu Kurve kinnistu ulatuses;
  2. Rajada sademevee kompensatsioonialad.

Arutelul kaaluti võimalust näidata planeeringus piirde vajadus kuni parklaala lõpuni, kuid arutelu tulemusena ei saavutatud selget kokkulepet Posti ja Kurve kinnistu vahelise piirde ulatuse osas.
Teise ettepaneku osas selgitas planeeringu koostaja, et planeeringus on sademevee teema piisavalt reguleeritud. Keelatud on sademevee tahtlik suunamine naaberkinnistutele ning detailsemalt lahendatakse ehitusprojektiga. Ettepaneku tegijad olid selgitusega rahul.

Otsustati, et vallavalitsus kaalub uuesti piirde rajamise vajaduse ulatust Posti ja Kurve kinnistute vahel ning võtab seisukoha.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.01.2020 korraldus nr 12
----------

Lahmuse küla MÄELTVESKI kinnistu detailplaneering

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 441 kehtestati Lahmuse küla MÄELTVESKI kinnistu (katastritunnus 75901:003:0770) detailplaneering.
 
 
Detailplaneeringuga kavandatakse Mäeltveski kinnistu jagamist 28 krundiks, millest ühele maatulundusmaa sihtotstarbega krundile jäävad olemasolevad hooned (elamu, kuur, kuur, aiamaja) ning muudatusi ei kavandata. 27 krundile, suurustega 890–1900 m2 , planeeritakse kasutamise sihtotstarbeks elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa ning kavandatakse igaühele nendest 50 kw võimsusega päikeseelektrijaam.
Detailplaneeringuga kavandatakse üldplaneeringuga määratud maa põhikasutusotstarbe muutmist puhkealast tootmisalaks päikesepargi ala (ligikaudu 3,5 ha) ulatuses.
Detailplaneering on kooskõlas Suure-Jaani valla üldplaneeringuga, kuna piirkonnas üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmine ligikaudu 20% ulatuses ei ole üldplaneeringu ulatuslik muutmine.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
----------

Tääksi küla NÕLVAKU kinnistu detailplaneering

Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 113 kehtestati Tääksi külas, NÕLVAKU kinnistu (maatulundusmaa, katastritunnus 54502:002:0530) detailplaneering. Nõlvaku kinnistu, suurusega 4,9 ha asub Tääksi järve kaldal.
 
Nõlvaku detailplaneering
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada hoonestatud Nõlvaku katastriüksus viieks väikeelamumaa krundiks. Planeeringualal on tagatud juurdepääs Tääksi järve kallasrajale.
Ehitusõigusega on lubatud olemasoleva hoonestusega krundile kuus hoonet, hooneteta kruntidele on lubatud ehitada kuni kolm hoonet, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus 8 m. Hoonestusalad on määratud väljapoole Tääksi järve ja Tääksi oja ehituskeeluvööndit.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe (puhkeala ja elamumaa ala) muutmiseks kogu planeeringuala ulatuses elamumaaks.
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata eeldatavalt olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
----------
Kootsi küla MARDI kinnistu detailplaneering


Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 110 kehtestati Kootsi külas, MARDI kinnistu (katastritunnus 75901:001:0096) osa detailplaneering. Planeeringuala suurus 0,6 ha.

Mardi osa detailplaneering ja detailplaneeringu lisad

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Suure-Jaani valla üldplaneeringu muutmiseks ning vähendatakse Navesti jõe kalda ehituskeeluvööndit veekaitsevööndi piirini planeeringuala ulatuses.
Detailplaneeringuga on kavandatud õuemaale osaliselt olemasolevate vundamentide asukohale elamu ja kaks abihoonet (suurim lubatud ehitusalune pind 400 m2, elamul suurim lubatud kõrgus 8 m ja kuni 2 korrust).
Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.
 
Kehtestatud planeeringutega saab tutvuda vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301).